Birinci Şua

İçerikler


 1. " ... Hakaik-i Kur'aniyedendir. Kur'an ise hakîmdir." Bunlarla ilgili, Kur'an’dan bir veya birkaç âyet gösterilebilir mi?

 2. "Aklı teslime sevkedecek bir izah isterim." cümlesini açıklar mısınız?

 3. "Ehadiyet-i Zât-ı İlâhiye ile küllîyet-i ef'âli ve vahdet-i şahsiyyesiyle muinsiz,.." Ehadiyet-i Zât-ı İlâhiye ile küllîyet-i ef'âli ne demektir?

 4. "Ferdâniyyeti ile şeriksiz şümûl-ü tasarrufatı ve mekândan münezzehiyyetiyle,.." cümlesini açıklar msınız? Ferdâniyyeti ile şeriksiz şümûl-ü tasarrufatı ne demektir?

 5. "Kur'an ise hakîmdir. Hakîm ise, akıl kabûl etmeyen şeyleri akla tahmil etmez." cümlesini nasıl anlamalıyız? Kuran’ın bütün meseleleri aklî midir?

 6. "Mâdem öyledir, itminan için istersen, biz de Kur'an'ın feyzine istinaden diyoruz: İsm-i Nur, çok müşkilâtımızı halletmiş; inşâallah bunu da halleder..." İsm-i Nur'un hallettiği birçok müşkülata, bir iki örnek verebilir misiniz?

 7. "Mekândan münezzehiyyetiyle her yerde hâzır bulunması ve nihâyetsiz ulviyyetiyle herşeye yakın olması ve birliği ile her işi bizzât elinde tutması,.." Birliği ile her işi bizzât elinde tutması konusunu açıklar mısınız?

 8. "Mekândan münezzehiyyetiyle her yerde hâzır bulunması ve nihâyetsiz ulviyyetiyle herşeye yakın olması ve birliği ile her işi bizzât elinde tutması,.." Nihâyetsiz ulviyyetiyle herşeye yakın olması ne demektir?

 9. "Mekândan münezzehiyyetiyle her yerde hâzır bulunması ve nihâyetsiz ulviyyetiyle herşeye yakın olması,.." Mekândan münezzehiyyetiyle her yerde hâzır bulunması konusunu açıklar mısınız?

 10. "Vahdet-i şahsiyyesiyle muinsiz umumiyet-i rububiyyeti ve ferdâniyyeti ile,.." ifadelerini açıklar mısınız?

 11. İsm-i Nur’un On Altıncı Söz'ün Birinci Şua'ındaki sorularla ilgisi nedir?

 12. Temsil yolu için; akla vazıh, kalbe nurani tabirleri kullanılıyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 13. "Ben ne geceyim, ne de geceye kulluk ederim. Ben bir hakikat güneşinin hâdimiyim ki, size ondan haber getiriyorum." cümlesini açıklar mısınız?

 14. "Birtek zat, muhtelif merâyâ vasıtasıyla külliyet kesb eder. Cüz’î-yi hakikî iken, umumî şuûnâta mâlik bir küllî hükmüne geçer..." temsilini, güneşin vahidiyet ve ehadiyet ciheti açısından tecelliyatını izah eder misiniz?

 15. "Kesif, maddî şeylerin akisleridir. O akisler hem gayrdır, ayn değil." Temessülün birincisi olan, maddî şeylerin akisleri ile; Cenâb-ı Hakk’ın ulûhiyet hakikatinin şuunatı arasında nasıl bir münasebet vardır?

 16. "Maddî nuranînin akisleridir. Şu akis ayn değil, fakat gayr da değil. Mahiyeti tutmuyor; fakat o nurânînin ekser hâsiyetlerine mâliktir, onun gibi hayy sayılıyor..." Temessülün aksamından ikincisini biraz daha izah edebilir misiniz?

 17. "Maddî nuranînin akisleridir. Şu akis ayn değil, fakat gayr da değil." Temessülün ikincisine güneş örnek veriliyor. Bu temsilde; akislerin "ayn değil, fakat gayr da değil" denmesi ne demektir?

 18. "Mahiyetin tutmaması" ne anlama geliyor? Hasiyet ile mahiyetin farkı var mıdır?

 19. "Temsilden temessül bahsine geçmek" ne demektir? Ayrıca; temessülün çok envaından, burada ihtiyaca binaen üç tanesi zikredilmiş. Acaba temessülün diğer nevilerinden maksat nedir? Birkaç örnekle açabilir misiniz?

 20. İmam-ı Rabbani (r.a) Farsça ibaresinde ne diyor ki, Üstadımız da ona iştirak ediyor?

