Risalet ve nübüvvet makamı vehbî midir, yoksa terakkiye mi tabidir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risalet ve nübüvvet tamamen vehbîdir. Yani insanın gayret ve kesbi ile elde edebileceği bir mertebe ve makam değildir. O, ilahi bir mevhibe, Rabbanî bir ihsan ve hususi bir lütuftur. Ancak, bu hususi lütfa mazhar olmakta kulun önceki hayatının istikamet üzere olmasının ve her türlü kötü ahlaktan uzak bulunmasının ayrı bir önemi vardır.

Cenab-ı Hak, o mukaddes vazifeyi, o ulvi makamı, mümin kullarından ehil gördüklerine ihsan eder ve peygamberliğe seçtiği kulunu bu vazifeye hazırlar.

Evet, nübüvvet çok ehemmiyetli bir vazifedir. İnsanları irşad ve onlara ulvi hakikatleri tebliğ için peygamberlerin gelmesi zaruridir. Cenab-ı Hak, nihayetsiz şefkat ve merhametinden dolayı kullarına doğru yolu göstermeleri için peygamberler göndermiştir. Zira insanların ıslahı ve doğru yola yöneltilmeleri, ancak "ismet" sıfatıyla muttasıf olarak günahlardan arınmış peygamberlerin önderliğinde olabilir. Mesela, Allah Resulü’nün (asm) velayeti, onun nübüvvetine mebde olmuş ve son resul olarak âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir

Üstad Hazretleri bu hakikate şöyle işaret etmektedir:

"Evet, Cenab-ı Hak, her şey için bir nokta-i kemal tayin etmiştir ve o noktayı elde etmek için o şeye bir meyil vermiştir. Her şey, o nokta-i kemale doğru hareket etmek üzere, sanki manevi bir emir almış gibi muntazaman o noktaya müteveccihen hareket etmektedir. Esna-yı harekette onlara yardım eden ve manilerini def eden, şüphesiz, Cenab-ı Hakk'ın terbiyesidir."(1)

1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Fâtiha Sûresi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...