Birinci Şua

İçerikler


 1. "Ehadiyet-i Zât-ı İlâhiye ile küllîyet-i ef'âli” ne demektir?

 2. "Vahdet-i şahsiyesiyle muinsiz umumiyet-i Rububiyeti" ne demektir?

 3. "Ferdâniyeti ile şeriksiz şümul-ü tasarrufatı" ne demektir?

 4. "Mekândan münezzehiyetiyle her yerde hazır bulunması" ne demektir?

 5. "Nihayetsiz ulviyetiyle her şeye yakın olması" ne demektir?

 6. "Birliği ile her işi bizzat elinde tutması" ne demektir?

 7. "Hakaik-i Kur’âniyedendir." ifadesi ile alakalı, Kur’ân hakikatlerinden birkaç misal verir misiniz?

 8. "Kur’ân ise hakîmdir. Hakîm ise, akıl kabul etmeyen şeyleri akla tahmil etmez." ifadesini nasıl anlamalıyız? Kuran’ın bütün meseleleri aklî midir?

 9. "Aklı teslime sevk edecek bir izah isterim." cümlesini açıklar mısınız?

 10. "Mâdem öyledir, itminan için istersen, biz de Kur’ân'ın feyzine istinaden diyoruz: İsm-i Nur, çok müşkilâtımızı halletmiş; inşâallah bunu da halleder..." İsm-i Nur'un hallettiği birçok müşkilâta, bir iki misal verebilir misiniz?

 11. Nur isminin On Altıncı Söz'ün Birinci Şua'ındaki suallerle münasebeti nedir?

 12. Temsil yolu için; "akla vâzıh, kalbe nuranî" tabirleri kullanılıyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 13. İmam-ı Rabbani (r.a) Farsça ibaresinde "Ben ne geceyim, ne de geceye kulluk ederim. Ben bir hakikat güneşinin hâdimiyim ki, size ondan haber getiriyorum." diyor ve Üstadımız da ona iştirak ediyor. Bu cümleyi açar mısınız?

 14. Temsilin "i'câz-ı Kur’ân'ın en parlak bir âyinesi" olması ne demektir? Risale-i Nur'da da aynı yolun ihtiyar edilmesinin hikmeti nedir?

 15. "Bir tek zat, muhtelif merâyâ vasıtasıyla külliyet kesb eder. Cüz’î-yi hakikî iken, umumî şuûnâta mâlik bir küllî hükmüne geçer..." temsilini, Güneş'in vahidiyet ve ehadiyet ciheti açısından tecelliyatını izah eder misiniz?

 16. "Temsilden temessül bahsine geçmek" ne demektir? Ayrıca, temessülün çok envaından, burada ihtiyaca binaen üç tanesi zikredilmiş. Temessülün diğer nevilerinden maksat nedir?

 17. "Kesif, maddî şeylerin akisleridir. O akisler hem gayrdır, ayn değil." Maddî şeylerin akisleri ile Cenâb-ı Hakk’ın ulûhiyet hakikatinin şuunatı arasında nasıl bir münasebet vardır?

 18. "Maddî nuranînin akisleridir. Şu akis ayn değil, fakat gayr da değil." Akisler için "ayn değil, fakat gayr da değil" denmesi ne demektir?

 19. "Mahiyetin tutmaması" ne anlama geliyor? "Hasiyet" ile "mahiyet"in farkı var mıdır?

 20. Temessülün aksamından ikincisini özetler misiniz?

 21. "Biz ondan uzak iken o, bize bizden daha yakın olurdu..." ifadesinde geçen uzaklık ve yakınlık nasıl anlaşılmalıdır?

 22. "Nuranî ruhların aksidir. Şu akis, hem haydır hem ayndır..." Nuranî ruhlar ne demektir?

 23. Nuranî olan ruhların akislerinin, hem hay hem de aynı olması ne demektir? Âyinelerin kabiliyeti nisbetinde, tezahürleri nasıl oluyor? Nuranî ruhlara verilen Cebrail misalini açar mısınız?

 24. "Fakat aynaların kabiliyeti nisbetinde tezahür ettiğinden, o ruhun mahiyet-i nefsü’l-emriyesini tamamen tutmuyor." cümlesini izah eder misiniz?

 25. "Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm, Dıhye suretinde huzur-u Nebevîde bulunduğu bir anda,.." Cebrail’in tezahür ettiği ayna nedir, hava mı, esir maddesi mi?

 26. "Mahiyeti nur ve hüviyeti nuraniye olan Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm,.." Resul-ü Kibriya mahiyeti itibariyle, Cebrail’den daha nurani ve ulvî midir? Mahiyeti nur ve hüviyeti nuranî tabirleri ne manaya geliyor?

 27. "Hattâ evliyadan, ziyade nuraniyet kesb eden ve abdal denilen bir kısmı, bir anda birçok yerlerde müşahede ediliyormuş. Aynı zat, ayrı ayrı çok işleri görüyormuş." cümlesini izah edip, abdallar hakkında bilgi verir misiniz?

 28. Nuranî olanların ayinelerini nasıl anlamalıyız? Bununla alakalı misaller verebilir misiniz? Ruhaniyata havanın, esirin ve âlem-i misalin ayna olması ne demektir?

 29. "Meraya-yı nazife ve menazil-i latife"lerden maksat nedir?

 30. "Güneş gibi âciz ve musahhar mahlûklar ve ruhanî gibi madde ile mukayyed nim-nuranî masnular..." Ruhanîlerin madde ile mukayyed olmalarını nasıl anlamalıyız?

 31. "Maddeden mücerret ve muallâ" ifadesini biraz açabilir misiniz?

 32. "Tahdid-i kayıd ve zulmet-i kesafetten münezzeh ve müberra" ne demektir?

 33. "Bütün nur ve nuraniyat, onun esmasının bir kesif zılali" ne demektir?

 34. "Umum vücud ve bütün hayat ve âlem-i ervah ve âlem-i misâl nim-şeffaf bir âyine-i cemâli,.." hakikatini izah eder misiniz?

 35. "Sıfâtı muhîta ve şuunatı küllîye olan bir Zât-ı Akdes'in irade-i küllîye ve kudret-i mutlaka ve ilm-i muhitle tecelli-i sıfâtı ve cilve-i ef'âli içindeki Teveccüh-ü Ehadiyetinden hangi şey saklanabilir?.." İzah eder misiniz?

 36. "Küllîyet kesbederek Allah’a yaklaşmayı" nasıl anlamalıyız?

 37. "Çok kayıdlardan tecerrüd etmek, çok merâtib-i küllîyeden geçmek lâzım gelir... Manen yer kadar büyüyüp kamer kadar yükselip doğrudan doğruya güneşin asıl mertebesine bir derece yanaşmak ve perdesiz görüşmek,.." Allah’a yaklaşmayı nasıl anlamalıyız?

 38. Temsildeki noktaların hakikate tatbiki için; kalbin kuvveti ve aklın ulviyeti tavsiye ediliyor. Burada nazara verilmek istenilen ne olabilir?

Yükleniyor...