Birinci Mebhas, İkinci Nokta

İçerikler


 1. "İman, nasıl ki bir nurdur, insanı ışıklandırıyor, üstünde yazılan bütün mektubat-ı Samedaniye’yi okutturuyor. " İzah eder misiniz?

 2. Nur-u imanla kâinatın ışıklanmasını ve mazi ve müstakbel zulümatının dağılmasını izah eder misiniz? İnsanın geçmiş ve geleceği nasıl aydınlatılıyor?

 3. Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas, İkinci Nokta'da geçen ayet-i kerimenin konuyla münasebetini açıklar mısınız?

 4. "Bir vakıa-i hayaliyede gördüm ki: İki yüksek dağ var, birbirine mukabil. Üstünde dehşetli bir köprü kurulmuş..." Bu misali izah eder misiniz?

 5. "Gördüğüm mezar-ı ekber, baştan başa güzel, yeşil bahçelerle nurani insanların taht-ı riyasetinde ibadet ve hizmet ve sohbet ve zikir meclisleri olduğunu fark ettim." İzah eder misiniz, bu meclisler dünyada mı, berzah âleminde mi?

 6. Nur-u iman üzerine hamdetmeyi açıklar mısınız?

 7. "O canavarlar zannolunan şeyler ise, âlemin hadisatı ve acib mahlukatıdır." Burada geçen, "acib mahlukat" ifadesini nasıl anlamalıyız?

 8. "İşte enaniyetine itimat eden, zulümat-ı gaflete düşen, dalalet karanlığına müptela olan adam; o vakıada evvelki halime benzer ki: O cep feneri hükmünde nakıs ve dalalet-âlûd malumat ile zaman-ı maziyi...'' Açar mısınız?

 9. Eneye itimat edenin düştüğü karanlıkları, "İnkâr edenlerin dostu ise tâgutlardır; onları iman nurundan mahrum bırakıp inkâr karanlıklarına sürüklerler." âyeti ışığında izah eder misiniz?

 10. Hidayetin de gaflette olduğu gibi mertebeleri var mıdır; açıklar mısınız?

 11. "Eğer hidayet-i ilahiye yetişse, iman kalbine girse, nefsin firavuniyeti kırılsa, Kitabullah’ı dinlese,.." ifadesini manevi terakkinin basamakları olarak anlayabilir miyiz?

 12. Kâinatın gündüz rengini alıp ilahi nurla dolmasını ve اَللهُ نوُرُ السَّمٰوَاتِ وَاْلاَرْضِ ayetini okumasını nasıl anlarız? Ayrıca bu ayet hakkında biraz açıklama yapar mısınız?

 13. "O vakit, zaman-ı mazi bir mezar-ı ekber değil, belki her bir asrı bir nebinin veya evliyanın taht-ı riyasetinde, vazife-i ubudiyeti ifa eden ervah-ı safiye cemaatlerinin vazife-i hayatlarını bitirmekle,.." Devamıyla izah eder misiniz?

 14. "Vazife-i hayatlarını bitirmekle Allahü ekber diyerek makamat-ı âliyeye uçmalarını..." İzah eder misiniz, neden elhamdülillah değil de Allahü ekber deniliyor?

 15. "Sol tarafına bakar ki, dağlar-misal bazı inkılâbât-ı berzahiye ve uhreviye arkalarında,.." İnkılâbât-ı berzahiye ve uhreviyenin izahını yapar mısınız?

 16. Cennetin bağlarındaki saadet saraylarında kurulmuş Rahmani ziyafetleri fark etmek nasıl olur?

 17. "Fırtına ve zelzele, taun gibi hadiseleri birer musahhar memur bilir... Hatta mevti hayat-ı ebediyyenin mukaddimesi ve kabri saadet-i ebediyyenin kapısı görüyor. " ifadelerini açıklar mısınız?

 18. Nur-u iman ile insanın üstündeki bütün manidar nakışların ortaya çıkması, nasıl oluyor ve bu nakışlar nelerdir, nasıl okunur?

Yükleniyor...