"Şâm-ı Şerif kıtası bir çekirdek hükmünde olarak o daireyi dolduracak bir meydan-ı haşir bast edilecektir." cümlesindeki "meydanı haşir" ve "Şam-ı Şerif Kıtası" kavramlarının izahını yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İkinci Sual: Meydan-ı haşir nerededir?"

"Elcevap: وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ , Hâlık-ı Hakîmin her şeyde gösterdiği hikmet-i âliye, hattâ tek küçük bir şeye çok büyük hikmetleri takmasıyla tasrih derecesinde işaret ediyor ki, küre-i arz serseriyâne, bâd-ı hava azîm bir daireyi çizmiyor. Belki, mühim bir şey etrafında dönüyor ve meydan-ı ekberin daire-i muhîtasını çiziyor, âl gösteriyor. Ve bir meşher-i azîmin etrafında gezip mahsulât-ı mâneviyesini ona devrediyor ki, ileride, o meşherde, enzâr-ı nâs önünde gösterilecektir."

"Demek, yirmi beş bin seneye karib bir daire-i muhîtanın içinde, rivayete binaen Şâm-ı Şerif kıtası bir çekirdek hükmünde olarak o daireyi dolduracak bir meydan-ı haşir bast edilecektir. Küre-i arzın bütün mânevî mahsülâtı, şimdilik perde-i gayb altında olan o meydanın defterlerine ve elvahlarına gönderiliyor; ve ileride meydan açıldığı vakit, sekenesini de yine o meydana dökecek, o mânevî mahsülâtları da gaipten şehadete geçecektir."(1)

Hadislerde Şam bölgesi haşir meydanının merkezi ve ortası olarak tabir ediliyor. Bu bölge şimdiki ifadesi ile Hicaz bölgesini de içine alan Orta Doğu'dur.

Orta Doğu insanlık tarihinde ve medeniyetinde de hep merkez ve beşiklik yapmış bir bölgedir. Peygamberlerin ekserisi bu bölgeye gönderilmiştir. Bir cihetle dünyanın kalbi ve merkezi gibidir. Nasıl dünya kainat bedeninin kalbi konumunda ise, Orta Doğu bölgesi de dünyanın her cihetle bir nevi kalbi ve merkezi gibidir. Kıta tabiri bölgeye işaret ediyor. Orta Doğu, Asya kıtasının en merkez yeridir.

Güneş sistemi ve dünya bir daire çizerek gidiyor. Bu çizdiği daire ta kainatın yaratılmasından başlayıp kıyametin kopma esnasına kadarki süreci içine alan, akıl ve hayalin anlamakta zorlandığı geniş ve külli bir dairedir. Yoksa dünyanın güneş etrafındaki çizgisi ve bu çizginin oluşturduğu küçük daire kast edilmiyor.

Nasıl dünya güneşin etrafında dönüyor ise, güneş sistemi de başka bir sistemin etrafında dönüyor. O sistem de başka bir sistemin etrafında dönüyor. Dolayısı ile haşir meydanı bu sistemlerin çizdiği, bu azametli dairenin içinde teşekkül edecektir. Dünya, konumu itibari ile bu dev sistemlerin merkezinde küçük bir pusula olabilir. Yani büyük şehirlerin en merkezi noktası gibi.

Özet olarak dünya, senevi seyahati ile haşir meydanının dairesini çiziyor. Dünya ise bu dairenin merkezidir. Dünyanın merkezi de "Şam-ı Şerif" ile sembolize edilen Orta Doğu'dur. Orta Doğu’nun merkezi de Mekke ve Kabe’dir denilebilir.

(1) bk. Mektubat, Onuncu Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...