İkinci Mesele-i Mühimme

İçerikler


 1. "Eski hikmet, semâvâtı dokuz tasavvur edip, lisan-ı şer’îde Arş ve Kürs’ü yedi semâvât ile beraber kabul edip acip bir suretle semâvâtı tasvir etmiştiler." cümlesini izah eder misiniz?

 2. "Hattâ, çok ehl-i tefsir, âyâtın zâhirlerini onların mezhebine göre tevfik etmeye mecbur kalmışlar. O suretle Kur’ân-ı Hakîmin i’câzına bir derece perde çekilmişti." İzah eder misiniz; ayette açıkça yedi sema buyuruluyor?..

 3. On İkinci Lem'a, ikinci sualde geçen mevzu; eski hikmet ve hikmet-i cedidenin semavat hakkındaki fikirleri konusunda bilgi verir misiniz?

 4. "Ve hikmet-i cedide namı verilen yeni felsefe ise, eski felsefenin mürur ve ubûra ve hark ve iltiyâma kabil olmayan, semâvât hakkındaki ifratına mukabil tefrit edip, semâvâtın vücudunu adeta inkâr ediyorlar." cümlesini açıklar mısınız?

 5. Esir maddesi nedir; yedi kat semavatı da içine alıyor mu, sadece şehadet alemine mi münhasırdır?

 6. "Ecrâm-ı ulviyeye dikkat edilse görünüyor ki, o ulvî âlemlerin tabakatında muhalefet var. Meselâ, Nehrüssemâ ve Kehkeşan namıyla maruf, Türkçe Samanyolu tabir olunan,.." On İkinci Lem'a Dördüncü kaideyi izah eder misiniz?

 7. "Ecrâm-ı ulviyeye dikkat edilse görünüyor ki, o ulvî âlemlerin tabakatında muhalefet var." On İkinci Lem'a'da geçen Yedi kat semavat ile ilgili kaideleri açıklar mısınız?

 8. "Madde-i esiriyede kudret-i fâtıra teşkilâta başladığı için, elbette ayrı ayrı tabaka olarak فَسَوّٰيهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ sırrıyla yedi nevi semâvâtı ondan halk etmiştir." cümlesini izah eder misiniz?

 9. "Şu mezkûr emâreler, bizzarure, semâvâtın hem vücuduna, hem taaddüdüne delâlet ederler. Madem kat’iyen semâvat müteaddittir. Ve Muhbir-i Sadık, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın lisanıyla yedidir der. Elbette yedidir." İzahı?

 10. "Tabaka-i sevâbit dahi, sadık bir hads ile, manzume-i şemsiyenin tabakasına muhalefeti görünüyor. Ve hâkezâ, yedi manzumat ve yedi tabaka birbirine muhalif bulunması, his ve hads ile derk olunur..." cümlelerini izah eder misiniz?

 11. "Bu sırra binaen, ‘yedi semâvât’ mânâ-yı küllîsinde yedi tabaka-i beşeriye, muhtelif yedi kat mânâyı fehmetmişler." Yedi tabakanın anladığı yedi mânâyı özetler misiniz?

 12. "Daha bir kısım insanlar, küremize benzer zevilhayatın makarrı olmuş semâvî yedi küre-i âharı fehmeder." ifadesini açar mısınız, burada resmen dünyaya benzer altı gezegenin olduğu söylenmiyor mu?

 13. "Halbuki diğer bir tabaka-i insaniye dahi, elsine-i enâmda 'seb’a-i seyyare' ile meşhur yıldızları ve medarlarını fehmeder..." Buradaki ifadeleri 7, 70, 700 tabirlerini çokluktan kinaye olarak anlamak daha doğru olmaz mı?

 14. "Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan umum ins ve cinnin umum tabakalarına karşı konuşan bir hutbe-i ezeliyedir. Elbette nev-i beşerin her bir tabakası, her bir âyât-ı Kur’âniyeden hissesini alacak..." Devamıyla izah eder misiniz?

 15. "Michelson-Morley" deneyiyle kainatta ışığın hareketini sağlayan "esir" diye bir maddenin olmadığı ispatlanmıştı. Risalelerdeki bilgiler bununla çelişiyor mu?

 16. "Çünkü âyetin mânâ-yı küllîsinden birtek mâsadak sadıksa, o küllî mânâ sadık ve hak olur. Hattâ vâkide bulunmayan, fakat umumun lisanında mütedâvil bulunan bir ferdi, umumun efkârını mürâât için o küllîde dahil olabilir." İzah eder misiniz?

 17. "Daha geniş fikirli bir tabaka-i beşeriye, yıldızlarla yaldızlanıp bütün görünen gökleri bir semâ sayıp, onu bu dünyanın semâsıdır diyerek, bundan başka altı tabaka-i semâvat var olduğunu fehmeder..." cümlesini devamıyla açıklar mısınız?

 18. "Kırâat-ı Seb'a", "Vücuh-u Seb'a", "Mucizât-ı Seb'a", "Hakaik-ı Seb'a", "Erkan-ı Seb'a" ne demektir?

 19. "Ve nev-i beşerin yedinci tabakası ve en yüksek taifesi ise semavat-ı seb'ayı, âlem-i şehadete münhasır görmüyor. Belki avâlim-i uhreviye ve gaybiye ve dünyeviye ve misaliyenin birer muhit zarfı ve ihatalı birer sakfı olan yedi semavatın var..." İzah?

 20. Üstad yedi kıraattan bahsediyor. Bu yedi, sesin şekline mi yoksa harflerin okunmasına mı bakıyor?

Yükleniyor...