1. âyetin tefsiri

İçerikler


  1. "Hece harflerinin adedi -elif-i sâkine hariç kalmak şartıyla- yirmi sekiz harftir." Sakin elif neden sayılmıyor, sayılsa mucize olurdu!..

  2. "2. Kur’ân’ın almış olduğu nısıf, terk ettiği nısıftan daha ziyade kesîrü’l-istimaldir. 3. Kur’ân, sûrelerin başında zikrettiği kısım içinde lisan üzerine daha suhuletli olan elif, lâmı çok tekrar etmiştir." Bu ifadeleri açıklar mısınız?

  3. "Kur’ân-ı Azîmüşşan'ın, sûrelerin başındaki hurûf-u mukattaanın zikredilen minval üzerine tansifleri hakkında ihtiyar ettiği tarîk, beş yüz dört ihtimalden intihap edilmiştir." cümlesini açar mısınız, neden beş yüz dört?

  4. "Bu sûrelerin başlarındaki taktî-i huruf ile isimleri hecelemek, müsemmânın me’hazine ve neden neş’et ettiğine işarettir." Müsemmânın me’hazi, ne demektir, açıklar mısınız?

  5. Huruf-u mukattaa için kullanılan: "Bu harflerin taktii, müsemmanın vahidi itibari olup, terkibi mezci olmadığına işarettir." cümlesini izah eder misiniz?

  6. "... Ehl-i kıraat ve erbab-ı kitabetin ittihaz ettikleri bir usuldür. Bundan anlaşılıyor ki, hem söyleyen, hem dinleyen ümmî olduklarına nazaran, bu tabirler, söyleyenden doğmuyor ve onun malı değildir; ancak, başka bir yerden ona geliyor." İzahı?

  7. İşaratü'l-İ'caz'ın başında, "Elif lam mim, üç harfiyle üç hükme işarettir" deniyor. İkinci hükme olan işareti açıklar mısınız?

  8. "4. Şu harflerin taktîi, harf ve lâfızların hâvi oldukları kıymet, yalnız ifade ettikleri mânâlara göre olmayıp, ilm-i esrarü’l-hurufta beyan edildiği gibi, adet ve sayılar misillu harflerin arasında fıtrî münasebetlerin bulunduğuna işarettir." İzahı?

  9. "5. الۤمۤ taktîiyle, bütün harflerin esas mahreçleri olan ‘halk, vasat, şefe’ mahreçlerine işarettir. Ve zihinlerin nazar-ı dikkatini şu mahreçlere çeviriyor ki..." Devamıyla izah eder misiniz?

  10. İşaratü’l-'İ'caz’da Elif Lam Mim bahsinde; dört cümle var. Dört cümlenin münasebetinde on iki bağlılık olduğu yazılmış, üçüne misal verilmiş. Bu on iki durumu açıklar mısınız?

Yükleniyor...