İkinci Makam, Beşinci İşaret

İçerikler


  1. "Mevcudat, hususan zîhayat olanlar, vücud-u surîden gittikten sonra, bâki çok şeyleri bırakırlar, öyle giderler." cümlesini izah eder misiniz?

  2. "Hem o mevcut, bütün müddet-i hayatında geçirdiği etvar ve ahvâli, ilm-i ezelînin ünvanları olan İmam-ı Mübîn, Kitab-ı Mübîn, Levh-i Mahfuz gibi vücud-u ilmî dairelerinde vücud-u haricîsini temsil eden mufassal bir vücut dahi bırakıp öyle gider..." İzah?

  3. Risale penceresinden bakınca, mevcudatın hikmetleri ve gayeleri nelerdir?

  4. "Havayı emir ve iradesine bir nevi arş, ve nur unsurunu ilim ve hikmetine diğer bir arş, ve suyu ihsan ve rahmetine başka bir arş, ve toprağı hıfz ve ihyâsına bir çeşit arş yapmış,.." İzah eder misiniz, meleklerin buradaki görevi nedir?

  5. "Herbir vücud-u fâniyi çok bâki vücutlara çekirdek yapar, makasıd-ı Rabbâniyesine medar eder, şuûnât-ı Sübhâniyesine mazhar kılar, kalem-i kaderine mürekkep ittihaz eder ve kudretin dokumasına bir mekik yapar." İzah eder misiniz?

  6. "O arşlardan üçünü mahlûkat-ı arziye üstünde gezdiriyor." Bunlardan biri su ise, su unsuru yerden kaynamıyor mu? Yani mahlukatın üzerinde değil altında olmuyor mu?

  7. "O arşlardan üçünü mahlûkat-ı arziye üstünde gezdiriyor..." Mahlukat-ı arziyye üstünde gezen üç arş hangisidir?

  8. "Zerrâtı cevelâna, mevcudatı seyerâna, hayvânâtı seyelâna, seyyârâtı deverâna getirir, kâinatı konuşturur, âyâtını ona sessiz söylettirir ve ona yazdırır." cümlesini izah eder misiniz?

  9. "Derya olunca nefes, parelenince kafes, tâ kesilince bu ses, çağırırım: Ya Hak, Ya Mevcud,.." ifadesini nasıl anlamalıyız?

Yükleniyor...