Rumûz

İçerikler


 1. "Herkes insanlarla meşgul; ben insanlardan usandım. Misâlîlerle mübâhase daha hoşuma gidiyor; çünkü munsıftırlar." Buradaki “misaliler” hakkında bilgi vererek izah eder misiniz?

 2. "Her asrın derece-i fehim ve edebine ve her asırdaki tabakatın derece-i istidat ve kabiliyetine ifâza-i nur..." Her asrın edebinden kasıt nedir?

 3. "Eğer desen: 'Tasvirden anlaşılır ki, taaddüd-ü mesalik ve ihtilâf-ı turuk matluptur.' Cevap: Evet, matluptur. Hem zarurîdir. Eğer hodgâmlıktan neş’et eden inhisar zihniyetiyle başkaların reddine kalkışırsa, el-buğzu fillâhı sû-i istimal ederse..." İzah?

 4. "Eğer neticeyi burhan ile bağlı, onunla ikame ve ispat sûretiyle olsa ve tahakkuk-u hakaike ayar tutmakla adem-i delilden adem-i medlûlü tevehhüm etse zarar olur." ifadesini açıklar mısınız?

 5. "Zihnin cüz’iyeti hasebiyle, müşteri nazarıyla ispatına çalışmak hatardır. Belki bu istidlâlât ve berâhînin vazifesi menfîdir. Matlabı tavzih eder, tasfiye eder..." İzah eder misiniz?

 6. "Hiss-i sâdise-i bâtıniye ile hakaike bakar ki, enbiyada vahiy o hisse göredir." İzah eder misiniz? Peygamberlere gelen vahiyler, şahıslarındaki hisse göre değişir mi?

 7. "Veyahut galebesi ona istidraçtır, Müslümana tathîrdir." Bu cûmleyi somut bir biçimde açıklar mısınız?

 8. "Şu âlemin ihtilâli nedir?" sorusu ile "Sa’yin sermaye ile mücadelesidir." cevabını izah eder misiniz?

 9. "Vücub-u zekât ve hurmet-i ribâ, karz-ı hasen şerâit-i sulhiyedir. Şu ribâ taşını altından çeksen, şu zâlim medeniyet kasrı çökecektir." İzah eder misiniz?

 10. "Gâvurlardaki iki cereyanları nasıl görüyorsun? Şimdilik biri necis, biri encestir. Tâhir-i mutlak yalnız desâtir-i İslâmiyettir..." İzah eder misiniz?

 11. "Eğer şu Kâbe’nin ziynet ve nakşını görmek istersen, işte bak... hüzn-ü gurubîden, ferah-ı seherîden vücuda gelen melekûtî lezzet..." Açıklar mısınız?

 12. "Levn-i nuranî ancak o şark ve garbın kab-ı kavseyni olan kâbe-i saadetinin tâk-ı muallâsının kavs-i kuzahının elvan-ı seb’asının lacivert levninin timsali..." Lacivert veya lacivert ile yeşilin nazara verilmesindeki hikmet ne olabilir acaba?

 13. "Bir adam seni çamurda düşürmüş, öldürüyor. Ayağını senin boğazına basmış olduğu halde istifham-ı istihfafıyla sual ediyor ki: 'Mezhebin nasıldır?' Buna cevab-ı müskit, küsmekle sükût edip yüzüne tükürmektir." Açıklar mısınız?

 14. "Cennetle mübeşşer olan hayvanların isrine gittin. Cennette saîdsin; çünkü gazi hem şehidsin." Üstad'ın maymuna "cennetliksin" demesi küfür değil mi, cennetle müjdelendiğini nereden bilebilir?

 15. "İslâm gaflet edip küstü. Hıristiyanlık dini fen ve medeniyeti kendine mal edip, iki silâhla galebe çaldı. Şimdi Şark’ta müthiş bir silâh imal ediliyor..." İzah eder misiniz?

 16. "Cumhur-u avama müteveccih olan bir fikir, bir kudsiyet almazsa söner. O desatire kudsiyet verecek iki muazzam rakîb din var." İzah eder misiniz, iki muazzam rakip din nedir?

Yükleniyor...