Birinci Basamak

İçerikler


 1. Birinci Basamağın başında mesele, hakikat ve hikmet açısından nazara verilmektedir. Bu hakikat ve hikmet bakışını biraz daha izah eder misiniz?

 2. Semâvatın sekenelerine şeriatta melaike ve ruhaniyat tesmiye edildiği ifade ediliyor. Bu sekeneler hakkında biraz bilgi verir misiniz?

 3. "Zemin, küçüklüğü ve hakaretiyle beraber, zîhayat ve zîşuur mahlûklardan doldurulması... Semâvât dahi zîşuur ve zevi’l-idrak mahlûklarla doludur." Yeryüzü ile semânın birbirine misal olması nasıl oluyor, izah eder misiniz?

 4. Birinci Basamak'ta, semâvatın sekenelerinin idrak sahibi olduğu ifade ediliyor. Zeminde olduğu gibi, semâvatta da idrak sahibi olmayan mahlûkat yok mudur?

 5. Birinci Basamak'ta, semavatın sekeneleri olan meleklerin de insanlar ve cinler gibi "seyir, mütalaa ve dellallık" yaptıkları ifade ediliyor. Bu benzetmenin ana maksadı ne olabilir?

 6. "Evet, hüsün elbette bir âşık ister. Taam ise aç olana verilir. Halbuki, ins ve cin, şu nihâyetsiz vazifeye..." Buradaki "taam aç olana verilir" ifadesinin konuyla alakası nedir?

 7. Birinci Basamak'ta "İns ve cin, şu nihâyetsiz vazifeye, şu haşmetli nezarete ve şu vüs'atli ubûdiyyete karşı milyondan birisini ancak yapabilir. " buyuruluyor. İnsanın küllî vazife ve ubudiyet açısından melekler ve ruhanîlerle mukayesesini yapar mısınız?

 8. Kur’ân-ı Kerîm'de bazı âyet-i kerîmelerde arz ile semâ beraber zikredilerek denk tutulmuştur. O halde; melaike ve ruhaniyatın semâvâtı mesken etmesi ve onların meskenlerinin köşklere ve saraylara benzetilerek daha süslü olarak nazara verilmesi nasıl olur?

 9. "Bir kısım ecsam-ı seyyare, seyyarattan tut tâ katarata kadar, bir kısım Melâikenin merakibidirler. Onlar bunlara izn-i İlahî ile binerler, âlem-i şehâdeti seyredip gezerler.” Bu cümleyi misaller ile açabilir misiniz?

 10. "Bir kısım ecsam-ı hayvâniyye, hadiste 'Tuyurun Hudrun' tesmiye edilen cennet kuşlarından..." Niçin bütün hayvanlar değil de sadece belli hayvanlar nazara verilmiştir?

 11. "Tuyurun Hudrun tesmiye edilen cennet kuşlarından tut ta sineklere kadar bir cins ervahın tayyareleridir." Cennet kuşları dünyaya geliyorlar mı? Tesbihat, kuşlara mı ruhlara mı ait?

 12. Ruhların, sineklerin cevflerine girerek âlem-i şehadeti seyretmesi ile reenkarnasyon arasında bir münasebet var mıdır?

 13. Kesafetli topraktan letafetli hayatın, küduretli sudan nuraniyetli zevilidrakin yaratılmasını izah eder misiniz? Zulmet bahrinden, zişuur mahlûkatın yaratılması ne manaya gelmektedir?

Yükleniyor...