Block title
Block content

Birinci Şua

İçerikler

 1. " ... Hakaik-i Kur'aniyedendir. Kur'an ise hakîmdir." Bunlarla ilgili, Kur'an’dan bir veya birkaç âyet gösterilebilir mi?

 2. "Aklı teslime sevkedecek bir izah isterim." cümlesini açıklar mısınız?

 3. "Ehadiyet-i Zât-ı İlâhiye ile küllîyet-i ef'âli ve vahdet-i şahsiyyesiyle muinsiz,.." Ehadiyet-i Zât-ı İlâhiye ile küllîyet-i ef'âli ne demektir?

 4. "Ehadiyet-i Zât-ı İlâhiye ile külliyet-i ef’âli; ve vahdet-i şahsiyesiyle muinsiz umumiyet-i Rububiyeti; ve ferdâniyeti ile şeriksiz şümul-ü tasarrufatı; ve mekândan münezzehiyetiyle her yerde hazır..." İzahı?

 5. "Ehadiyet-i Zât-ı İlâhiye ile külliyet-i ef’âli; ve vahdet-i şahsiyesiyle muinsiz umumiyet-i Rububiyeti; ve ferdâniyeti ile şeriksiz şümul-ü tasarrufatı;.." Üstad bu risaleyi yazdığına göre bu konu tam izah edilmemiş geçmişte, ne dersiniz?

 6. "Ferdâniyyeti ile şeriksiz şümûl-ü tasarrufatı ve mekândan münezzehiyyetiyle,.." cümlesini açıklar msınız? Ferdâniyyeti ile şeriksiz şümûl-ü tasarrufatı ne demektir?

 7. "Hakîm ise, akıl kabul etmeyen şeyleri akla tahmil etmez..." İnsanlık tarihi nazara alındığında akıl ve bilim sürekli tekamül ediyor. Kıyamete yakın akıl çok daha kamil olacak denebilir mi? Belkısın tahtının nakli, kainatın sonlu olması, ölüm gibi...

 8. "Kur'an ise hakîmdir. Hakîm ise, akıl kabûl etmeyen şeyleri akla tahmil etmez." cümlesini nasıl anlamalıyız? Kuran’ın bütün meseleleri aklî midir?

 9. "Mâdem öyledir, itminan için istersen, biz de Kur'an'ın feyzine istinaden diyoruz: İsm-i Nur, çok müşkilâtımızı halletmiş; inşâallah bunu da halleder..." İsm-i Nur'un hallettiği birçok müşkülata, bir iki örnek verebilir misiniz?

 10. "Mekândan münezzehiyyetiyle her yerde hâzır bulunması ve nihâyetsiz ulviyyetiyle herşeye yakın olması ve birliği ile her işi bizzât elinde tutması,.." Birliği ile her işi bizzât elinde tutması konusunu açıklar mısınız?

 11. "Mekândan münezzehiyyetiyle her yerde hâzır bulunması ve nihâyetsiz ulviyyetiyle herşeye yakın olması ve birliği ile her işi bizzât elinde tutması,.." Nihâyetsiz ulviyyetiyle herşeye yakın olması ne demektir?

 12. "Mekândan münezzehiyyetiyle her yerde hâzır bulunması ve nihâyetsiz ulviyyetiyle herşeye yakın olması,.." Mekândan münezzehiyyetiyle her yerde hâzır bulunması konusunu açıklar mısınız?

 13. "Vahdet-i şahsiyyesiyle muinsiz umumiyet-i rububiyyeti ve ferdâniyyeti ile,.." ifadelerini açıklar mısınız?

 14. Allah'ın varlığını aklım kabul ediyor, ama her şeyi bir anda nasıl idare ediyor, su içmemize kadar olan her davranışımıza nasıl yetişiyor? Bunun gibi sorular aklıma geliyor; Risalelerde izahı var mıdır?

