152

İçerikler


  1. "Benim hakaik-i imaniyede hususî üstadım, İmam-ı Ali’dir (r.a.)." cümlesini izah eder misiniz?

  2. "Şer'an bir adam, hiç mel'unları hatıra getirmeyip lanet etmese, hiçbir zararı yok. Çünki zemm ve lanet ise, medih ve muhabbet gibi değil; onlar amel-i sâlihte dâhil olamaz. Eğer zararı varsa daha fena..." İzah eder misiniz?

  3. Üstad Hazretlerinin İbni Teymiye hakkındaki görüşleri nelerdir?

  4. İbnü'l-Kayyım-ı Cevzi hakkında bilgi verir misiniz?

  5. "Bid'alara müsaadekâr meşreplerini kendilerine perde yapmak isteyen, bid'alara bulaşmış bir kısım hocalar, sizin, muhabbet-i Âl-i Beytten gelen ve şimdi izharı lâzım olmayan içtihadınızı vesile ederek hem sana, hem Nur şakirtlerine darbe..." İzahı nasıl?

  6. "Zalimleri hatıra getirmeyip zemmetmemek" ile "el ile dil ile kalp ile buğz etmek" meselelerini nasıl anlamalıyız?

  7. Cemel vakasında Hz. Ali Efendimizin karşısında yer alan sahabe efendilerimizin sonradan pişman oldukları doğru mudur?

  8. "Sabri ile küçücük münakaşanız, hem Risale-i Nur’a, hem hakaik-i imaniyenin intişarına ehemmiyetli zarar verdiğini senden saklamam." Münakaşaya sebep olan konu biliniyor mu, izah eder misiniz?

  9. "Ya Rab! Erzurum'dan imdadıma yetişen bu iki zatın münakaşasını musalahaya tebdil et." Buradaki iki zat; Halıcı Sabri ve Salih Yeşil mi, yoksa Halıcı Sabri ve Kırkıncı Hoca mı?

  10. “Ehl-i iman, değil Müslüman kardeşleriyle, belki Hristiyanın dindar ruhânîleriyle ittifak etmek ve medar-ı ihtilâf meseleleri nazara almamak, nizâ etmemek gerektir.” Bu cümleyi yorumlar mısınız?

Yükleniyor...