Onuncu İşaret

İçerikler


  1. "İblis’in en mühim bir desisesi, kendini, kendine tabi olanlara inkâr ettirmektir." Şeytan kendini neden inkâr ettiriyor?

  2. "Nasıl ki süt ve yoğurt bozulsalar yine yenilebilir. Yağ bozulsa yenilmez, bazen zehir gibi olur." İzah eder misiniz?

  3. "Evet, cinni şeytanın vücuduna kati bir delili, insi şeytanın vücududur." deniliyor. İnsi şeytanlar kimlere denir?

  4. "Kâinattaki umur-u hayriyedeki kanunların mümessili, nazırı hükmünde olan meleklerin vücudu, ittifak-ı edyan ile sabit olduğu gibi, umur-u şerriyenin mümessilleri..." İzah eder misiniz?

  5. "Umur-u şerriyenin mümessilleri ve mübaşirleri ve o umurdaki kavaninin medarları olan ervah-ı habise ve şeytaniye bulunması, hikmet ve hakikat noktasında katidir." cümlesini açıklar mısınız?

  6. "Hâlık-ı Zülcelale karşı itiraz etmemek ve rahmetini ittiham etmemek ve hikmetini tenkit etmemek ve haksız şekva etmemek için..." Neden özellikle "Hâlık" ismi zikrediliyor?

  7. "İnsan küçük bir âlem olduğu gibi, âlem dahi büyük bir insandır." İzah eder misiniz?

  8. "İnsanda kalbin bir köşesinde lümme-i şeytaniye denilen bir alet-i vesvese ve kuvve-i vahimenin telkinatıyla konuşan bir şeytani lisan..." cümlesini devamıyla açar mısınız?

  9. "Kuvve-i vahime" nasıl ifsat oluyor? Kontrol altına alabilir miyiz; yöntemi nedir?

  10. "Lümme-i şeytaniye ve şu kuvve-i vahime bir kulak ve bir dil olduklarından, ona üfleyen ve bunu konuşturan haricî bir şahs-ı şerirenin vücudunu ihsas ederler." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...