Onuncu İşaret

İçerikler


  1. "İblis’in en mühim bir desisesi, kendini, kendine tâbi olanlara inkâr ettirmektir." Şeytan kendini neden inkâr ettiriyor?

  2. "Nasıl ki süt ve yoğurt bozulsalar yine yenilebilir. Yağ bozulsa yenilmez, bazen zehir gibi olur." Cümlesini izah eder misiniz?

  3. "Evet, cinnî şeytanın vücuduna kat'î bir delili, insî şeytanın vücududur." deniliyor. İnsî şeytanlar kimlere denir?

  4. "Kâinattaki umur-u hayriyedeki kanunların mümessili, nâzırı hükmünde olan meleklerin vücudu, ittifak-ı edyân ile sabit olduğu gibi, umur-u şerriyenin mümessilleri,.." İzah eder misiniz?

  5. "Umur-u şerriyenin mümessilleri ve mübaşirleri ve o umurdaki kavâninin medarları olan ervâh-ı habise ve şeytaniye bulunması, hikmet ve hakikat noktasında kat'îdir." cümlesini açıklar mısınız?

  6. "Hâlık-ı Zülcelâle karşı itiraz etmemek ve rahmetini ittiham etmemek ve hikmetini tenkit etmemek ve haksız şekvâ etmemek için,.." neden özellikle "Hâlık" ismi zikrediliyor?

  7. "İnsan küçük bir âlem olduğu gibi, âlem dahi büyük bir insandır." İzah eder misiniz?

  8. "İnsanda kalbin bir köşesinde lümme-i şeytaniye denilen bir âlet-i vesvese ve kuvve-i vâhimenin telkinatıyla konuşan bir şeytanî lisan..." cümlesini devamıyla açar mısınız?

  9. "Kuvve-i vâhime" nasıl ifsad oluyor? Kontrol altına alabilir miyiz; yöntemi nedir?

  10. "Bu lümme-i şeytaniye ve şu kuvve-i vâhime bir kulak ve bir dil olduklarından, ona üfleyen ve bunu konuşturan haricî bir şahs-ı şerîrenin vücudunu ihsas ederler." Buradaki "bir kulak" ve "bir dil" dediği nedir?

Yükleniyor...