Birinci Mebhas, Birinci Nokta

İçerikler


 1. "Alâ-yı illiyyîn" ile "esfel-i safilîn" mertebelerini açıklar mısınız? Bunları manevi makamlar olarak mı anlamalıyız?

 2. "Nur-u iman"dan maksat nedir? Yirmi Üçüncü Söz'ün Birinci Mebhas'ındaki "nur" kelimesi nasıl anlaşılmalıdır?

 3. "İman, insanı Sani-i Zülcelaline nisbet ediyor; iman bir intisaptır." cümlesini açıklar mısınız?

 4. Bu intisap sayesinde insan "sanat-ı ilahiye ve nukuşu esma-i Rabbaniye" itibariyle nasıl bir kıymet alıyor?

 5. Zulmet-i küfür nasıl sanat-ı Rabbaniyeyi gizliyor? Hâlbuki kâfirde de Cenab-ı Hakk’ın ilahi sanatları tezahür ediyor!

 6. "Madde ise, hem fâniye, hem zâile, hem muvakkat bir hayat-ı hayvanî olduğundan, kıymeti hiç hükmündedir." cümlesinde geçen “muvakkat bir hayat-ı hayvanî” ifadesini nasıl anlamalıyız?

 7. İnsan iman şerefinden mahrum olarak yaşasa hiç hükmünde oluyor. Ama imanla Rabbine intisap etse, ahsen-i takvim kıymetini alıyor. Bu nasıl oluyor, açıklar mısınız?

 8. "Mesela, insanların sanatları içinde, nasıl ki maddenin kıymetiyle sanatın kıymeti ayrı ayrıdır..." İzah eder misiniz?

 9. "Antika olan bir sanat antikacıların çarşısına gidilse,.. Bir milyon fiyatla satılır. Eğer kaba demirciler çarşısına gidilse, beş kuruşluk bir demir bahasına alınabilir." buradaki "antika" ve "kaba demirci çarşıları" neyi temsil ediyor?

 10. "İşte insan, Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır ve en nazik ve nazenin bir mucize-i kudretidir ki, insanı bütün esmasının cilvesine mazhar ve nakışlarına medar ve kâinata bir misal-i musağğar suretinde yaratmıştır. " cümlesini açıklar mısınız?

 11. "Eğer, nur-u iman içine girse, üstündeki bütün manidar nakışlar o ışıkla okunur. O mümin, şuur ile okur ve o intisapla okutur. " cümlesinde, "müminin şuurla okuyup intisapla okutması" ifadesi geçiyor. Bu konuyu biraz açar mısınız?

 12. İnsanın kıymetinin, Sanat-ı Rabbaniyeye göre ve âyine-i Samedaniye itibariyle olması konularını açabilir misiniz?

 13. İnsanın "muhatab-ı İlâhî" olması ve "cennete layık bir misafir-i Rabbanî" makamına çıkması konusunu biraz açıklar mısınız?

 14. "Eğer kat’-ı intisabdan ibaret olan küfür insanın içine girse, o vakit bütün o manidar nukuş-u esma-i İlahiye karanlığa düşer; okunmaz." cümlesiyle başlayan paragrafı kısaca açıklar mısınız?

 15. "Baki kalan ve gözle görülen bir kısmı ise, süfli esbaba ve tabiata ve tesadüfe verilip, nihayet sukut eder. Her biri birer parlak elmas iken, birer sönük şişe olurlar..." cümlelerini ve "baki kalma"yı nasıl anlamalıyız?

 16. "Maddenin gayesi ve meyvesi ise, dediğimiz gibi, kısacık bir ömürde, hayvânâtın en âcizi ve en muhtacı ve en kederlisi olduğu bir halde, yalnız cüz'î bir hayat geçirmektir. Sonra tefessüh eder, gider..." İzah eder misiniz?

 17. "Kısacık bir ömürde, hayvanatın en âcizi ve en muhtacı ve en kederlisi olduğu..." İnsanlardan daha âciz hayvanlar yok mu?

Yükleniyor...