Block title
Block content

İkinci Şua

İçerikler

 1. Allah'ın "OL!.." emriyle yaratma hadisesini, başka insanlara nasıl anlatacağız?

 2. İkinci Şuadaki, soruya konu olan âyetleri kısaca izah eder misiniz?

 3. Kün emrini nasıl anlamalıyız? İbtidadaki icad ve misline iade kavramlarına örnek verir misiniz? Ayrıca kainatta def' i olarak bir şey yaratılıyor mu?

 4. Onaltıncı Söz'ün İkinci Şua'ını izah eder misiniz?

 5. Sırf emir ile, def’i yaratma ne anlama gelmektedir?

 6. Tedric kanununa göre yaratılanlar için; "ilim içinde azim bir kudret ve hikmet içinde dakik bir sanatla yaratılıyor." buyruluyor. Acaba bu hal, bir emirle bir anda yaratılanlar hakkında da geçerli değil midir?

 7. “Kün!” emrini açıklar mısınız?

 8. "Kadîr-i Mutlak, her bir asrı, her bir seneyi, her bir günü bir model yaptığı gibi..." Allah'ın modele ihtiyacı yok ki, nasıl anlayabiliriz?

 9. "Mevcudatta müşahede edilen suhulet, sürat, kesret, vüsat ile beraber, sonsuz intizam, gayet ittikan, hüsn-ü sanat ve kemal-i hilkat..." Bu delil ve burhanları her iki yaratma açısından örneklerle anlatabilir misiniz?

 10. "Nasıl ki terzi gibi bir san’atçı, birçok külfetler, maharetlerle musannâ bir şeyi icad eder ve ona bir model yapar. Sonra onun emsalini külfetsiz, çabuk yapabilir.." Allah için zorluk-kolaylık var mıdır, burayı açar mısınız?

 11. "Sâni-i Hakîm ve Nakkaş-ı Alîm, şu âlem sarayını müştemilâtıyla beraber bedi' bir surette yaptıktan sonra, cüz'î ve küllî, cüz ve küll herşeye bir model hükmünde bir nizam-ı kaderî ile..." ilk yaratılış mı yoksa her an yaratılmalar mı kast ediliyor?

 12. Hikmet sırrının anlaşılması için terzi örneği veriliyor. Bu misali hakikate nasıl tatbik edebiliriz? Maddî şeylerin model olmasını anlıyoruz. Ancak; zamanın, mevsimlerin, ruhların ve günlerin model olması nasıl oluyor?

 13. İbtidai icatta ibdanın, mislini iadede ise inşanın esas olduğu belirtilmiş oluyor. Bunu nasıl anlamalıyız? Aslında; her iki yaratmada; hem def’ilik hem de tedric kanunu göze çarpıyor. Bu meseleyi açar mısınız?

 14. "Eşyada, hususan tekrar icadında ve iadesinde gayet derecede sühulet ve sür'atini nihâyet derecede inkıyad ve külfetsizliğini beyân eder." her iki icat arasındaki farkı özetleyebilir misiniz?

 15. Emr-i tekvini ne demektir? Emr’in başka çeşitleri de var mıdır? Ayrıca; emr-i tekvininin iradeyi tazammun etmesini açar mısınız? Burada; irade ve kudret yanında ‘ilim’ niçin ifade edilmemiştir?

 16. Mübaşeretle Yaratma Ne Demektir? Yani sebeplerin sukut etmesi, zerrelerin de sukut etmesi anlamına gelir? O halde hayatın mahiyeti nedir; madde midir, enerji midir, manevi midir, nurani midir, nimnurani midir?

Yükleniyor...