Block title
Block content

Birinci Şua

İçerikler

 1. "Mekândan münezzehiyyetiyle her yerde hâzır bulunması ve nihâyetsiz ulviyyetiyle herşeye yakın olması ve birliği ile her işi bizzât elinde tutması,.." Birliği ile her işi bizzât elinde tutması konusunu açıklar mısınız?

 2. " ... Hakaik-i Kur'aniyedendir. Kur'an ise hakîmdir." Bunlarla ilgili, Kur'an’dan bir veya birkaç âyet gösterilebilir mi?

 3. "Mekândan münezzehiyyetiyle her yerde hâzır bulunması ve nihâyetsiz ulviyyetiyle herşeye yakın olması ve birliği ile her işi bizzât elinde tutması,.." Nihâyetsiz ulviyyetiyle herşeye yakın olması ne demektir?

 4. "Mekândan münezzehiyyetiyle her yerde hâzır bulunması ve nihâyetsiz ulviyyetiyle herşeye yakın olması,.." Mekândan münezzehiyyetiyle her yerde hâzır bulunması konusunu açıklar mısınız?

 5. "Vahdet-i şahsiyyesiyle muinsiz umumiyet-i rububiyyeti ve ferdâniyyeti ile,.." ifadelerini açıklar mısınız?

 6. "Ferdâniyyeti ile şeriksiz şümûl-ü tasarrufatı ve mekândan münezzehiyyetiyle,.." cümlesini açıklar msınız? Ferdâniyyeti ile şeriksiz şümûl-ü tasarrufatı ne demektir?

 7. "Kur'an ise hakîmdir. Hakîm ise, akıl kabûl etmeyen şeyleri akla tahmil etmez." cümlesini nasıl anlamalıyız? Kuran’ın bütün meseleleri aklî midir?

 8. "Aklı teslime sevkedecek bir izah isterim." cümlesini açıklar mısınız?

 9. On Altıncı Söz'ün Birinci Şua'sında yer alan soruyu tam anlayamadım, biraz açar mısınız?

 10. "Ehadiyet-i Zât-ı İlâhiye ile külliyet-i ef’âli; ve vahdet-i şahsiyesiyle muinsiz umumiyet-i Rububiyeti; ve ferdâniyeti ile şeriksiz şümul-ü tasarrufatı; ve mekândan münezzehiyetiyle her yerde hazır bulunması; ve nihayetsiz ulviyetiyle herşeye yakın olması; ve birliği ile her işi bizzat elinde tutması..." Üstad bu risaleyi yazdığına göre bu konu tam izah edilmemiş geçmişte, ne dersiniz?

 11. "Hakîm ise, akıl kabul etmeyen şeyleri akla tahmil etmez..." İnsanlık tarihi nazara alındığında akıl ve bilim sürekli tekamül ediyor. Kıyamete yakın akıl çok daha kamil olacak denebilir mi? Akılla şu anda çözülemeyen sorunlar, kavranamayan hakikatler çözülecek mi? Belkısın tahtının nakli, kainatın sonlu olması, ölüm gibi...

 12. Temsil yolu için; akla vazıh, kalbe nurani tabirleri kullanılıyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 13. İsm-i Nur’un On Altıncı Söz'ün Birinci Şua'ındaki sorularla ilgisi nedir?

 14. "Ehadiyet-i Zât-ı İlâhiye ile küllîyet-i ef'âli ve vahdet-i şahsiyyesiyle muinsiz,.." Ehadiyet-i Zât-ı İlâhiye ile küllîyet-i ef'âli ne demektir?

 15. "Mâdem öyledir, itminan için istersen, biz de Kur'an'ın feyzine istinaden diyoruz: İsm-i Nur, çok müşkilâtımızı halletmiş; inşâallah bunu da halleder..." İsm-i Nur'un hallettiği birçok müşkülata, bir iki örnek verebilir misiniz?

