Kur'an'ın Tarifi, İkinci Cüz

İçerikler


 1. Vahyin, vahye mazhar olanların kabiliyetine göre farklılık arz etmesi ne demektir?

 2. "Kur’an, Allah’ın kelam sıfatından gelen kitabıdır." ifadesini izah eder misiniz?

 3. "Hikmet saçan kutsal kitap" tabiri nasıl anlamalıyız?

 4. "Şifreli iletişim mecmuası." buyruluyor; bu ne demektir?

 5. "Rahmanî iltifatların defteri." ne demektir?

 6. Kur’an nasıl “ezelî hutbe” oluyor?

 7. İsm-i azam nedir, Kur’anla arasında nasıl bir ilişki vardır?

 8. Arş-ı azam ne demektir, Kur’an’la ne gibi irtibatı vardır?

 9. "İkinci cüz' ve tetimme-i tarif." deniliyor, bu ne demektir?

 10. Kur'an mı yoksa Cevşen'den sonraki evradlar mı daha faziletli?

 11. "Kur'an'ın ism-i a'zamdan ve her ismin azam mertebesinden nazil olması onun mertebe ve derecesini ifade ediyor." Bu manayı biraz daha açar mısınız?

 12. Kur'an'ın, arş-ı azamın bütün muhatına bakan ve teftiş eden hikmet feşan bir kitab-ı mukaddes olması ne demektir?

 13. "Sair nihayetsiz kelimat-ı ilahiyenin bir kısmı dahi has bir itibarla, cüzi bir ünvanla, hususi bir tecelli ile, cüzi bir isim ile, has bir rububiyetle, mahsus bir saltanat ile hususi bir rahmet ile zahir olan ilhamat suretinde mükaleme.." İzah?

 14. "Melek ve beşer ve hayvanatın ilhamları, külliyet ve hususiyet itibarıyla pek çok muhteliftir." cümlesini misallerle izah edebilir misiniz?

 15. "Kur'an mı daha üstündür, Peygamber Efendimiz mi daha üstündür?" şeklindeki sorulara, Risalelerden nasıl cevap verebiliriz?

 16. Münacatü-l Kur'an'ın başında geçen Üstad'ın yazısındaki "... ve ayetlerin sarih lafızlarını alması cihetiyle onlardan daha yüksektir." cümlesini açıklar mısınız?

 17. Kur'an'ın, hem rububiyet-i mutlaka cihetinde Allah'ın mükâlemesi olması ne demektir?

 18. "Kur’ân Arş-ı Âzamdan, İsm-i Âzamdan, her ismin mertebe-i âzamından gelmesi,.." izah?

 19. "Kur'an bütün âlemlerin Rabbi itibarıyla Allah’ın kelâmıdır; hem bütün mevcudatın İlâhı ünvanıyla Allah’ın fermanıdır,.." ifadelerini açıklar mısınız?

 20. "Kelimât-ı İlâhiye ise bir kısmı dahi has bir itibarla, cüz'î bir ünvan ile hususi bir tecellî ile cüz'î bir isim ile ve has bir Rubûbiyet ile ve mahsus bir saltanat ile ve hususi bir rahmet ile zâhir olan ilhamât sûretinde bir mükâlemedir." İzahı?

Yükleniyor...