İkinci İşaret

İçerikler


 1. "Bir şerr-i cüz'î gelmemek için bin hayrı terketmek, hikmet ve adâlete münâfidir. Çendan şeytan yüzünden ekser insanlar dalâlete giderler. Fakat ehemmiyet ve kıymet, ekseriyetle keyfiyete bakar, kemmiyete az bakar veya bakmaz." İzah eder misiniz?

 2. "Evet, bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var; mahiyet-i insaniyedeki istidatta dahi ondan daha ziyade merâtip var." Bu cümleyi devamıyla izah eder misiniz?

 3. "Ey ehl-i iman! Bu müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız, Kur’ân tezgâhında yapılan takvâdır... Ve silâhınız, istiâze ve istiğfar ve hıfz-ı İlâhiyeye ilticadır." Kur'an tezgahındaki takva ile istiaze ve istiğfarı nasıl anlayabiliriz?

 4. "Hikmet ve adalet-i İlahiye, şeytanın vücuduna müsaade edip tasallutlarına meydan vermiş." Şeytanı yaratan Allah iken, vücuduna müsaade etmesi nasıl olur? Bir şeye müsaade vermek için fiilin ve talebin başkasından gelmesi gibi bir anlam çıkmıyor mu?

 5. "Nasıl ki, bin ve on çekirdeği bulunan bir zat, o çekirdekleri toprak altında bir muamele-i kimyeviyeye mazhar etse, ondan on tanesi ağaç olmuş, bini bozulmuş. O on ağaç olmuş çekirdeklerin o adama verdiği menfaat,.." izah?

 6. "O halde insan nev'inde binler envâ hükmünde sınıflar bulunmayacak." cümlesini izah eder misiniz?

 7. "Şeytanın vücudunda cüz'î şerler ile beraber bir çok makasıd-ı hayriye-i külliye ve kemalât-ı insaniye vardır. Evet bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var; mahiyet-i insaniyedeki istîdadda dahi ondan daha ziyade meratib var." İzahı?

 8. "Şeytanın vücudunda cüz’î şerlerle beraber birçok makasıd-ı hayriye-i külliye ve kemâlât-ı insaniye vardır." Şeytanların yaratılışının insanların dalaletine sebep olmasında, keyfiyetin kemiyetten daha önemli olmasını tam anlayamıyorum?

 9. "Ve o muameledeki terakki zembereğinin hareketi, mücahede ile olur. O mücahede ise, şeytanların ve muzır şeylerin vücuduyla olur." İzah eder misiniz, “terakki zenbereği”nden kasıt nedir?

 10. Allah herkesi Hz. Ebu Bekir seviyesinde yaratmaya kadirken, niçin ebedi cehennemde yanacağını bildiği insanları yarattı?

 11. "Sabık işaretlerde tebeyyün etti ki, insan, icadsız bir cüz-ü ihtiyarî ile ve cüz’î bir kesb ile, bir emr-i ademî veya bir emr-i itibarî teşkil ile ve sübut vermekle müthiş tahribata ve şerlere sebebiyet verdiği gibi,.." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...