 16. Allah'ın varlığını aklım kabul ediyor, ama her şeyi bir anda nasıl idare ediyor, su içmemize kadar olan her davranışımıza nasıl yetişiyor? Bunun gibi sorular aklıma geliyor; Risalelerde izahı var mıdır?

 17. "Ehadiyet-i Zât-ı İlâhiye ile külliyet-i ef’âli; ve vahdet-i şahsiyesiyle muinsiz umumiyet-i Rububiyeti; ve ferdâniyeti ile şeriksiz şümul-ü tasarrufatı; ve mekândan münezzehiyetiyle her yerde hazır..." İzahı?

 18. Allah’ın zamandan münezzeh olması ne demektir, izah eder misiniz?

 19. "Birtek zat, muhtelif merâyâ vasıtasıyla külliyet kesb eder. Cüz’î-yi hakikî iken, umumî şuûnâta mâlik bir küllî hükmüne geçer..." temsilini, güneşin vahidiyet ve ehadiyet ciheti açısından tecelliyatını izah eder misiniz?

 20. Temsilin "i'câz-ı Kur'an'ın en parlak bir âyinesi" olması ne demektir? Risale-i Nur'un da, aynı yolu ihtiyar etmesinin sırrı nedir?

 21. İmam-ı Rabbani (r.a) Farsça ibaresinde ne diyor ki, Üstadımız da ona iştirak ediyor?

 22. "Temsilden temessül bahsine geçmek" ne demektir? Ayrıca; temessülün çok envaından, burada ihtiyaca binaen üç tanesi zikredilmiş. Acaba temessülün diğer nevilerinden maksat nedir? Birkaç örnekle açabilir misiniz?

 23. "Bir tek zât: Muhtelif meraya vasıtasıyla külliyet kesbeder. Cüz'î hakikî iken, umumî şuunata mâlik bir küllî hükmüne geçer." cümlelerini izah edebilir misiniz?

 24. "Mahiyetin tutmaması" ne anlama geliyor? Hasiyet ile mahiyetin farkı var mıdır?

 25. "Kesif, maddî şeylerin akisleridir. O akisler hem gayrdır, ayn değil; hem mevattır, ölüdür. Hüviyet-i suriyesinden başka hiçbir hâsiyete mâlik değil. Meselâ sen âyineler mahzenine girsen, bir Said binler Said olur. Fakat zîhayat yalnız sensin. Ötekiler ölüdürler; hayat hassaları onlarda yoktur..." Açıklar mısınız?

 26. "Birtek zat, muhtelif merâyâ vasıtasıyla külliyet kesb eder. Cüz’î-yi hakikî iken, umumî şuûnâta mâlik bir küllî hükmüne geçer..." Pasajını devamı ile birlikte açıklar mısınız?

 27. Özellikle tevhid konusunda, Üstad genelde Güneş örneğini veriyor. Halbuki, Güneş tam nurani değildir. Bunun yerine tam nurani melek örneği verilemez miydi?

 28. "Maddî nuranînin akisleridir. Şu akis ayn değil, fakat gayr da değil. Mahiyeti tutmuyor; fakat o nurânînin ekser hâsiyetlerine mâliktir, onun gibi hayy sayılıyor..." Temessülün aksamından ikincisini biraz daha izah edebilir misiniz?

 29. On Altıncı Söz, Birinci Şua'daki Temessül Bahsini Açıklar mısınız?

 30. "Kesif, maddî şeylerin akisleridir. O akisler hem gayrdır, ayn değil." Temessülün birincisi olan, maddî şeylerin akisleri ile; Cenâb-ı Hakk’ın ulûhiyet hakikatinin şuunatı arasında nasıl bir münasebet vardır?

 31. "Maddî nuranînin akisleridir. Şu akis ayn değil, fakat gayr da değil." Temessülün ikincisine güneş örnek veriliyor. Bu temsilde; akislerin "ayn değil, fakat gayr da değil" denmesi ne demektir?

 32. "Ben ne geceyim, ne de geceye kulluk ederim. Ben bir hakikat güneşinin hâdimiyim ki, size ondan haber getiriyorum." cümlesini açıklar mısınız?

