"Umur-u şerriyenin mümessilleri ve mübaşirleri ve o umurdaki kavâninin medarları olan ervâh-ı habise ve şeytaniye bulunması, hikmet ve hakikat noktasında kat'îdir." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sebepler bir perdedir. Çünkü Allah'ın izzet ve azameti böyle istiyor. Fakat iş gören Allah'ın kudretidir. Kainatta hayır olsun, şer olsun yaratılan her şeyin ve fiilin hakiki faili Allah'tır.

İşte nasılki her hayırlı işin sahibi Allah'tır; aynı şekilde şer olarak bilinen fiillerin de sahibi Allah'tır. Fakat bazı hikmetlere binaen Allah (c.c) varlıklarla kudreti arasında bir perde bırakmıştır. İşte kainatta şer olarak bilinen ne kadar iş varsa, bunlara muhatab olanların şekvalarını doğrudan kendisine yönlenmesine mani olmak hikmetiyle Allah (c.c), kendi ile o fiiller arasında şerleri ve habis ruhları perde yapmıştır. Ta şekvalar doğrudan Allah'a gelmesin. Üstad Bediüzzaman bu konu için On Üçüncü Lem'a'da şöyle değerlendiriyor:

"Herkes, her şeyin hüsn-ü hakikîsini göremediği için, zâhirî şerriyet ve noksaniyet cihetinde Hâlık-ı Zülcelâle karşı itiraz etmemek ve rahmetini ittiham etmemek ve hikmetini tenkit etmemek ve haksız şekvâ etmemek için, zahirî bir vasıtayı perde ederek, tâ itiraz ve tenkit ve şekvâ o perdelere gidip, Hâlık-ı Kerîm ve Hakîm-i Mutlaka teveccüh etmesin."(1)

Bu konuyu izah etmek için bir kaç misal verilebilir:

Mesela, Allah insanların iman etmesi için peygamberleri göndermiş ve bu konuda sebepleri yaratmıştır. Aynı şekilde bir insanın küfre girmesi için gerekli tüm şartları da yaratan Allah'tır. İşte nasıl ki imanı ve hidayeti veren Allah'tır. Aynı şekilde küfrü ve dalaleti de veren yine Allah'tır. Ama küfre ve dalalete vesile ve perde olan şeytanlar ve onların yardımcıları olan unsurlardır. İnsanların nazarında küfrün ve dalaletin sahibi olarak Allah değil, perde olan insi veya cinni şerytanlar bilinmektedir.

Mesela, bir kişi bir insanı vursa ve neticede adam ölse, elbette bu ölümü yaratan Allah'tır. Fakat bu şerli ölüme perde olan, şeytan ve nefse mağlup olan insandır. Şekvaya ve tenkide sebep, ölümü yaratan Allah değil, o insan ve o insanı kötüye yönlendiren şeytan ve nefistir.

Mesela, Allah insanların ibadetlerinde daha ciddi olmaları için şeytan vasıtasıyla kalbe vesvese vermektedir. Bu vasıtayla insanlar, ibadetlerinde ve yaşayışlarında sağlamlaşır ve ciddileşir. Fakat bu vesvesenin zararlı neticelerinden dolayı, sahibi olarak bilinen Allah değil şeytandır. Bu şekilde tenkit ve şekvalar Allah'a değil şeytana gitmektedir.(1)

(1) bk. Lem'alar, On Üçüncü Lem'a.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Kâinatta esbab ve müsebbebat görünen eşyaya bakıyoruz ve görüyoruz ki,..

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...