Birinci Makam

İçerikler


 1. "İbn-i Abbas’tan (ra) rivayet edilen sahih bir hadis-i şerif var..." Bazı kimseler İbn Abbas tarikiyle ve Üstad'ın naklettiği metinle gelen bir hadisin olmadığını iddia ediyorlar?

 2. "Arz, sevr ve hût üzerindedir." cümlesi hadis olarak rivayet ediliyor. Muhakemat'ta ise; "Teslim etmiyoruz ki, hadistir. Zira, İsrailiyatın nişanı vardır." deniliyor; konuyu izah eder misiniz?

 3. "Dünya, öküz ile balık sırtındadır." hadisinin kaynaklarını verebilir misiniz?

 4. "İşte, o iki dairenin tekatu’ noktasına, 'baş' manasına 're’s', diğerine 'kuyruk' manasına 'zeneb' demişler. Kamer re’se ve şems zenebe geldiği vakit, felekiyyun ıstılahınca 'haylûlet-i arz' vuku bulur." İzah eder misiniz?

 5. Koca bir ağaca bir meleğin vekil tayin edilmesine dair, Kur’an'da ve hadislerde bir delil var mı, varsa bunları yazar mısınız?

 6. Kaç çeşit müteşabihat var? "Dünya öküzün boynunda ve balığın sırtında" hadisine benzer müteşabih ayetler var mı?

 7. Arşı taşıyan melekler arasında, bildiğimiz dört büyük melek de var mıdır? Ayrıca bunlar gibi daha başka büyük melekler de var mıdır, varsa görevleri nelerdir?

 8. "Küre-i arza müekkel iki melek, hem kumandan hem nazır olduklarından..." ifadesini devamıyla izah eder misiniz?

 9. Sevr ve Hut hakkındaki hadisin yorumlandığı Üçüncü Vecih'in izahını yapar mısınız?

 10. "İkinci Sual: Âl-i aba hakkındadır." Bu soru-cevap bize ne anlatmaktadır?

 11. "Hazret-i Fatıma’nın zürriyetinin nesl-i mübareki, âlem-i İslam'da Ehl-i Beyt ünvanını alarak âli bir şeref kazanacaklarını..." İzah eder misiniz? Hz. Meryem'in soyu devam etmiyor ki?

Yükleniyor...