İkinci Hakikat

İçerikler


 1. Kerem ve rahmet ifadeleri ile Kerîm ve Rahîm isimleri arasındaki fark nedir? Bu soru diğer bablar ve hakikatlerde geçen ifadeler için de söz konusu olduğundan, genel bir izah yapabilir miyiz?

 2. "...nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu âlemin Rabbi, kerem ve rahmetine lâyık mükâfat..." Burada "gayret" kelimesinin ıstılahi manasını nedir?

 3. Onuncu Söz'ün İkinci Hakikat'inde geçen "nihayetsiz merhamet"i nasıl anlayabiliriz? Nihayetsizliği özellikle merak ediyorum...

 4. Onuncu Söz İkinci Hakikat'ta, mahlukatın Cenab-ı Hakk'a itaatleri nasıl onun izzet ve gayretini gösterir?

 5. "Her dertliye ummadığı yerden derman yetiştiriliyor." Hastalık manasında mı dert olarak düşünmeliyiz? Bütün dertlere derman veriliyor mu?

 6. "Hem, insan ve bazı canavarlardan başka, güneş ve ay ve arzdan tut, ta en küçük mahlûka kadar her şey kemâl-i dikkatle vazifesine çalışması, zerrece haddinden tecavüz etmemesi..." cümlesinde geçen canavarlardan kasıt nedir?

 7. "Hem, insan ve bazı canavarlardan başka..." Bazı vahşi hayvanlar akıllı olmadıkları halde, neden emre uygun hareket etmiyor; hikmeti ne olabilir?

 8. "Bir azîm heybet tahtında umumî bir itaat bulunması, büyük bir celâl ve izzet sahibinin emriyle hareket ettiklerini gösteriyor." Burayı izah eder misiniz?

 9. "İncir ağacı kendi çamur yiyerek yavrusu olan meyvelerine hâlis süt vermesi..." İncir ağacı çamur yeseydi; altındaki toprak azalırdı. Bunu nasıl anlamalıyız?

 10. "Bir daha dönmemek üzere zevâl ise, şefkati musibete, muhabbeti hırkate ve nimeti nıkmete ve aklı meş'um bir alete ve lezzeti eleme kalb ettirmekle, hakikat-i rahmetin intifâsı lâzım gelir." cümlesinin izahı nasıldır?

 11. Zalime izzet, mazluma ise zillet tabiri zahiren muvafık görünmüyor. Burada zillet tabiri farklı bir manayı mı çağrıştırıyor?

 12. Rahman-ı Rahîmin kendini tanıttırmasına mukabil iman ile tanımak, sevdirmesine mukabil ibadetle sevmek ve sevdirmek, rahmetine karşı ise şükür ve hürmetle mukabele etmek, ne demektir? Biraz daha izahı mümkün müdür?

Yükleniyor...