İkinci Sual

İçerikler


 1. "Ruhun mahlûkiyyeti inkişafından ibarettir." İzah eder misiniz? Bunu Üstad'ın ayna ve fotoğraf makinası misaline nasıl tatbik edebiliriz?

 2. "Ben sinek dahi olsam o kartaldan daha yüksek uçabilirim." Temsilde hata mı var; sinekler, kartallardan yukarı uçabilirler mi?

 3. "Hazret-i Muhyiddin aldatmaz, fakat aldanır. Hâdîdir, fakat her kitabında mühdî olamıyor. Gördüğü doğrudur, fakat hakikat değildir." İzah eder misiniz?

 4. "O zât-ı kudsînin kendine mahsus bir makamı var; hem makbûlîndendir. Fakat mîzansız keşfiyâtında hudutları çiğnemiş ve cumhûr-u muhakkıkîne çok meselelerde muhâlefet etmiş." İzah eder misiniz?

 5. "İşte, bu sır içindir ki, o kadar yüksek ve hârika bir kutup, bir ferîd-i devrân olduğu halde, kendine mahsus tarikatı gayet kısacık, Sadreddin-i Konevîye münhasır kalıyor gibidir." Konevi'nin İbn-i Arabi ile irtibatı nedir?

 6. "Hazret-i Muhyiddin hatâsından muâheze edilmemiş, makbul olarak kalmış. Yoksa, eğer ilmen, fikren ve keşfen o fark o me’haz görünseydi, onun için gayet büyük bir sukut ve ağır bir hatâ olurdu." İzah eder misiniz?

 7. "Bir cihette onun içinde bulunur bir cihette sıfatı olur." diye iki izah gelmiş. İbni Arabi'nin görüşüne bu misali tatbik eder misiniz?

 8. Dokuzuncu Lem'a'da vahdetü'l-vücud için verilen "Güneş" ve "Ayna" örneğini açar mısınız?

 9. Dokuzuncu Lem’adaki "ayn ve gayr" meselesinin örneklerini açar mısınız?

 10. "İnsanın âyine-i fikrindeki mâlûmâtın dahi iki veçhi var: Bir vecihle ilimdir, bir vecihle mâlûmdur..." Bu cümlenin Muhyiddin Arabi Hazretlerinin düşüncesine tatbiki açıklar mısınız?

 11. "'Lâ mevcûde illâ Hû" diyerek, yanlış etmişler. 'Hakàiku’l-eşyâi sâbitetün' kaide-i esâsiyeyi inkâr etmek derecesine düşmüşler." Eşyanın hakikatini inkâr etmenin tehlikeleri nedir ki, bundan şiddetle bahsedilmiş?

 12. Allah’ın insana ruhundan üflemesi meselesi, sanki ruh O’nun zatının bir parçası imiş vehmini veriyor. Bu konuyu Allah’ın zatı hakkında düşünmenin yasak olduğu hakikatiyle birlikte açıklar mısınız?

Yükleniyor...