Zeyl, Birinci Hikmet

İçerikler


 1. "Sohbet-i nebeviye öyle bir iksirdir ki, bir dakikada ona mazhar bir zat, senelerle seyrü sülûka mukabil hakikatin envârına mazhar olur. Çünkü, sohbette insibağ ve in’ikâs vardır." detaylıca izah eder misiniz?

 2. "En büyük velîler sahâbe derecesine çıkamıyor." Celâleddin-i Süyutî kimdir, misal verilmesine sebep olan hususiyeti nedir?

 3. "En büyük velîler Sahâbe derecesine çıkamıyorlar." Peki diğer peygamberlerin zamanında onlara iman edip onların sohbetlerinde bulunanların derecesi nedir?

 4. "Hattâ Celâleddin-i Süyutî gibi, uyanıkken çok defa sohbet-i nebeviyeye mazhar olan velîler..." Efendimizi yüzlerce kez gören bir insan, sahabenin aldığı feyzi neden alamıyor?

 5. "Sahâbelerin sohbeti, nübüvvet-i Ahmediye (a.s.m.) nuruyla... Evliyalar ise... velâyet-i Ahmediye nuruyla sohbettir." Velayet ve risalet arasındaki farkı açar mısınız?

 6. "Demek, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın onların nazarlarına temessül ve tezâhür etmesi, velâyet-i Ahmediye (a.s.m.) cihetindedir, nübüvvet itibâriyle değil." Neden nübüvvet itibariyle olmuyor, izah eder misiniz?

 7. "Onların nazarlarına temessül ve tezahür etmesi, velâyet-i Ahmediye cihetindedir, nübüvvet itibarıyla değil." Peygamber Efendimizin vefatından sonra ümmeti ile görüşmesi neden velâyetiyle oluyor, risaleti devam etmiyor mu?

 8. "Sohbet-i nebeviye ne derece bir iksir-i nuranî olduğu bununla anlaşılır..." Efendimizin sohbeti, nasıl bedeviyetten bir anda imanı en mükemmel hale getiriyor? Buna çarpıcı birkaç misal verilebilir mi?

 9. "Bir bedevî adam, kızını sağ olarak defnedecek bir kasâvet-i vahşiyânede bulunduğu halde gelip, bir saat sohbet-i nebeviyeye müşerref olur; daha karıncaya ayağını basamaz derecede bir şefkat-i rahîmâneyi kesb ederdi." misal var mı?

 10. "Hem cahil, vahşî bir adam, bir gün sohbet-i nebeviyeye mazhar olur, sonra Çin ve Hind gibi memleketlere giderdi, mütemeddin kavimlere muallim-i hakaik ve rehber-i kemâlât olurdu." Bunlara müşahhas misal verilebilir mi?

 11. "Bir gün sohbet-i Nebeviyeye mazhar olan sahabe, medeni milletlere muallim olarak diğer memleketlere gönderilirdi." Hayatü’s-sahabeden müşahhas misaller verir misiniz?

Yükleniyor...