 15. Allah’ın zamandan münezzeh olması ne demektir, izah eder misiniz?

 16. İsm-i Nur’un On Altıncı Söz'ün Birinci Şua'ındaki sorularla ilgisi nedir?

 17. On Altıncı Söz'ün Birinci Şua'sında yer alan soruyu tam anlayamadım, biraz açar mısınız?

 18. Temsil yolu için; akla vazıh, kalbe nurani tabirleri kullanılıyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 19. "Ben ne geceyim, ne de geceye kulluk ederim. Ben bir hakikat güneşinin hâdimiyim ki, size ondan haber getiriyorum." cümlesini açıklar mısınız?

 20. "Bir tek zât: Muhtelif meraya vasıtasıyla külliyet kesbeder. Cüz'î hakikî iken, umumî şuunata mâlik bir küllî hükmüne geçer." cümlelerini izah edebilir misiniz?

 21. "Birtek zat, muhtelif merâyâ vasıtasıyla külliyet kesb eder. Cüz’î-yi hakikî iken, umumî şuûnâta mâlik bir küllî hükmüne geçer..." Pasajını devamı ile birlikte açıklar mısınız?

 22. "Birtek zat, muhtelif merâyâ vasıtasıyla külliyet kesb eder. Cüz’î-yi hakikî iken, umumî şuûnâta mâlik bir küllî hükmüne geçer..." temsilini, güneşin vahidiyet ve ehadiyet ciheti açısından tecelliyatını izah eder misiniz?

 23. "Herbir şeffaf şey dahi güneşin timsaliyle beraber harareti, hem ziyayı, hem elvân-ı seb’ayı gözbebeğinde saklıyor ve sâfi kalbini ona bir taht yapıyor." cümlesini açıklar mısınız?

 24. "Kesif, maddî şeylerin akisleridir. O akisler hem gayrdır, ayn değil." Temessülün birincisi olan, maddî şeylerin akisleri ile; Cenâb-ı Hakk’ın ulûhiyet hakikatinin şuunatı arasında nasıl bir münasebet vardır?

 25. "Kesif, maddî şeylerin akisleridir. O akisler hem gayrdır, ayn değil; hem mevattır, ölüdür. Hüviyet-i suriyesinden başka hiçbir hâsiyete mâlik değil. Meselâ sen âyineler mahzenine girsen, bir Said binler Said olur. Fakat zîhayat yalnız sensin..." izahı?

 26. "Maddî nuranînin akisleridir. Şu akis ayn değil, fakat gayr da değil. Mahiyeti tutmuyor; fakat o nurânînin ekser hâsiyetlerine mâliktir, onun gibi hayy sayılıyor..." Temessülün aksamından ikincisini biraz daha izah edebilir misiniz?

 27. "Maddî nuranînin akisleridir. Şu akis ayn değil, fakat gayr da değil." Temessülün ikincisine güneş örnek veriliyor. Bu temsilde; akislerin "ayn değil, fakat gayr da değil" denmesi ne demektir?

 28. "Mahiyetin tutmaması" ne anlama geliyor? Hasiyet ile mahiyetin farkı var mıdır?

 29. "Temsilden temessül bahsine geçmek" ne demektir? Ayrıca; temessülün çok envaından, burada ihtiyaca binaen üç tanesi zikredilmiş. Acaba temessülün diğer nevilerinden maksat nedir? Birkaç örnekle açabilir misiniz?

 30. İmam-ı Rabbani (r.a) Farsça ibaresinde ne diyor ki, Üstadımız da ona iştirak ediyor?

 31. On Altıncı Söz'deki temessül bahsinde; "Kesif ve cismani şeylerin temessülü, maddi nuranilerin aksi, nuranilerin ya da tam nurani şeylerin yansıması,.." Bunları izah eder misiniz?

 32. On Altıncı Söz, Birinci Şua'daki Temessül Bahsini Açıklar mısınız?

 33. Özellikle tevhid konusunda, Üstad genelde Güneş örneğini veriyor. Halbuki, Güneş tam nurani değildir. Bunun yerine tam nurani melek örneği verilemez miydi?

