Birinci Makam

İçerikler


 1. On Dördüncü Lem'a'nın Birinci Makam'ında Âl-i aba, sevr ve hut meseleleri; İkinci Makam'da ise besmelenin sırları izah ediliyor, bunlar arasındaki münasebet ne olabilir?

 2. "Arz, sevr ve hût üzerindedir." cümlesi hadis olarak rivayet ediliyor. Muhakemat'ta ise; "Evvelâ: Teslim etmiyoruz ki, hadistir. Zira, İsrailiyatın nişanı vardır." deniliyor; konuyu izah eder misiniz?

 3. "Dünya, öküz ile balık sırtındadır." hadisinin kaynaklarını verebilir misiniz?

 4. "İsrailiyat" ne demektir?

 5. Dünyanın balık ve öküz üzerinde olduğuna dair risalelerde "İbn-i Abbas’tan (ra) rivâyet edilen sahih bir hadis- i şerif var ki..." deniliyor. Bazı kimseler İbn Abbas tarikiyle ve Üstad'ın naklettiği metinle gelen bir hadisin olmadığını iddia edenler var?

 6. Üstad Hazretlerinin Muhakemat’ta "Hut ve "Sevr" sıralaması zamanımız astronomi ilmine muvafık gelmektedir. Ancak Lem'alarda önce "Sevr" demiş, sonra "Hut" demiş. Bu ise günümüz burç sıralamasına uymamaktadır. Bu konuda ne söylenebilir?

 7. "İşte, o iki dairenin tekatu’ noktasına, 'baş' mânâsına 're’s', diğerine 'kuyruk' mânâsına 'zeneb' demişler. Kamer re’se ve şems zenebe geldiği vakit, felekiyun ıstılahınca 'haylûlet-i arz' vuku bulur." İzah eder misiniz?

 8. Kaç çeşit müteşabihat vardır? "Dünya öküzün boynunda ve balığın sırtında" hadisine uygun müteşabih ayet var mıdır?

 9. Koca bir ağaca bir meleğin vekil tayin edilmesine dair, Kur'an'da ve hadislerde bir delil var mı, varsa bunları yazar mısınız?

 10. "Küre-i arza müekkel iki melek, hem kumandan, hem nâzır olduklarından,.." ifadesini devamıyla izah eder misiniz?

 11. Arşı taşıyan melekler arasında, bildiğimiz dört büyük melek de var mıdır? Ayrıca bunlar gibi büyük melekler var mıdır, varsa görevleri nelerdir?

 12. Üstadımız, Sevr ve Hut'un iki melek olduğunu keşfen kendisi mi görmüş, yoksa buna yönelik bir hadis veya ayetten istihrac mı söz konusudur?

 13. "Ne vakit öküz çalışmazsa ve balık milyon yumurtayı birden doğurmazsa, o vakit insan yaşayamaz, hayat sukut eder, Hâlık-ı Hakîm de arzı harap eder." Bu husus ne kadar hayati olabilir ki?

 14. Sevr ve Hut hakkındaki hadisin yorumlandığı Üçüncü Vecih'in izahını yapar mısınız?

 15. "İkinci sual: Âl-i abâ hakkındadır." Bu soru-cevap bize ne anlatmaktadır?

 16. "Hazret-i Fatıma’nın zürriyetinin nesl-i mübareki, âlem-i İslâmda Ehl-i Beyt ünvanını alarak âli bir şeref kazanacaklarını..." izah eder misiniz?

Yükleniyor...