Block title
Block content

Divan-ı Harb-i Örfî

İçerikler

 1. Bir Masumu İdam Etmek mi, Yoksa On Caniyi Afvetmek mi, İfadesinin İzahı Nasıldır?

 2. "Belki hafif ve az istibdadı, şiddetli ve kesretli yapmakmış!" Üstad neden hürriyet zamanına zayıf istibdat, meşrutiyet zamanına şiddetli istibdat diyor?

 3. "Herkes meşrûtiyete yemin ediyor. Hâlbuki ya müsemmâ-yı meşrûtiyete kendi muhalif veya muhalefet edenlere kaşı sükût etse, acaba keffâret-i yemin vermek lâzım gelmez mi?" Yukarıdaki cümlede "keffâret-i yemin verme"yi Üstadımız hangi durum için lüzumlu görüyor. İslam hukuku tabirlerine göre bir misal ile açıklayabilir misiniz?

 4. "Maksadı sivrisinekleri, arıları def etmek değil, belki büyük arslanı ikaz edip kendine musallat etmek ister. Acaba böyle demekle hangi ahmağı kandıracaktır?" yarım suali açıklar mısınız?

 5. "Şayet zaman-ı mazi cânibinden, Asr-ı Saadet mahkemesinden adaletnâme-i şeriatla davet olunsam; neşrettiğim hakaiki aynen ibraz edeceğim. Olsa olsa, o zamanın ilcaatının modasına göre bir libas giydireceğim." ifadelerini izah eder misiniz?

 6. "Hakikat tahavvül etmez; hakikat haktır." ifadesine binaen; tevazu, kafire karşı olursa hak olmaktan çıkmaz mı?

 7. "Vicdanım beni tâzip etmediği için, o hal bana eğlence gibiydi. Musibetlerin tenevvüü, musikinin nağmelerinin tenevvüü gibi bana geliyordu." izah eder misiniz?

 8. Musibet Zamanının Uzunluğundan Uzun Dersler Gördüm, İfadesinin İzahını Yapar mısınız?

 9. "Çok mâsumların kalblerinden hararet-i hüzünle tebahhur eden "ay," "vay" ve "ah"lar, rahmetli bir bulut teşkil edecektir. Ve âlem-i İslâmda yeni yeni İslâm devletlerinin teşekkülleriyle, o rahmetli bulut teşekküle başlamıştır." Açıklar mısınız?

 10. "Muarradır feza-yı feyzimiz şeyn-i temennadan / Bize dâd-ı ezeldir, zîrden bâlâdan istiğna / Çekildik neşve-i ümidden, tûl-i emellerden / Öyle mecnunuz ki, ettik vuslat-ı leyladan istiğna..." Bu ifadeleri açıklar mısınız?

 11. "Yazık! Eyvahlar olsun! Bizdeki unsurlar, ırklar, hava gibi muhtelittir. Su gibi memzuç olmamışlar. İnşaallah, elektrik-i hakaik-i İslâmiyetle imtizaç ederek, ziya-yı maarif-i İslâmiye hararetiyle kuvvet tevlid ederek bir mizâc-ı mutedile-i adalet vücuda gelecektir." Müslüman olan Türk, Kürt, Arap gibi unsurlar için mi bu ifade kullanılmış? Açıklar mısınız?

 12. "Tefrika ile müteferrik su gibi katre katre zâyi olan hamiyet ve kuvvetinizi fikr-i milliyetle, yani İslâmiyet milliyetiyle tevhid ve mezc ederek, zerratın câzibe-i cüz'iyeleri gibi bir cazibe-i umumî-i vatanî teşkil,.." izah eder misiniz?

 13. "Hem de meşrutiyet-i meşrua denilen dünyada beşer saadetinin bir sebebi ve hâkimiyet-i milliyeyi temin ile makine-yi hayatın buharı olan hürriyetteki irade-i cüz’iyeyi istibdat ve tahakkümün belâsından kurtaran meşveret-i şer’iyenin mayasıyla mayalandıran meşrutiyet-i meşrua, sizi herkes gibi imtihana davet ediyor ki, sinn-i rüşde bülûğunuzu ve vasîye adem-i ihtiyacınızı görmek istiyor." İzah eder misiniz?