 34. Risalelerde Allah'ı anlatmada hep zaman ve mekan içerisindeki nesnelerden yola çıkılmaktadır; Allah ise zaman ve mekan dışındadır. Zaman ve mekan içerisindeki sonlu nesnelerle nasıl sonsuz olan bir yaratıcıya ulaşılmaktadır? Açıklar mısınız?

 35. Temessül ve yansımanın asliyetinin ve vasıflarının aksetmesi bakımından mertebeleri var mıdır?

 36. Temsilin "i'câz-ı Kur'an'ın en parlak bir âyinesi" olması ne demektir? Risale-i Nur'un da, aynı yolu ihtiyar etmesinin sırrı nedir?

 37. "...Güneş gibi âciz ve musahhar mahlûklar ve ruhanî gibi madde ile mukayyet nim-nuranî masnular..." Ruhanilerin madde ile mukayyed olmalarını nasıl anlamalıyız?

 38. "Abdal" grubuna giren evliya hakkında kısa bilgi verebilir misiniz?

 39. "Biz ondan uzak iken o, bize bizden daha yakın olurdu..." ifadesinde geçen uzaklık ve yakınlık nasıl anlaşılmalıdır?

 40. "Evliyadan, ziyade nuraniyet kesb eden ve abdal denilen bir kısmı, bir anda birçok yerlerde müşahede ediliyormuş. Aynı zat, ayrı ayrı çok işleri görüyormuş." cümlesini izah edip, abdallar hakkında bilgi verir misiniz?

 41. "Fakat aynaların kabiliyeti nisbetinde tezahür ettiğinden, o ruhun mahiyet-i nefsülemriyesini tamamen tutmuyor,.." cümlesini izah eder misiniz?

 42. "Mahiyeti nur ve hüviyeti nuraniye olan Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm,.." Peygamber Efendimizin (a.s.m) mahiyetinin nur, hüviyetinin nurani olması ne demektir?

 43. "Mahiyeti nur ve hüviyeti nuraniye olan Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm,.." Resul-ü Kibriya (asm) mahiyeti itibariyle, Cebrail’den (as) daha nurani ve ulvî midir? Mahiyeti nur ve hüviyeti nuranî tabirleri ne anlama geliyor?

 44. "Meraya-yı nazife ve menazil-i latife"lerden maksat nedir?

 45. "Nurani ruhların aksidir. Şu akis, hem haydır hem ayndır. Fakat âyinelerin kabiliyeti nispetinde tezahür ettiğinden, o ruhun mahiyet-i nefs-ül emriyesini tamamen tutmuyor." Nuranî ruhlar ne demektir? Bütün ruhlar nuranî değil midir?

 46. "Nurani ruhların aksidir. Şu akis, hem hayydır... Meselâ: Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm, Dıhye suretinde huzur-u Nebevîde bulunduğu bir anda,.." Cebrailin (a.s.) tezahür ettiği ayna nedir, havada mı, esir maddesinde mi?

 47. Bir soruya verdiğiniz cevapta, Allah isim ve sıfatları ile her yerde hazır ve nazırdır, demişsiniz. Peki, "Allah zatı olarak nerededir?" sorusuna ne cevap verebiliriz?

 48. Cenab-ı Hak zatiyle heryerde hazır nazır olduğunu söylemek küfürdür, diyenler var. İlim ve kudretiyle her yerde hazır ve nazırdır, demek doğruymuş. Bu konu için Güneş misali veriliyor Risalelerde. Güneşin bir mekanı var. Bu temsil doğru mudur?

 49. Hüviyyeti Nurani Olması Ne Demektir?

 50. Kalbi ve ruhi hayat derecesine yükselen insanlarda, maddi-manevi ne gibi değişiklikler yaşanır?

Yükleniyor...