Birinci Mesele-i Mühimme

İçerikler


 1. "Çünkü coğrafya ve kozmoğrafya fenlerinin kısacık kanunlarıyla ve daracık düsturlarıyla ve küçücük mizanlarıyla Kur’ân’ın semâvâtına çıkamadıklarından ve âyâtın yıldızlarındaki yedi kat mânâları,.." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 2. "Yedi tabaka olarak halk ettim, demiyor. Misliyet ise, mahlûkiyet ve mahlûkata meskeniyet cihetiyle bir teşbihtir..." ifadesini izah eder misiniz?

 3. On İkinci Lem'adaki yedi tabaka arz meselesini izah eder misiniz? Neden ayete itiraz edilmiş? Üstad orada ne anlatmak istiyor?

 4. "'Mevâlid-i selâse' denilen maâdin, nebâtat ve hayvânâtın yedi tabakaları ve yedi kat âlemleri,.." Bu "yedi kat alem" ne demek?

 5. "...Hem denizle beraber Şark, Garp, Şimal, Cenup, bu yüzdeki ve Yeni Dünya yüzündeki malûm yedi kıtası..." Devam eden cümleyi açıklar mısınız?

 6. "Hem Avrupa, Afrika, Okyanusya, iki Asya, iki Amerika namlarıyla mâruf yedi kıt'ası,.." cümlesini açıklar mısınız, "iki Asya" neresidir?

 7. "Hem merkezinden tâ kışr-ı zâhirîye kadar, hikmeten, fennen sabit olan muttasıl ve mütenevvi yedi tabakası,.." Yedi tabaka deniyor, ancak yerküre beş tabaka diye biliyoruz. Bilgi verir misiniz?

 8. "Hem zîhayat için medar-ı hayat olmuş yetmiş basit ve cüz’î unsurları tazammun edip ve 'yedi kat' tabir edilen meşhur yedi nevi küllî unsuru,.." Burayı devamıyla izah eder misiniz?

 9. "Küre-i arz dahi koca, hadsiz semâvâta karşı bir kalb ve mânevî bir merkez hükmünde olarak mukabil gelir." cümlesini izah eder misiniz?

 10. "Zeminin küçük mikyasta eskiden beri yedi iklimi,.." ibaresini nasıl anlamalıyız?

 11. On İkinci Lem'a'da, "Hem cin ve ifrit ve sair muhtelif zîşuur ve zîhayat mahlûkların âlemleri ve meskenleri olduğu, çok kesretli ehl-i keşif ve ashab-ı şuhudun şehadetiyle sabit yedi kat arzın âlemleri,.." deniyor. Açıklar mısınız?

 12. Üstad semavatın yedi tabaka olduğundan bahsederken, dünyaya benzer yedi tane küreyi uhra olduğunu ve bunlarda da hayat olduğunu söylüyor. "Yedi küreyi uhra"dan kasıt nedir ve böyle bir şey bilimsel olarak var mı?

 13. Yedi külli unsurdan kasıt hava, toprak, su mu? Yedi küre-i uhrada sadece ruhanilerin değil, diğer bazı zihayatların olduğunu düşünüyorum. Ekstra, zihayat diye zikretmesinde bir hikmet var mıdır? Konu hakkında bilgi verir misiniz?

 14. "O zîşuur mahlûklar, madem ki melâike ecnâsından ve ruhanî envâlarından olmak lâzım gelir. Elbette en kesif ve en sert tabaka, onlara nisbeten, balığa nisbeten deniz ve kuşa nisbeten hava gibidir. Hattâ zeminin merkezindeki müthiş ateş dahi..." İzah?

 15. "Ve madem mahlûkatın vücutları zîşuur içindir." cümlesini izah eder misiniz?

 16. "Yedi nevi ile yedi tarzda arzın yedi tabakası mevcut olduğu tahakkuk ediyor. Sekizincisi olan âhirki mânâ başka nokta-i nazarda ehemmiyetlidir; o yedide dahil değildir." cümlesini izah eder misiniz?

 17. "Ehl-i keşfin küre-i arzda ifritlere mahsus tabakasını bin senelik bir mesafe görmeleri, âlem-i şehadete ait küre-i arzın çekirdeğinde değil, belki âlem-i misalîdeki dallarının ve tabakalarının tezahürüdür." izah eder misiniz?

 18. "Ehl-i Keşfin küre-i arzda, ifritlere mahsus tabakasını bin senelik mesafe,.." Buradaki "bin senelik mesafe" nasıl hesaplanmıştır?

Yükleniyor...