 33. "Herbir şeffaf şey dahi güneşin timsaliyle beraber harareti, hem ziyayı, hem elvân-ı seb’ayı gözbebeğinde saklıyor ve sâfi kalbini ona bir taht yapıyor." cümlesini açıklar mısınız?

 34. On Altıncı Söz'deki temessül bahsinde; "Kesif ve cismani şeylerin temessülü, maddi nuranilerin aksi, nuranilerin ya da tam nurani şeylerin yansıması,.." Bunları izah eder misiniz?

 35. Risalelerde Allah'ı anlatmada hep zaman ve mekan içerisindeki nesnelerden yola çıkılmaktadır; Allah ise zaman ve mekan dışındadır. Zaman ve mekan içerisindeki sonlu nesnelerle nasıl sonsuz olan bir yaratıcıya ulaşılmaktadır? Açıklar mısınız?

 36. Temessül ve yansımanın asliyetinin ve vasıflarının aksetmesi bakımından mertebeleri var mıdır?

 37. "...Güneş gibi âciz ve musahhar mahlûklar ve ruhanî gibi madde ile mukayyet nim-nuranî masnular..." Ruhanilerin madde ile mukayyed olmalarını nasıl anlamalıyız?

 38. "Abdal" grubuna giren evliya hakkında kısa bilgi verebilir misiniz?

 39. "Mahiyeti nur ve hüviyeti nuraniye olan Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm,.." Resul-ü Kibriya (asm) mahiyeti itibariyle, Cebrail’den (as) daha nurani ve ulvî midir? Mahiyeti nur ve hüviyeti nuranî tabirleri ne anlama geliyor?

 40. "Meraya-yı nazife ve menazil-i latife"lerden maksat nedir?

 41. Cenab-ı Hak zatiyle heryerde hazır nazır olduğunu söylemek küfürdür, diyenler var. İlim ve kudretiyle her yerde hazır ve nazırdır, demek doğruymuş. Bu konu için Güneş misali veriliyor Risalelerde. Güneşin bir mekanı var. Bu temsil doğru mudur?

 42. Nuranî olan ruhların akislerinin, hem hay, hem de aynı olması ne demektir? Ayrıca; ayinelerin kabiliyeti nispetinde, tezahürleri nasıl oluyor? Nuranî ruhlara verilen Cebrail (a.s) örneğini, biraz açar mısınız?

 43. “Hz. Cebrail vahiy meleğidir” deniliyor. On dört asırdır yeni bir peygamber gelmediğine göre, şu anda ne vazife görüyor?

 44. "Fakat aynaların kabiliyeti nisbetinde tezahür ettiğinden, o ruhun mahiyet-i nefsülemriyesini tamamen tutmuyor,.." cümlesini izah eder misiniz?

 45. Hüviyyeti Nurani Olması Ne Demektir?

 46. Nuranî olanların ayinelerini nasıl anlamalıyız? Bununla ilgili örnekler verebilir misiniz? Ruhaniyata; havanın, esirin ve âlem-i misalin bazı mevcudatının ayna olması ne demektir?

 47. Kalbi ve ruhi hayat derecesine yükselen insanlarda, maddi-manevi ne gibi değişiklikler yaşanır?

 48. Bir soruya verdiğiniz cevapta, Allah isim ve sıfatları ile her yerde hazır ve nazırdır, demişsiniz. Peki, "Allah zatı olarak nerededir?" sorusuna ne cevap verebiliriz?

 49. "Nurani ruhların aksidir. Şu akis, hem haydır hem ayndır. Fakat âyinelerin kabiliyeti nispetinde tezahür ettiğinden, o ruhun mahiyet-i nefs-ül emriyesini tamamen tutmuyor." Nuranî ruhlar ne demektir? Bütün ruhlar nuranî değil midir?

 50. "Mahiyeti nur ve hüviyeti nuraniye olan Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm,.." Peygamber Efendimizin (a.s.m) mahiyetinin nur, hüviyetinin nurani olması ne demektir?

Yükleniyor...