"Tuyurun Hudrun tesmiye edilen cennet kuşlarından tut ta sineklere kadar bir cins ervahın tayyareleridir." Cennet kuşları dünyaya geliyorlar mı? Tesbihat, kuşlara mı ruhlara mı ait?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bazı rivâyâtın işârâtıyla ve intizam-ı âlemin hikmetiyle denilebilir ki, bir kısım ecsâm-ı seyyare, seyyarattan tut, ta katarâta kadar, bir kısım melâikenin merâkibidirler. Onlar bunlara izn-i İlâhî ile binerler, âlem-i şehadeti seyredip gezerler."

"Hem denilebilir ki, bir kısım ecsâm-ı hayvaniye, hadiste 'tuyurun hudrun' (1) tesmiye edilen cennet kuşlarından tut, ta sineklere kadar, bir cins ervâhın tayyareleridirler. Onlar, bunların içine emr-i Hak ile girerler, âlem-i cismâniyâtı seyran edip o cesetlerdeki hasselerin pencereleriyle cismânî mucizât-ı fıtratı temâşâ ederler."(2)

Gerek cennetteki “Tuyurun Hudrun” ve gerekse dünyamızda olan sinekler ve kuşlar, ruhlara bineklik vazifesi yaparlar.

Temaşa eden kuşlar değil, ruhlardır. Ruh o hanede misafirdir. Bu hanede gözlere “pencere olma” vazifesi düşmüştür. Gören pencere değildir, ruh o pencereden bakar.

Üstadımızın “Göz bir hassedir ki ruh bu âlemi o pencere ile seyreder.” ifadesinde “bu âlem” kaydı vardır. Demek ki ruh, başka âlemleri göz olmadan da seyredebilir. Bunun en açık misali “rüya” hâdisesidir. Uykuda bu dünyaya bakan pencerelerin kapanmasıyla ruh için başka âleme pencereler açılır. Uyanık halinde karşısındaki duvarın arkasını göremeyen insan, uykuya geçtiğinde geçmiş asırlardaki dostlarıyla görüşür, binlerce kilometre ötedeki mekânları rahatlıkla seyreder.

Üstad, ölüm için; “Itlak-ı ruh” (ruhun kayıtlardan kurtulması) tabirini kullanır. İnsan, ölümün küçük kardeşi olan uykuya geçtiğinde, beden kaydından bir derece kurtulduğu için; rüya âleminde gözsüz görür, kulaksız işitir, ayaksız yürür.

"Yedi gökle yer ve onların içindekiler Onu tesbih eder." (İsrâ, 17/44)

"Biz dağları (Davud'un) emrine verdik ki, onunla beraber tesbih ederlerdi." (Sâd, 38/18)

Ayrıca bunun gibi birçok âyet-i kerîmede cansız ve şuursuz varlıklar, canlı ve şuurlu olarak takdim ediliyor ki, bu varlıkların içinde ya da ona vekalet eden şuurlu ruhlara ya da meleklere işaret edilmektedir.

Dipnotlar:

1) "Tuyurun hudrun" Yeşil kuşlar demektir. Hadisin kaynağı: Müslim, İmâra: 121; Ebû Dâvud, Cihad: 25; Tirmizi, Tefsîru Sûreti: 3:19; İbn-i Mâce, Cenâiz: 4, Cihad: 16, Dâremî, Cihad: 18; Müsned, 6:386.

2) bk. Sözler, On Beşinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

şahika

Tayyip ruhlardan kasıt vefat etmiş mi yoksa etmemiş mi? Cennetteki kuşlar dünyaya gelir mi? Çanakkale savaşındaki yeşil kuşlara binaen soruyorum.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
akbel
bu ruhlar vefat edenlerin ruhlarımı?hayatta olanların ruhlarımı?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Evet, vefat edenlerin ruhlarıdır. Keramet nev'inden hayatta olanların ruhları da olabilir. Kuşlara gelince, Cennet kuşlarıdır. Dünyaya gelen kuşlar değildir. Cennet kuşları örnek verilerek, dünyadakiler de bunun gibi olabilir, denmektedir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Firaki
Hâlık-ı Rahîm ve Rezzâk-ı Kerîm ve Sâni-i Hakîm şu dünyayı âlem-i ervâh ve ruhâniyât için bir bayram, bir şehrâyin sûretinde yapıp, bütün esmâsının garâib-i nukuşuyla süslendirip, küçük büyük, ulvî süflî herbir ruha ona münâsip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesabsız mehâsin ve in'âmâttan istifade etmeye muvâfık ve havâs ile mücehhez bir cesed giydirir, bir vücud-u cismânî verir, bir defa o temâşâgâha gönderir. 17. söz
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...