Hutuvât-ı Sitte

İçerikler


 1. Darü'l-Hikmeti'l-İslamiye'de 1922 yılında İngiliz başpapazının Said Nursi Hazretlerine sorduğu altı soru nedir?

 2. "Kimi(nin) hırs-ı intikamını, kimi(nin) hırs-ı câhını, kimi(nin) tamahını, kimi(nin) humkunu, kimi(nin) dinsizliğini, hatta en garibi, kimi(nin) de taassubunu işletip siyasetine vasıta ediyor." cümlesini izah eder misiniz?

 3. İngilizlerin Osmanlıya musallat olmasını, Hutuvat-ı Sitte'nin Birinci Hatve'sinde geçen yerin izahını yapar mısınız?

 4. "Evet, aynı şeyi -hem musibettir- Allah verir, adalet eder. Çünkü günahımıza, şerrimize zecren ondan vazgeçirmek için verir." Musibet günaha binaen geliyorsa, doğuştan sakat ve özürlü kişilerin günahı nedir? Adalet hususunda bilgi verir misiniz?

 5. "Ey el-hannas! Onların fenalıklarının asıl sebebi de sensin. Âlemi onlara darlaştırdın, damar-ı hayatı kestin, evlâd-ı nâmeşruunu onlara karıştırdın..." Burada “evlad-ı nameşru”dan kasıt şahıs mıdır yoksa bir fikir, düşünce bir cereyan mıdır ?

 6. "Dinsizliğe sevk ederek dini rüşvet isterdin." Ne demektir, nasıl olmaktadır? Rüşvetin buradaki manası nedir?

 7. "Sizi idare eden ve bana muhâsım vaziyetini alanlar -ki Anadolu’daki sergerdeler(i)dir- maksatları başkadır. Niyetleri din ve İslâmiyet değildir." ifadesini izah eder misiniz, “sergerdeler” ile Kuva-i Milliyeciler mi kastediliyor?

 8. "Vesilelerde niyetin tesiri azdır. Maksadın hakikatini tağyir etmez. Çünkü maksut, vesilenin vücuduna terettüp eder; içindeki niyete bakmaz." ifadesini açıklar mısınız?

 9. “İrade-i Hilâfet, siyasetimin lehinde çıktı.” cümlesinin geçtiği Hutuvat-ı Sitte'den, Beşinci Hatve'yi açıklar mısınız?

 10. "İslâmiyet muhabbeti, senin husumetini istilzam eder. Cebrail, şeytan ile barışamaz." İzah eder misiniz?

 11. "Hem insanî, İslâmî hayatı men etmekle beraber, muvakkat hayvanî bir hayatı, iki genc-i mücehhez, pençeli; ekseriyeti kazanmak için, imhayı esas program yapmış, iki kelbi iki ciğerimize..." Burayı devamıyla açıklar mısınız?

Yükleniyor...