İkinci İşaret

İçerikler


 1. "Sen neden bizden küstün? Bir defa olsun hiç müracaat etmeyip sükût ettin. Bizden şiddetli şekvâ edip ‘Bana zulmediyorsunuz.’ diyorsun..." Yirmi İkinci Lem'a, İkinci İşaret'teki sualin cevabını özetler misiniz?

 2. "Fakat bizim tabaka-i avâmın intibahıyla ve galebesiyle tezahür eden tam sosyalizm ve bolşevizm düsturları bizim daha ziyade işimize yaradığı için o sosyalizm düsturlarını kabul ettiğimiz halde,.." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 3. "Hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede bir çığır açan, eğer kâinattaki kanun-u fıtrata muvafık hareket etmezse; hayırlı işlerde ve terakkide muvaffak olamaz." cümlesini izah eder misiniz?

 4. "Meşreben ve fikren, müsavat-ı hukuk mesleğini kabul edenlerdenim... Nev-i beşerin fıtratı ve sırr-ı hikmeti, müsavat-ı mutlaka kanununa zıttır." İzah eder misiniz?

 5. İnsanın, kainatın halifesi ve efendisi olması ne demektir?

 6. Sosyalizmin enternasyonel diye tabir ettiği her insanın kardeşçe yaşayabileceği bir dünya fikriyatı var. Peki İslam'ın demokratik zeminde bütün dünya ulus, din, fikir ve ideolojileriyle barış içinde yaşamasını savunduğu bir sistem var mı?

 7. "Bir nevi iken, binler nevi hükmünde yaratmak" ne demektir?

 8. "Ehl-i faziletin en mühim meşrebi, acz ve fakr ve tevazu ile hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye karışmak tarzındadır. Lillâhilhamd, bu meşrep üstünde hayatımız gitmiş ve gidiyor." İzah eder misiniz?

 9. "Müsabaka ile hakikî imanlı fazilettir." ile "Birbirinize karşı rekabet değil,.." cümlelerine binaen; "rekabet", "yarışma" ve "müsabaka" nedir; farklarını yorumlar mısınız?

 10. "Ne mümkün zulm ile, bîdâd ile imhâ-yı hürriyet? / Çalış, idrâki kaldır, muktedirsen âdemiyetten!" Bu ve devamında; hürriyet yerine hakikat ile fazilet, idrak yerine kalp ile vicdan kelimelerinin eklendiği beyitleri açıklar mısınız?

 11. ''İşte nev'-i insanın tenevvüünün en mühim mayesi ve zenbereği; müsabaka ile hakikî imanlı fazilettir.''cümlesini izah edebilir misiniz; "imanlı fazilet" nedir?

 12. "Cenâb-ı Hak, fazl ve keremiyle, ulûm-u imaniye ve Kur’âniyeye çalışmak ve fehmetmek faziletini ihsan etmiştir. Bu ihsan-ı İlâhîyi bütün hayatımda..." şeklinde devam eden pasajı açıklar mısınız?

 13. "Ekser ehl-i gafletçe matlup olan teveccüh-ü nâs ve hüsn-ü kabul-ü halk dahi, mühim bir sırra binaen benim menfûrumdur, onlardan kaçıyorum." Buradaki, "mühim sır" nedir acaba?

Yükleniyor...