Birinci Reşha

İçerikler


 1. "Hz. Muhammed (a.s.m.)'in şahsiyet-i maneviyeye malik olması" Birinci Reşha'da ne anlamda kullanılmıştır?

 2. "Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muarrif var..." Burada geçen "külli ifadesini nasıl anlamalıyız?

 3. "Rabbimizi bize tarif eden üç büyük, küllî muarrif var,.." Bunlardan Kur'an ve kâinat, Allah'ı nasıl anlatıyor?

 4. "Rabbimizi bize tarif eden üç büyük, küllî muarrif var: Birisi şu kitab-ı kâinattır ki, Birisi Hâtemül-Enbiyâ Aleyhissalâtü Vesselâmdır. Birisi de Kurân-ı Azîmüşşandır." İman rükünleri arasında bir sıralama var mıdır? Yapılan sıralamanın hikmeti var mı?

 5. "Sath-ı arz bir mescid, Mekke bir mihrap, Medine bir minber; o burhan-ı bâhir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehl-i imana imam..." Bu ifadeleri izah eder misiniz?

 6. Enbiya aleyhimüsselam ve evliyalar, Peygamber Efendimizin doğruluğuna nasıl delil oluyorlar; açıklar mısınız?

 7. Gelişen teknolojiye, bilimin inkişafına bakarak; "Rabbimizi bize tarif eden üç külli muarrif"ten biri olan kâinattan daha mı çok istifade edeceğiz?

 8. Hatemü’l-Enbiyadan “bürhan-ı nâtıkî” olarak söz edilmektedir. “Nâtıkî” ifadesinden ne anlamamız gerekiyor?

 9. Kainat, Efendimiz (asm), Kur'an-ı Kerim... Küllî muarriflerin bu sıralamasının bir hikmeti var mıdır?

 10. On Dokuzuncu Söz Birinci Reşha'yı Açıklar mısınız?

 11. Peygamber Efendimiz, nasıl "şu kitab-ı kebîrin âyet-i kübrası" oluyor?

 12. Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muarrifden Peygamberimiz hakkındaki giriş cümlelerini açıklar mısınız?

 13. Rabbimizi tarif eden küllî muarrifler bazı yerlerde dört olarak zikredilmektedir. Burada üç tanesinin zikrinin bir hikmeti var mıdır?

 14. Risale-i Hamidiye ve Hüseyin-i Cisrî hakkında bilgi verir misiniz?

 15. Risale-i Nur'da bütün peygamberlerin "La ilahe illallah" dediğini yazıyor. Ama günümüzde Hristiyan ve Yahudilerde tevhid inancı gözükmüyor. Peygamberlerin bir olan Allah'a inanmaya çağırdığını nereden bileceğiz?

 16. “Evet, o bürhânın şahs-ı manevîsine bak: Sath-ı Arz bir mescid, Mekke bir mihrab, Medine bir minber... O bürhân-ı bâhir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehl-i imâna imam, bütün insânlara hatib, bütün enbiyaya reis,..” İzah?

 17. "La ilahe illallah der, dâva eder. Bütün sağ ve sol, yâni mâzi ve müstakbel taraflarında saf tutan o nuranî zâkirler..." Her iki tarafın ortak paydası olarak “zâkirler” tabirinin kullanılması nasıl anlaşılmalıdır?

 18. "Nuranî zâkirler, aynı kelimeyi tekrar ederek, icmâ’ ile mânen 'Sadakte ve Bilhakkı Natakte' derler." cümlesindeki “manen” tabirinden kastedilen nedir?

Yükleniyor...