2. âyetin tefsiri

İçerikler


 1. "Beliğ kelâmlarda da zikredilen kelimelerin, kayıtların, heyetlerin tamamen o kelâmın takip ettiği esas maksada nâzır olmakla onun takviyesine hizmet etmeleri,.." Burdaki kayıtlar ifadesinin, Kur'an'dan misalle maksada nasıl hizmet ettiğinin izahı?

 2. "..Ve keza [zalike]'nin lam vasıtasıyla ifade ettiği bu'd, Kur'an'ın kemaline delalet eden ulüvv-ü rütbesine işarettir" cümlesini açar mısınız?

 3. "İstiğrâkı ifade eden "LAM" Kur’ân’ın her köşesinde rekz ve her yerinde zikredilen deliller, burhanlar, hücuma gelen şek ve şüpheleri def ile, Kur’ân’ın o gibi lekelerden münezzeh olduğunu ilân eder." açar mısınız?

 4. "Ve keza اَلْكِتَابْ ’daki اَلْ hasr-ı örfîyi ifade ettiğinden, Kur’ân’ın azametine ve başka kitapların mehasinini cem etmekle onların fevkinde olduğuna işarettir." cümlesini izah eder misiniz?

 5. Zalike, işareti hissiyeye mahsus iken,işareti akliyede kullanılması, tazim ve ehemmiyeti ifade ettiği gibi, makul olan Kur'anı mahsus suretinde göstermesi.. Cümlesini açıklar mısınız?

 6. "...ayet-i kerimesinin cümleleri atf ile ..." Cümle açıklamalarından bu kısmı okudum, fakat atıf ile bağlanma meselesini anlamadım. Atfa misal verir misiniz?

 7. "Bu cümlelerden herbirisi, ifade ettiği birinci mânâsıyla arkadaşlarına delil olduğu gibi, ikinci mânâsıyla da onlara neticedir." Cümlesini öncesiyle birlikte açıklar mısınız?

 8. "Evet, in’ikâs sırrıyla, üç şeyin hüsnü içtima ederse, beş olur. Beş içtima ederse on olur. On içtima ederse kırk olur. Çünkü herşeyde bir nevi in’ikâs ve bir nevi temessül vardır." cümlesini açıklar mısınız?

 9. Bakara suresi ikinci ayetteki, "hüdellilmüttekın"cümlesideki nuru belağat ve hüsnü kelam dört noktadan tezahür etmiştir..." Buradaki dört noktayı ayrı ayrı izah eder misiniz?

 10. Tenkir bazan tahkiri, bazen de tazimi ifade eder..." cümle açıklamalarından tenkirin tazimi ifade etmesini anladım, tahkiri ifade etmesine örnek verir misiniz?

 11. "Kur'ân-ı Kerim, günahların cezası veya hayırların mükâfatı hakkında zikrettiği âyetlerde tahsisat yapmamış, âmm bir şekilde bırakmıştır ki, herkes zevkine göre fehmetsin." cümlesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...