"İkinci sual: Âl-i abâ hakkındadır." Bu soru-cevap bize ne anlatmaktadır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamber Efendimiz (asm) bir gün kızı Fâtıma, damadı Hz. Ali, torunları Hz. Hasan ve Hüseyin’i bir araya alarak abasını (cübbesini) üzerlerine serip duada bulunmuştur. Soruda, Peygamber Efendimiz'in neden böyle davrandığı ve bunun hikmeti soruluyor.

Âl-i Aba, Hz. Peygamber (asm)'in Ehl-i beyti ile ilgili bir terimdir. Peygamberimiz (asm) ve onun kızı Fâtıma, damadı Hz. Ali, torunları Hz. Hasan ve Hüseyin'den meydana gelen kişilerdir. Bunlara "Penç-âl-i abâ " ismi de verilmektedir.

Bu mübarek neslin (Ehl-i beyt), ileride büyük siyasi baskı ve katliamlara maruz kalacağı kendisine bildirildiği için, Peygamber Efendimiz (asm) onları hem teselli etmek hem onlara dua etmek hem de ümmet nezdinde onları temize çıkarmak amacı ile böyle davranıyor.

"Hazret-i Ali'yi (r.a.) ümmet nazarında tathir ve tebrie etmek ve Hazret-i Hüseyin'i (r.a.) tâziye ve teselli etmek ve Hazret-i Hasan'ı (r.a.) tebrik etmek ve musalâha ile mühim bir fitneyi kaldırmakla şerefini ve ümmete azîm faydasını ilân etmek ve Hazret-i Fatıma'nın zürriyetinin tâhir ve müşerref olacağını ve Ehl-i Beyt ünvan-ı âlisine lâyık olacaklarını ilân etmek için, o dört şahsa, kendiyle beraber 'Hamse-i Âl-i Abâ' ünvanını bahşeden o abâyı örtmüştür."(1)

Hz. Ali (ra) döneminde gelişen iç karışıklar ve savaşlar, ümmet nazarında onun manevi değerini eksiltmemesi ve ona karşı kötü bir zannın oluşmaması için, Peygamber Efendimiz (asm) Hz. Ali (ra)’ı tathir ve tebrie ediyor. Onun hakkında ziyade bir övgüde bulunuyor.

Hz. Hüseyin’i taziye ediyor, çünkü en acımasız en ciğer yakan hadiseye yani Kerbela olayına o maruz kalıyor.

Hz. Hasan (ra) hilafetten feragat ederek hilafeti Hz. Muaviye (ra) devrederek ümmetin ikiye bölünmesini engelliyor ve büyük bir fitnenin önüne geçiyor.

Bu sual ve cevaptaki asıl amaç Ehl-i beytin başına gelen olayların hikmetini izah ve bu mübarek neslin ümmet nazarında ne kadar kudsi ve önemli olduğunu vurgulamaktır.

(1) bk. Lem'alar, On Dördüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...