 14. Rüstem-i İrani kimdir?

 15. Zaloğlu Rüstem hakkında bilgi verebilir misiniz? Kâfir olan birinin, Risale-i Nurlarda (veya diğer İslamî kitaplarda) kahramanlığının emsal olarak kullanılmasının hikmeti nedir?

 16. "Bu memleket insanlarının makine-i tekemmülâtının buharı diyanettir. Ve bu Asya ve Afrika tarlasının ve Rumeli bostanının çiçekleri ziya-yı İslâmiyet ile neşvünemâ bulacaktır." ifadesini izah eder misiniz?

 17. "Dünya için din feda olunmaz. Gebermiş istibdadı muhafaza için, vaktiyle mesâil-i şeriat rüşvet verilirdi. Dinin meseleleri terk ve feda edilmesinden, zarardan başka ne faydası görüldü?" Bu cümleleri izah eder misiniz?

 18. "Herkes kendi âleminde bir kumandan olduğundan, âlem-i asgarında cihad-ı ekber ile mükelleftir." İzah eder misiniz? Risaleleri büyük cihad olarak görebilir miyiz?

 19. "Ve haklı hürriyetten hakkıyla istifade etmek, imandan istimdad iledir... Bu memleket insanlarının makine-i tekemmülâtının buharı diyanettir." ifadelerini izah eder misiniz?

 20. "Amma cihad-ı haricîyi şeriat-ı garrânın berahin-i kàtıasının elmas kılınçlarına havale edeceğiz." ifadesini izah eder misiniz?

 21. "Cumhuriyet ki, adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir. On üç asır evvel şeriat-ı garrâ teessüs ettiğinden, ahkâmda Avrupa’ya dilencilik etmek, din-i İslâma büyük bir cinayettir. Ve şimale müteveccihen namaz kılmak gibidir. Kuvvet kanunda olmalı. Yoksa, istibdat tevzi olunmuş olur." İzah eder misiniz?

 22. "Her bir mü'min i'lâ-i Kelimetullah ile mükelleftir. Bu zamanda en büyük sebebi, maddeten terakki etmektir." cümlesini izah eder misiniz? Burada geçen "mükellef" nasıl oluyor? Bir şeyin mükellef olması için farz olması gerekiyor; bu konuda âyet var mı?

 23. "Her şey hür oldu, şeriat da hürdür, meşrutiyet de." cümlesini izah eder misiniz?

 24. "İnsanlar hür oldular, ama yine abdullahtırlar." Bu cümle neye binaen söylenmiş ve manası nedir?

 25. "Yeis, mâni-i herkemâldir. 'Neme lâzım, başkası düşünsün.' istibdadın yadigârıdır." Yeis nasıl istibdadın yadigarıdır?

 26. "Yeis, mâni-i herkemâldir." cümlesini örneklerle izah eder misiniz?

 27. "Zira ecnebiler fünun ve sanayi silâhıyla bizi istibdad-ı manevîleri altında eziyorlar. Biz de, fen ve san'at silâhıyla i'lâ-yı Kelimetullahın en müdhiş düşmanı olan cehil ve fakr ve ihtilaf-ı efkâra cihad edeceğiz." İzah eder misiniz?

 28. "Bu zamanın en büyük farz vazifesi, ittihad-ı İslâmdır." Bu ifadede geçen "farz vazife" tabirini nasıl anlamalıyız?

 29. "Farzda riya yoktur." denilmektedir. Neden farzda riya olmaz veya sünnette riya olur mu?

 30. "İhfâ ve havf riyadandır. Farzda riya yoktur. Bu zamanın en büyük farz vazifesi ittihad-ı İslâmdır..." cümlelerini izah eder misiniz?

 31. "Laübaliler iyi bilsinler ki, dinsizlikle kendilerini hiçbir ecnebiye sevdiremezler. Zira, mesleksizliklerini göstermiş olurlar. Mesleksizlik, anarşilik sevilmez." Buradaki "meslek" ne anlama geliyor; "ideoloji" anlamında mı?..

 32. "Zahiren hariçten cereyan eden maarif-i cedidenin bir mecrası da, bir kısım ehl-i medrese olmalı. Tâ gıll ü gıştan tasaffi etsin. ... Bu da ehl-i medresenin dûş-u himmetine muhavveldir." İzah eder misiniz?

 33. "Menafi-i umumiye olan hukukullahı izinsiz tasarruftan sizi tahlis eden..." İzah eder misiniz?

