Üçüncü Şule, Üçüncü Ziya

İçerikler


 1. Kur’an’ın, tevhidi bütün kısımlarıyla, bütün mertebeleriyle izah etmesi hakkında bilgi verir misiniz?

 2. Kur’an’ın, hakaik-i âliye-i İlâhiyenin muvazenesini muhafaza etmesi, ne demektir?

 3. Esmâ-i hüsnânın iktiza ettikleri ahkâmları ve o ahkâmın tenasübünü açar mısınız?

 4. "Rububiyet ve ulûhiyetin şuûnâtı" ne demektir, izah eder misiniz?

 5. "Rububiyet ve ulûhiyetin şuunatını cem ettiği ve bu hususiyetin O’nun mucizesi olduğu" anlatılıyor. Böyle bir mânâ Kur’an'ın mucize olduğunu nasıl gösterir?

 6. "Ne melekûta geçen evliyaların eserinde, ne umurun bâtınlarına geçen işrâkıyyunun kitaplarında, ne âlem-i gayba nüfuz eden ruhanîlerin maarifinde hiç bulunmuyor." Buradaki, "Âlem-ı gaybe nüfuz eden ruhanîler" kimlerdir ve maariflerine misal verir misiniz?

 7. "Evet, hakikat-i mutlaka, mukayyet enzar ile ihata edilmez. Kur’ân gibi bir nazar-ı küllî lâzım ki ihata etsin." İzah eder misiniz?

 8. "Hakikatin rengi" ne demektir, hakikatin renginin değişmesi ne demektir; izah edebilir misiniz?

 9. "Bahr-i hakaik olan Kur’ân’ın âyetleri dahi o deniz içindeki definenin bir gavvâsıdır." cümlesini izah eder misiniz?

 10. "Ulema-i ilm-i kelâm, Kur’ân’ın şakirtleri oldukları halde, bir kısmı onar cilt olarak erkân-ı imaniyeye dair binler eser yazdıkları halde, Mutezile gibi aklı nakle tercih ettikleri için,.." Kelam alimleri neden Mutezile'ye benzetilmiş?

 11. "Bâtın-ı umura gidip, sünnet-i seniyyeye ittibâ etmeyerek, meşhudatına itimad ederek yarı yoldan dönen" ne demektir, izah eder misiniz?

Yükleniyor...