Birinci İşaret

İçerikler


  1. Onuncu Söz, Mukaddime, Birinci İşaret hakkında bilgi verir misiniz?

  2. "Hikâyedeki sersem adamın o emin arkadaşıyla üç hakikatleri var. Birincisi: Nefs-i emmârem ile kalbimdir. İkincisi: Felsefe şakirtleriyle Kur’ân-ı Hakîm tilmizleridir. Üçüncüsü: Ümmet-i İslâmiye ile millet-i küfriyedir." İzah?

  3. Onuncu Söz'de, "Nefs-i emmârenin en müthiş dalâleti, Cenâb-ı Hakkı tanımamaktadır." deniyor. Benim merak ettiğim, bu durum nefs-i emmârenin orjinal hali mi? Yoksa bozulduğundan dolayı mı bu hale geliyor?

  4. "Nasıl ki bir kitap, bâhusus öyle bir kitap ki, her kelimesi içinde küçük kalemle bir kitap yazılmış, her harfi içinde ince kalem ile muntazam bir kasîde yazılmış..." İzah eder misiniz?

  5. "Bâhusus, o saray içinde, sinema perdeleri gibi, her saatte hakiki menziller teşkil edilip, kemâl-i intizamla, elbise değiştirir gibi değiştiriliyor..." cümlesini açıklar mısınız? Levh-i mahfuz hakkında kısa bir bilgi verir misiniz?

  6. "O taktığı âlemin içinde üç yüz altmış tarzda muntazam suretlerini tecdit ediyor, kemal-i intizamla ve hikmetle değiştiriyor." İzah eder misiniz?

  7. "Birtek güneşi inkâr ve kabul etmemekle, katarat sayısınca, kabarcıklar miktarınca, parçalar adedince hakikî ve bil’asâle güneşçikleri kabul etmek lâzım geliyor." İzah eder misiniz?

  8. "Toprakta, her bir zerresi, kabildir ki, muhtelif bütün tohumlar ve çekirdeklere medar ve menşe olsun. Eğer memur olmazsa, lâzım geliyor ki, otlar ve ağaçlar adedince mânevî cihazat ve makineleri tazammun etsin." Toprağa dikkat çekilmesinin nedeni nedir?

Yükleniyor...