"Ve o muameledeki terakki zembereğinin hareketi, mücahede ile olur. O mücahede ise, şeytanların ve muzır şeylerin vücuduyla olur." İzah eder misiniz, “terakki zenbereği”nden kasıt nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zemberek, mekanik saatlerde bulunan ve parçalarını harekete geçiren yaya verilen bir isimdir.

Terakki ise gelişmek, kemale ermek ve doğru yöne hareket etmek manasına geliyor. Sabit bir şeyi harekete geçirmek ise ancak zemberek ile mümkündür. Hikmetli iş yapan hiçbir şey sebepsiz harekete geçemez.

Şeytan, insanın fıtratında bulunan istidadını harekete geçiren ve terakki ettiren zemberek ve yay gibidir.

"Mübareze kanunu"nun bir gereği olarak, şeytanlar, cinler ve şerli kimseler, insanlara musallat olmaktadırlar. Kâinatta zıtların çatışması, yâni, mübareze kanunu vardır. İnsan bu dünyaya teklif ve imtihan için gönderilmiştir. Bu teklif ve imtihan ile insan, bu dünyada istidatlarını inkişaf ettirecektir. Elbette bu inkişaf, bir hareket ister, bir muamelenin olmasını iktiza eder. Tâ ki, terakki zembereği çalışabilsin.

Terakki ve mücahede ise, şeytan ve şerir mahlûkların varlığını ve insanlara musallat olmalarını hikmeten iktiza etmektedir. Aksi hâlde, insanların makamları melekler gibi sabit kalırdı, terakki edemezlerdi. Zaten insanlar da yaratılışları icabı, hayra ve şerre meyyaldirler. Öyle ise, insanı hariç ve dâhilde terakki ve tedenniye sevk ve teşvik edecek âmillerin olması aklen zaruridir. Bu sebeple, melekler beşeri alâ-yı illiyyîne yükseltmek; şeytanlar ise, esfel-i safilîne düşürmek isterler. Bu bir kanun-u İlâhî ve bir sırr-ı kaderdir. Beşer tabakalarındaki terakki ve tedenni de bu hakikati tasdik etmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...