Yirminci Mektubun Onuncu Kelimesine Zeyl

İçerikler


  1. Yirminci Mektubun Onuncu Kelimesine Zeyl'in başındaki âyetlerin yerini ve Yirminci Mektubla münasebetini izah eder misiniz?

  2. "Eğer zerreler memur olmazlarsa, her bir zerrede, ya bir ilm-i muhît veya bir kudret-i mutlaka veya hadsiz mânevî makineler, matbaalar bulunmak lâzım gelir. Bu ise yüz derece muhaldir" cümlesini esas alarak suali cevaplandırır mısınız?

  3. "Meselâ şeffaf, parlak bir zerrecik, bizzat kendi başıyla bir kibrit başı kadar bir nur içinde yerleşmez ve ona masdar olamaz..." Buradaki temsili açıp, hakikatini de izah eder misiniz?

  4. "Meselâ iki kardeş var. Birisi cesur, kendine güvenir; diğeri hamiyetli, milliyetperverdir..."Buradaki temsili açıp, hakikatini de izah eder misiniz?

  5. "Eğer her mahlûk, her zerre doğrudan doğruya Vâhid-i Ehade isnad edilse ve onlar ona intisap etseler, o vakit o intisap kuvvetiyle ve Seyyidinin havliyle, emriyle, karınca Firavunun sarayını başına yıkar." İzah eder misiniz?

  6. "Meselâ iki arkadaş var; hiç görmedikleri bir memleketin ahvâline dair istatistikli bir nevi coğrafya yazmak istiyorlar..." Buradaki temsili açıp, hakikatini de izah eder misiniz?

  7. "O Şems-i Ezelînin tecellîsine mazhariyetle, kavânin-i hikmetine ve desâtir-i ilmiyesine ve nevâmis-i kudretine irtibat peydâ eder." cümlesindeki tabirleri izah eder misiniz?

  8. "Semâvât meydanında, şems ve kamer kumandası altında yıldızlar ordusunu harekete getirmekle, her gece ve her sene, şâşaalı, tesbihkârâne bir seyeran ve cereyan vermek demek olan cazibedar, sevimli..." Devamıyla izah eder misiniz?

  9. "Hadsiz masnuatı bir Sâni-i Vâhide verir,.." Her şeyi Allah’a vermek ve O’ndan bilmek iman açısından mıdır, muamelat da bu alana girer mi?

  10. "Kur’ân yolunda bütün masnuat ile, dalâlet yolunda bir masnu-u vâhid beraberdirler." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...