İkinci İşaret

İçerikler


  1. Üstad Hazretleri, Efendimizin peygamberliğinin ispatı konusu üzerinde neden bu kadar durmuştur?

  2. "Hem hiç mümkün olur mu ki, nihayet kemâlde olan bir cemâl, gösterici ve tarif edici bir vasıta ile kendini göstermek istemesin?" Allah dileseydi, peygamberler olmadan da kendini tarif edemez miydi?

  3. "Bir rububiyet-i âmmenin saltanat-ı külliyesi, kesret ve cüz'iyat tabakatında vahdâniyet ve samedâniyetini, zülcenâheyn bir meb'us vasıtasıyla ilânını" istememesi hiç mümkün olur mu?

  4. "O Zât, (asm) ubudiyet-i küllîye cihetiyle kesret tabakatının dergâh-ı İlahiye elçisi olduğu gibi, kurbiyet ve risalet cihetiyle dergâh-ı İlahînin kesret tabakatına memurudur." İzah eder misiniz?

  5. "Hem hiç mümkün olur mu ki, nev-i insanı şuurca kesrete müptelâ, istidatça ubûdiyet-i külliyeye müheyya suretinde yaratıp, muallim bir rehber vasıtasıyla onları kesretten vahdete yüzlerini çevirmek istemesin?" İzah eder misiniz?

  6. "Daha bunlar gibi çok vezaif-i nübüvvet var ki, her biri bir burhan-ı kat’îdir ki, ulûhiyet risaletsiz olamaz." Vazife-i nübüvveti maddeler halinde açıklayabilir misiniz?

  7. "Ulûhiyet risaletsiz olamaz." gibi ifadelere binaen; peygamberlik müessesesine neden ihtiyaç duyuluyor?

  8. "Belki o, bütün resullerin seyyididir, bütün enbiyanın imamıdır, bütün asfiyanın serveridir, bütün mukarrebînin akrebidir, bütün mahlûkatın ekmelidir, bütün mürşidlerin sultanıdır." Efendimizin diğer peygamberlere üstünlüğünün İlâhî adalet yönünden izahı?

Yükleniyor...