Block title
Block content

İkinci Makam, Dördüncü Vecih

İçerikler

 1. "'Acaba amelim sahih oldu mu?' der, iade eder. Şu yaranın iki merhemi var. Birinci Merhem: Bu gibi vesvese, ehl-i îtizâl’e lâyıktır..." Ehl-i îtizâl kimlerdir, kısaca açıklar mısınız?

 2. "'Acaba amelim sahih oldu mu?' der, iade eder. Şu yaranın iki merhemi var." Konuyu; Üstadımızın nazara verdiği iki merhem ve iki ilaç noktasında tedavi maksatlı bir makale olarak ele alır mısınız?

 3. "Bazen bir sünnetin araması bir vacibi terkettiriyor..." cümlesine örnek verir misiniz?

 4. "Cenâb-ı Hak bir şeye emreder, sonra hasen olur, nehyeder, sonra kabih olur." Bazı şeyler haddizatında güzeldir; bunları da Allah mı emretmiş veya bunun güzel olması için Allah'ın emri şart mı? Mesela çocuk sevmek, yetim sevindirmek gibi...

 5. "Cenâb-ı Hak bir şeye emreder, sonra hasen olur; nehyeder, sonra kabih olur." Allah çocuk sevmemeyi emretseydi, o hasen olurdu, dediniz. Nasıl anlamalıyız, ibadetleri Allah emretmeseydi hikmetli olmayacak mıydı?

 6. "Cenâb-ı Hak bir şeye emreder, sonra hasen olur; nehyeder, sonra kabih olur." Bunu Mutezile, Maturidi ve Eşari'ye göre değerlendirir misiniz?

 7. "Hüsün ve kubh mükellefin ıttılaına bakar ve ona göre takarrur eder." Mükellef neyi bilmeli, burayı açar mısınız?

 8. "Hüsün ve kubh, mükellefin ıttılâına bakar ve ona göre takarrür eder." İmam Eş'ari ve İmam Maturudi'ye göre farklılık arz etmesini nasıl açıklarsınız? İmam Maturidi, Ehl-i sünnetten değil midir?

 9. "Medar-ı teklif olan ef’al ve eşya, kendi zâtında, âhiret itibarıyla ya hüsnü var, sonra o hüsne binaen emredilmiş; veya kubhu var, sonra ona binaen nehyedilmiş. Demek eşyada, âhiret ve hakikat nokta-i nazarında olan hüsün ve kubh zâtîdir" İzahı?

 10. "Öyle ise Ehl-i Sünnet mezhebine göre, zahir-i şeriata muvafık olarak işlediğin ameline: 'Acaba sahih olmuş mu?' deyip vesvese etme. Fakat, 'Kabul olmuş mu?' de. Gururlanma, ucbe girme." İzah eder misiniz?

 11. Dördüncü Vecih, İkinci Merhem'de geçen ibarelerin manâlarını alabilir miyiz? "Dinde hareç yoktur." cümlesini açıklar mısınız?

 12. Mûtezile'nin, "Medar-ı teklif olan ef’al ve eşya, kendi zâtında, âhiret itibarıyla ya hüsnü var, sonra o hüsne binaen emredilmiş; veya kubhu var, sonra ona binaen nehyedilmiş." ifadelerinin dayanağı nedir, bundan dolayı mesul olurlar mı?

 13. Vesvese bahsini çok kez okudum. Amelin evlasını araştırmaktan gelen vesveseyi detaylı açıklayabilir misiniz?

 14. Vesvese bahsinin birinci merheminde, ibadetlerdeki vesvese konusuna; Ehl-i sünnet ile Ehl-i itizalin/Mutezile'nin bakışını Üstad nasıl izah etmiştir?

 15. "Elbette böyle amelim bir mezheb-i hakka muvafık gelir. O bana kâfidir." cümlesini örnekleyerek açıklayabilir misiniz? Amelimizin bir mezhebe uygun düşmesi yeterli midir? Her konuda geçerli midir bu, tüm mezhepleri bilemeyebiliyoruz?

 16. "Elbette böyle amelim bir mezheb-i hakka muvafık gelir. O bana kâfidir..." İnsan istediği tarzda mezhep değiştirebilir mi?

 17. Bana çok vesvese geliyor. İmani konularda vesveseye maruz kalıyorum ve telaşlanıyorum. Risalelerde, Kur´anda ve hadislerde mezheplerden bahsediliyor mu? Mezhepler hakkında da vesvese geliyor? Aydınlatır mısınız?

Yükleniyor...