Block title
Block content

Hutuvât-ı Sitte

İçerikler


 1. Darü'l-Hikmeti'l-İslamiye'de 1922 yılında İngiliz baş papazının Said Nursi Hazretlerine sorduğu altı soru nedir?

 2. "Kimi(nin) hırs-ı intikamını, kimi(nin) hırs-ı câhını, kimi(nin) tamahını, kimi(nin) humkunu, kimi(nin) dinsizliğini, hatta en garibi, kimi(nin) de taassubunu işletip siyasetine vasıta ediyor." cümlesini izah eder misiniz?

 3. "Evet aynı şeyi -hem musibettir- Allah verir, adalet eder. Çünkü günahımıza, şerrimize zecren ondan vazgeçirmek için verir." Musibet günaha binaen geliyorsa doğuştan sakat ve özürlü kişilerin günahı nedir? Adalet hususunda bilgi verir misiniz?

 4. İngilizlerin, Osmanlıya musallat olmasını, Hutuvat-ı Sitte'nin Birinci Hatve'sinde geçen yerin izahını yapar mısınız?

 5. "Vesilelerde niyetin tesiri azdır. Maksadın hakikatini tağyir etmez. Çünkü maksut, vesilenin vücuduna terettüp eder; içindeki niyete bakmaz." cümlesini açıklar mısınız?

 6. "Ey el-hannas! Onların fenalıklarının asıl sebebi de sensin. Âlemi onlara darlaştırdın, damar-ı hayatı kestin, evlâd-ı nâmeşruunu onlara karıştırdın..." Burada evlad-ı nameşru´dan kasıt şahıs mıdır yoksa bir fikir, düşünce bir cereyan mıdır ?

 7. "Sizi idare eden ve bana muhâsım vaziyetini alanlar —ki Anadolu’daki sergerdeler(i)dir— maksatları başkadır. Niyetleri din ve İslâmiyet değildir." cümlesini izah eder misiniz, sergerdeler; kuva-i milliyeciler mi kastediliyor?

 8. İrade-i Hilâfet, siyasetimin lehinde çıktı... Cümlesinin geçtiği Hutuvat-ı Sitte'den, Beşinci Hatve'yi Biraz Açıklar mısınız?

 9. "Muvakkat hayvanî bir hayatı, iki genc-i mücehhez pençeli; ekseriyeti kazanmak için, imhayı esas program yapmış, iki kelbi iki ciğerimize musallat ederek bizi silâhtan tecrit ediyor." Buradaki tabirler neye işaret ediyor?

 10. "İslâmiyet muhabbeti, senin husumetini istilzam eder. Cebrail, şeytan ile barışamaz." İzah eder misiniz?

 11. "Hem insanî, İslâmî hayatı men etmekle beraber, muvakkat hayvanî bir hayatı, iki genc-i mücehhez, pençeli; ekseriyeti kazanmak için, imhayı esas program yapmış, iki kelbi iki ciğerimize..." Burayı devamıyla açıklar mısınız?

Yükleniyor...