 34. "Meşruta-i meşruaya hâdim eden. Ve adalet-i mahzâsı merhametli olduğundan..." Meşrutiyetle adalet-i mahzanın nasıl bir ilişkisi vardır?

 35. "Asya'nın ve Rumeli'nin köşelerinde medfun olan medeniyet-i kadîme hayata başlamış ve menfaatini mazarrat-ı umumiyede arayan ve istibdadı arzu edenler “Ne olurdu, keşke toprak olaydım!” demeye başladılar." İzah eder misiniz?

 36. "Ey hürriyet-i şer'î! Öyle müthiş ve fakat güzel ve müjdeli bir sadâ ile çağırıyorsun..." Hürriyet ile şeriatı nasıl bağdaştırabiliriz?

 37. "Ey mazlum ihvan-ı vatan! Gidelim, dahil olalım. Birinci kapısı, şeriat dairesinde ittihad-ı kulub; ikincisi, muhabbet-i milliye; üçüncüsü, maarif; dördüncüsü, sa’y-i insanî; beşincisi, terk-i sefahettir." İzah eder misiniz?

 38. "Yâ Rab! Ne saadetli bir kıyamet ve ne güzel bir haşir ki, وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ hakikatinin küçük bir misâlini bu zaman bize tasvir ediyor." cümlesini izah eder misiniz?

 39. "Yeni Hükûmet-i Meşrutamız mu’cize gibi doğduğu için inşâallah bir seneye kadar,.." Buradaki mucize nedir?

 40. Üstad Hürriyete Hitab'ında, "Mütevekkilane, saburane tuttuğumuz ramazan-ı sükutun sevabıdır." derken burada işaret ettiği bir olay mı var; varsa bu olay nedir?

 41. "Bu inkılâb-ı azîmin fatihası mucize gibi başladığı için bir fâl-i hayırdır ki, hâtimesi de pek güzel olacaktır." cümlesini izah eder misiniz?

 42. "Bütün efkâr-ı fâsideye, ahlâk-ı rezileye ve desais-i şeytaniyeye ve tabasbusata karşı; bu Şeriat-ı Garra üzerine müesses olan kanun-u esasî Azrail hükmüne geçti, onları öldürdü." cümlesini izah eder misiniz?

 43. "Hükûmeti varta-yı mevtten tahlis ve bu millet-i mazlumede cevahir-i insaniyeti izhar,.." Hükumeti meşrutiyet mi kurtarmış, hilafet devam etseydi olmaz mıydı?

 44. "Hürriyeti su-i tefsir etmeyiniz: ta elimizden kaçmasın ve müteaffin olan eski esareti başka kapta bize içirmekle bizi boğmasın. Haşiye: Evet, daha dehşetli bir istibdad ile pek acı ve zehirli bir esareti bize içirdiler." Burada işaret edilen olay nedir

 45. "Hürriyeti su-i tefsir etmeyiniz; tâ elimizden kaçmasın ve müteaffin olan eski esareti başka kapta bize içirmekle bizi boğmasın. Zira hürriyet, mürâât-ı ahkâm ve âdâb-ı şeriat ve ahlâk-ı hasene ile tahakkuk ve neşvünemâ bulur…" izah?

 46. "Şimendifer-i kanun-u şer’iye-i esasiyeye amelen ve burak-ı meşveret-i şer’iyeye fikren bineceğiz." cümlesinin geçtiği yeri izah eder misiniz?

 47. "Zira onlar kâh öküz arabasına binmişler, yola gitmişler; biz birden bire şimendifer ve balon gibi mebâdiye bineceğiz, geçeceğiz." Burayı açar mısınız, zira biz Batı'dan çok geride kalmışız?..

 48. "Biz millet-i Osmaniye erkeğiz." Üstad bunu hangi ölçüye göre söylüyor, Avrupa bu halde kadın mı oluyor?

 49. "Ey hamiyetli ebnâ-yı vatan! Cemiyet-i millî ruhlarını feda etmekle saadetimize yol açtılar. Biz de, bazı lezaizimizi terk ile onlara yardım edeceğiz. Zira o sofra-yı nimete beraber oturuyoruz." İzah eder misiniz?

 50. "Hürriyet tam zamanında doğdu. Ahval ve ilcaat-ı zaman tam terbiyesine hizmet ister. Sun’î ve ihtiyarî değil, ta ki çok külfete muhtaç olsun." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...