Block title
Block content

Kur'an'ın Tarifi, İkinci Cüz

İçerikler

 1. "Hikmet saçan kutsal kitap" tabiri nasıl anlamalıyız?

 2. "İkinci cüz' ve tetimme-i tarif." deniliyor, bu ne demektir?

 3. "Kelimât-ı İlâhiye ise bir kısmı dahi has bir itibarla, cüz'î bir ünvan ile hususi bir tecellî ile cüz'î bir isim ile ve has bir Rubûbiyet ile ve mahsus bir saltanat ile ve hususi bir rahmet ile zâhir olan ilhamât sûretinde bir mükâlemedir." İzahı?

 4. "Kur'an bütün âlemlerin Rabbi itibarıyla Allah’ın kelâmıdır; hem bütün mevcudatın İlâhı ünvanıyla Allah’ın fermanıdır,.." ifadelerini açıklar mısınız?

 5. "Kur'an mı daha üstündür, Peygamber Efendimiz mi daha üstündür?" şeklindeki sorulara, Risalelerden nasıl cevap verebiliriz?

 6. "Kur'an'ın ism-i a'zamdan ve her ismin azam mertebesinden nazil olması onun mertebe ve derecesini ifade ediyor." Bu manayı biraz daha açar mısınız?

 7. "Kur’ân Arş-ı Âzamdan, İsm-i Âzamdan, her ismin mertebe-i âzamından gelmesi,.." izah?

 8. "Kur’an, Allah’ın kelam sıfatından gelen kitabıdır." ifadesini izah eder misiniz?

 9. "Melek ve beşer ve hayvanatın ilhamları, külliyet ve hususiyet itibarıyla pek çok muhteliftir." cümlesini misallerle izah edebilir misiniz?

 10. "Rahmanî iltifatların defteri." ne demektir?

 11. "Sair nihayetsiz kelimat-ı ilahiyenin bir kısmı dahi has bir itibarla, cüzi bir ünvanla, hususi bir tecelli ile, cüzi bir isim ile, has bir rububiyetle, mahsus bir saltanat ile hususi bir rahmet ile zahir olan ilhamat suretinde mükaleme.." İzah?

 12. "Şifreli iletişim mecmuası." buyruluyor; bu ne demektir?

 13. Arş-ı azam ne demektir, Kur’an’la ne gibi irtibatı vardır?

 14. İsm-i azam nedir, Kur’anla arasında nasıl bir ilişki vardır?

 15. Kur'an mı yoksa Cevşen'den sonraki evradlar mı daha faziletli?

 16. Kur'an'ın, arş-ı azamın bütün muhatına bakan ve teftiş eden hikmet feşan bir kitab-ı mukaddes olması ne demektir?

 17. Kur'an'ın, hem rububiyet-i mutlaka cihetinde Allah'ın mükâlemesi olması ne demektir?

 18. Kur’an nasıl “ezelî hutbe” oluyor?

 19. Münacatü-l Kur'an'ın başında geçen Üstad'ın yazısındaki "... ve ayetlerin sarih lafızlarını alması cihetiyle onlardan daha yüksektir." cümlesini açıklar mısınız?

 20. Vahyin, vahye mazhar olanların kabiliyetine göre farklılık arz etmesi ne demektir?

Yükleniyor...