İkinci Sual

İçerikler


 1. "Fakat madem nusûs-u Kur’ân’a istinâden bahse girişeceğim; ben sinek dahi olsam o kartaldan daha yüksek uçabilirim." Bu temsilde hata mı var acaba; sinekler, kartallardan yukarı uçabilirler mi ki?

 2. "Hazret-i Muhyiddin aldatmaz, fakat aldanır. Hâdîdir, fakat her kitabında mühdî olamıyor. Gördüğü doğrudur, fakat hakikat değildir." İzah eder misiniz?

 3. "Mahiyet-i eşya aynalarında..." ifadesinin izahını yapar mısınız?

 4. Muhyiddin Arabi; "Ruhun mahlukiyyeti inkişafından ibarettir." diyor. Acaba biz bu cümleyi Üstad'ın verdiği ayna ve fotoğraf makinası misaline nasıl tatbik edebiliriz? Yardımcı olur musunuz?

 5. “Ruhun mahlukiyeti inkişafından ibarettir.” cümlesini açıklar mısınız?

 6. "Hazret-i Muhyiddin hatâsından muâheze edilmemiş, makbul olarak kalmış. Yoksa, eğer ilmen, fikren ve keşfen o fark o me’haz görünseydi, onun için gayet büyük bir sukut ve ağır bir hatâ olurdu." İzah eder misiniz?

 7. "İşte, bu sır içindir ki, o kadar yüksek ve hârika bir kutup, bir ferîd-i devrân olduğu halde, kendine mahsus tarikatı gayet kısacık, Sadreddin-i Konevîye münhasır kalıyor gibidir." Konevi'nin İbn-i Arabi ile irtibatı nedir?

 8. "O zât-ı kudsînin kendine mahsus bir makamı var; hem makbûlîndendir. Fakat mîzansız keşfiyâtında hudutları çiğnemiş ve cumhûr-u muhakkıkîne çok meselelerde muhâlefet etmiş." İzah eder misiniz?

 9. Dokuzuncu Lem'a'daki güneş örneğinde; "Bir cihette onun içinde bulunur bir cihette sıfatı olur." diye iki izah gelmiş. İbni Arabi'nin görüşüne bu misali tatbik eder misiniz? Ayrıca neden sadece ayna demiyor da bir de fotoğraf makinesi tabiri kullanyor?

 10. Dokuzuncu Lem’ada geçen İbni Arabi ile ilgili bölümde "ayn ve gayr" meselesindeki örnekleri tam anlayamadım. Açıklayıcı bilgi verirseniz sevinirim.

 11. Üstadımızın Dokuzuncu Lem'a'da vahdetü'l-vücud için verdiği örneği anlayamıyorum; daha basit bir örnek verebilir misiniz? Güneş ve ayna örneğini açar mısınız?

 12. "'Lâ mevcûde illâ Hû" diyerek, yanlış etmişler. 'Hakàiku’l-eşyâi sâbitetün' kaide-i esâsiyeyi inkâr etmek derecesine düşmüşler." Eşyanın hakikatını inkar etmenin tehlikeleri nedir ki, bundan şiddetle bahsedilmiş?

 13. "Hazret-i Muhyiddin meşrebinde olanlar, yalnız âyinelik ve zarfiyet cihetinde ve âyinedeki vücud-u misâli, nefiy noktasında..." vücud-u misali, Cenab-ı Allah'a mı ait? Akis ayn-ı münakis olmak üzere, ne demektir? Vahdetü'l-Vücut ve cümlenin izahı?

 14. "Hazreti Muhyiddin meşrebinde olanlar, yalnız âyinelik ve zarfiyet cihetinde ve âyinedeki vücud-u misâli, nefiy noktasında ve akis ... 'Lâ mevcûde illâ Hû' diyerek, yanlış etmişler." İzah eder misiniz?

 15. "İnsanın âyine-i fikrindeki mâlûmâtın dahi iki veçhi var: Bir vecihle ilimdir, bir vecihle mâlûmdur. Eğer zihni o mâlûma zarf saysak, o vakit o mâlûm mevcud, zihnî bir mâlûm olur; vücudu ayrı bir şeydir." izah eder misiniz?

 16. "İnsanın âyine-i fikrindeki mâlûmâtın dahi iki veçhi var: Bir vecihle ilimdir, bir vecihle mâlûmdur..." Fikirdeki malumun ilim olmasını anladım. Malumatın malum olmasını ve Muhyiddin Arabi Hazretlerinin düşüncesine tatbikini anlayamadım?..

 17. "İşte bu temsile binâen, 'Âyinede hakikî güneşten başka bir şey yoktur.' denilmek ve âyineyi zarf ve içindeki güneşin vücud-u hâricîsi murad olmak cihetiyle denilebilir." İzah eder misiniz?

 18. Biz Allah'tan bir parçaysak eğer (Ruhundan üfleme hadisesi) O da bizim gibi maddi bir varlık mıdır? Mesela tırnağımızı kesiyoruz, sonuçta tırnak bizden bir parça, biz de böyle düşünebilir miyiz?

 19. Üstad, güneş misalinden sonra, "İnsanın zihni de bu aynaya benzer." diyor ve "İnsanın zihnindeki malumatın iki vechi." var diyerek de devam ediyor. Güneş misalinden sonra neden insanın zihnindeki malumatın iki vechi var, diyerek bir geçiş yapmış?..

 20. "Kainat gerçekte yok, ama insan beynindeki bir inikastir." diyenler sofestai midir, yoksa vahdeti vücutçu mudurlar? Risalelerde bu konuda açıklama var mıdır?

Yükleniyor...