 21. On Altıncı Söz, Birinci Şua'daki Temessül Bahsini Açıklar mısınız?

 22. Temsilin "i'câz-ı Kur'an'ın en parlak bir âyinesi" olması ne demektir? Risale-i Nur'un da, aynı yolu ihtiyar etmesinin sırrı nedir?

 23. "...Güneş gibi âciz ve musahhar mahlûklar ve ruhanî gibi madde ile mukayyet nim-nuranî masnular..." Ruhanilerin madde ile mukayyed olmalarını nasıl anlamalıyız?

 24. "Abdal" grubuna giren evliya hakkında kısa bilgi verebilir misiniz?

 25. "Biz ondan uzak iken o, bize bizden daha yakın olurdu..." ifadesinde geçen uzaklık ve yakınlık nasıl anlaşılmalıdır?

 26. "Evliyadan, ziyade nuraniyet kesb eden ve abdal denilen bir kısmı, bir anda birçok yerlerde müşahede ediliyormuş. Aynı zat, ayrı ayrı çok işleri görüyormuş." cümlesini izah edip, abdallar hakkında bilgi verir misiniz?

 27. "Fakat aynaların kabiliyeti nisbetinde tezahür ettiğinden, o ruhun mahiyet-i nefsülemriyesini tamamen tutmuyor,.." cümlesini izah eder misiniz?

 28. "Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm, Dıhye suretinde huzur-u Nebevîde bulunduğu bir anda,.." Cebrailin (a.s.) tezahür ettiği ayna nedir, havada mı, esir maddesinde mi?

 29. "Mahiyeti nur ve hüviyeti nuraniye olan Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm,.." Peygamber Efendimizin (a.s.m) mahiyetinin nur, hüviyetinin nurani olması ne demektir?

 30. "Mahiyeti nur ve hüviyeti nuraniye olan Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm,.." Resul-ü Kibriya (asm) mahiyeti itibariyle, Cebrail’den (as) daha nurani ve ulvî midir? Mahiyeti nur ve hüviyeti nuranî tabirleri ne anlama geliyor?

 31. "Meraya-yı nazife ve menazil-i latife"lerden maksat nedir?

 32. "Nurani ruhların aksidir. Şu akis, hem haydır hem ayndır. Fakat âyinelerin kabiliyeti nispetinde tezahür ettiğinden, o ruhun mahiyet-i nefs-ül emriyesini tamamen tutmuyor." Nuranî ruhlar ne demektir? Bütün ruhlar nuranî değil midir?

 33. Nuranî olan ruhların akislerinin, hem hay, hem de aynı olması ne demektir? Ayrıca; ayinelerin kabiliyeti nispetinde, tezahürleri nasıl oluyor? Nuranî ruhlara verilen Cebrail (a.s) örneğini, biraz açar mısınız?

 34. Nuranî olanların ayinelerini nasıl anlamalıyız? Bununla ilgili örnekler verebilir misiniz? Ruhaniyata; havanın, esirin ve âlem-i misalin bazı mevcudatının ayna olması ne demektir?

 35. "Bütün nur ve nuraniyat, onun esmasının bir kesif zılali;.." cümlesini izah eder misiniz?

 36. "Çok kayıdlardan tecerrüd etmek, çok merâtib-i küllîyeden geçmek lâzım gelir... Manen yer kadar büyüyüp kamer kadar yükselip doğrudan doğruya güneşin asıl mertebesine bir derece yanaşmak ve perdesiz görüşmek,.." Allah’a yaklaşmayı nasıl anlamalıyız?

 37. "Küllîyet kesbederek Allah’a yaklaşmayı" nasıl anlamalıyız?

 38. "Maddeden mücerret ve muallâ,.." ifadesini biraz açabilir misiniz?

 39. "Sıfâtı muhîta; ve şuunatı küllîye olan bir Zât-ı Akdes'in irade-i küllîye ve kudret-i mutlaka ve ilm-i muhitle tecelli-i sıfâtı ve cilve-i ef'âli içindeki Teveccüh-ü Ehadiyetinden hangi şey saklanabilir?.." Açıklar mısınız?

 40. "Tahdit-i kayıd ve zulmet-i kesafetten münezzeh ve müberra,.." ne demektir?

 41. "Umum vücud ve bütün hayat ve âlem-i ervah ve âlem-i misâl nim-şeffaf bir âyine-i cemâli,.." hakikatini rahat anlaşılacak şekilde izah eder misiniz?

 42. Temsildeki noktaların hakikate tatbiki için; kalbin kuvveti ve aklın ulviyeti tavsiye ediliyor. Burada nazara verilmek istenilen ne olabilir?

Yükleniyor...