Ruhaniyatı biraz açar mısınız, neden vücutları için "kat'îdir, denilebilir" diye ifade edilmiş olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bizim varlık telakkimiz umumen kesif ve cismanî varlıklardan ibarettir. Halbuki varlık sadece taş, toprak, ağaç gibi cismanî ve kesif şeylere münhasır değildir. Varlığın çok muhtelif boyutları ve nuranî kısımları da vardır. İnsan aklı ekseriyetle maddî ve cismanî şeylerle ülfet ettiği için, nuranî ve latif varlıkları anlamakta ve kabul etmekte zorlanıyor. Hâlbuki aklın nazarına bile görünen nuranî ve latif varlık çoktur. Bunlardan yola çıkarak aklın idrakinin fevkinde olan nuranî varlıkları kıyas yolu ile anlayabiliriz.

Allah, her varlık nev’inden şuurlu ve hayatlı mahlûkları yaratabilir. Bu mahlûkların yapısı yaratıldığı şeye göre şekillenir. Topraktan toprak gibi kesif şeyler vücut bulur, ateşten ateşe münasip varlıklar yapılır, nurdan da nuranî varlıklar yaratılır. Elektrikten elektriğe uygun varlıklar yaratılır, mânadan da mânaya münasip varlıkları yaratılır vesaire... Üstad Hazretleri bu mânaya şu şekilde işaret etmektedir:

"İşte, nasıl hakikat böyle iktiza ediyor. Hikmet dahi aynen öyle iktiza eyliyor. Çünkü, şu kesafetli ve ruha münasebeti az olan topraktan ve şu küduretli ve nur-u hayata münasebeti pek cüz'î olan sudan, mütemadiyen, hummâlı bir faaliyetle, letafetli hayatı ve nuraniyetli zevil'idraki halk eden Fâtır-ı Hakîm, elbette, ruha çok lâyık ve hayata çok münasip şu nur denizinden ve hattâ şu zulmet bahrinden, şu havadan, şu elektrik gibi sair madde-i lâtifeden bir kısım zîşuur mahlûkları vardır. Hem pek çok kesretli olarak vardır."(1)

Ruhanîler kâinatın her tarafını kuşatan mücerred varlıklardır. Ayrıca insanın ruhu da ruhanî varlık sınıfındandır. Cismanî olmayan bütün varlıklara ruhanî denilmektedir. Bunlar, başta melekler olmak üzere, cinler ve vefat edenlerin ruhlarıdır.

Küçük su birikintileri nasıl büyük bir su kitlesine işaret ediyorsa, canlıların ruhları da kâinatta ruhanîlerin varlığına kat’î bir senet hükmündedir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...