"Ve o muameledeki terakki zembereğinin hareketi, mücahede ile olur. O mücahede ise, şeytanların ve muzır şeylerin vücuduyla olur." İzah eder misiniz, “terakki zenbereği”nden kasıt nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zemberek, mekanik saatlerde bulunan ve saatin çeşitli parçalarını devindiren (harekete geçiren) yaya verilen bir isimdir.

Terakki ise gelişmek, olgunlaşmak ve doğru yöne hareket etmek anlamına geliyor. Duran bir şeyi harekete geçirmek ise ancak zemberek ile mümkündür. hikmetli iş yapan hiçbir şey sebepsiz harekete geçemez.

Şeytan bu açıdan insanın bünyesinde atıl bir vaziyette bulunan terakki yeteneğini harekete geçiren bir zemberek bir yay gibidir. Şeytan olmadan insanın bünyesinde gelişim gücü harekete geçmiyor.

"Mübareze kanunu"nun bir gereği olarak, şeytanlar, cinler ve kötü insanlar insanlara musallat olmaktadırlar. Kâinatta zıtların çatışması, yâni, mübareze kanunu vardır. İnsan bu dünyaya teklif ve imtihan için gönderilmiştir. Bu teklif ve imtihan ile insan, bu dünyada istidatlarını inkişaf ettirecektir. Elbette bu inkişaf, bir hareket ister. Bir muamelenin olmasını gerekli kılar. Tâ ki, terakki zembereği çalışabilsin.

Terakki ve mücahede ise, şeytan ve şerir mahlûkların vücutlarını ve insanlara musallat olmalarını hikmeten iktiza etmektedir. Aksi hâlde, insanların makamları melekler gibi sabit kalır, beşer terakki edemezdi.

Zaten insanlar da yaradılışları gereği, hayra ve şerre meyyaldirler. Öyle ise, insanı hariç ve dahilde terakki ve tedenniye sevk ve teşvik edecek bu iki haricî âmilin olması aklen gereklidir. Bu sebeple, melekler beşeri alâ-yı illiyyîne yükseltmek; şeytanlar ise, esfel-i safilîne indirmek isterler. Bu bir kanun-u İlâhî ve bir sırr-ı kaderdir. Beşer tabakalarındaki terakki ve tedenni de bu hakikati tasdik etmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...