İkinci İşaret

İçerikler


  1. "Şeytanın vücudunda cüz'î şerler ile beraber bir çok makasıd-ı hayriye-i külliye ve kemalât-ı insaniye vardır. Evet bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var..." İzah eder misiniz?

  2. "Evet, bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var; mahiyet-i insaniyedeki istidatta dahi ondan daha ziyade merâtip var." Bu cümleyi devamıyla izah eder misiniz?

  3. "Ve o muameledeki terakki zembereğinin hareketi, mücahede ile olur. O mücahede ise, şeytanların ve muzır şeylerin vücuduyla olur." İzah eder misiniz, “terakki zenbereği”nden kasıt nedir?

  4. "O halde insan nev'inde binler envâ hükmünde sınıflar bulunmayacak." cümlesini izah eder misiniz?

  5. "Bir şerr-i cüz'î gelmemek için bin hayrı terketmek, hikmet ve adâlete münâfidir. Çendan şeytan yüzünden ekser insanlar dalâlete giderler. Fakat ehemmiyet ve kıymet, ekseriyetle keyfiyete bakar, kemmiyete az bakar veya bakmaz." İzah eder misiniz?

  6. "Nasıl ki, bin ve on çekirdeği bulunan bir zat, o çekirdekleri toprak altında bir muamele-i kimyeviyeye mazhar etse, ondan on tanesi ağaç olmuş, bini bozulmuş..." izah eder misiniz?

  7. "Hikmet ve adalet-i İlâhîye, şeytanın vücuduna müsaade edip tasallutlarına meydan vermiş." Şeytanı yaratan Allah iken, tasallutlarına meydan vermesi nasıl olur?

  8. "Düşmanlarınıza karşı zırhınız, Kur’ân tezgâhında yapılan takvâdır... Silâhınız, istiâze ve istiğfar ve hıfz-ı İlâhiyeye ilticadır." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...