İkinci Şua

İçerikler


  1. On Altıncı Söz, İkinci Şua'daki suale medar-ı bahs olan ayetleri kısaca izah eder misiniz?

  2. Sırf emir ile def’i yaratma ne manaya gelmektedir?

  3. Tedric kanununa göre yaratılanlar için; "ilim içinde azim bir kudret ve hikmet içinde dakik bir sanatla yaratılıyor." buyuruluyor. Acaba bu hal, bir emirle bir anda yaratılanlar hakkında da geçerli değil midir?

  4. İbtidai icatta ibdanın, mislini iadede ise inşanın esas olduğu belirtilmiş oluyor. Bunu nasıl anlamalıyız? Aslında; her iki yaratmada; hem def’ilik hem de tedric kanunu göze çarpıyor. Bu meseleyi açar mısınız?

  5. "Mevcudatta müşahede edilen suhulet, sürat, kesret, vüsat ile beraber, sonsuz intizam, gayet ittikan, hüsn-ü sanat ve kemal-i hilkat..." Bu delil ve burhanları her iki yaratma açısından örneklerle anlatabilir misiniz?

  6. Hikmet sırrının anlaşılması için terzi misali veriliyor. Bu misali hakikate nasıl tatbik edebiliriz? Maddî şeylerin model olmasını anlıyoruz. Ancak zamanın, mevsimlerin, ruhların ve günlerin model olması nasıl oluyor?

  7. "Kadîr-i Mutlak, her bir asrı, her bir seneyi, her bir günü bir model yaptığı gibi..." Allah'ın modele ihtiyacı yok ki, nasıl anlayabiliriz?

  8. Emr-i tekvinî ne demektir? Emr’in başka çeşitleri de var mıdır? Ayrıca, emr-i tekvinînin iradeyi tazammun etmesini açar mısınız?

  9. "Eşyada, hususan tekrar icadında ve iadesinde gayet derecede sühulet ve süratini nihayet derecede inkıyad ve külfetsizliğini beyan eder." Her iki icat arasındaki farkı özetleyebilir misiniz?

Yükleniyor...