Zeyl, İkinci Sebep

İçerikler


 1. "Sahâbeler, ekseriyet-i mutlaka itibarıyla, kemâlât-ı insaniyenin en âlâ derecesindedirler." Bunun sebebi hayır ile şerrin, sıdk ile kizbin arasındaki mesafe midir?

 2. "Sahâbeler, ekseriyet-i mutlaka itibarıyla, kemâlât-ı insaniyenin en âlâ derecesindedirler." buradan istisnalar olduğu mu anlaşılmalı?

 3. "Kizb ve şer ve bâtılın dellâlı ve numunesi olan Müseylime-i Kezzab..." Müseylime-i Kezzap kimdir, burada mevzu edilmesinin esas gayesi nedir?

 4. "Fıtraten hissiyât-ı ulviye sahibi ve maâlî-i ahlâka meftun ve izzet ve mübahate meyyal olan sahabeler..." izah eder misiniz?

 5. "Sahabeler elbette ihtiyarlarıyla kizb ve şerre ellerini uzatıp Müseylime derekesine düşmemişler." Sahabeler hata yapmazlar mı? İzah eder misiniz?

 6. "Habibullahın (a.s.m.) âlâ-yı illiyyîn-i kemâlâtındaki makamına bakarak, bütün kuvvet ve himmetleriyle o tarafa koşmak, mukteza-yı seciyeleridir." Hata, kusur ve günahları olan sahabeleri nasıl mütalaa edeceğiz?

 7. "Meselâ, nasıl ki zaman oluyor, medeniyet-i beşeriye çarşısında ve hayat-ı içtimaiye-i insaniye dükkânında, bazı şeylerin verdiği müthiş neticeleri..." Bu paragrafı devamıyla açar mısınız?

 8. "Kimin haddi var ki, sahabenin adalet ve sıdk ve ulviyet ve hakkaniyet hususundaki kuvvetlerine, metanetlerine, takvalarına yetişebilsin veya derecelerinden geçsin?" Kendilerini sahabelerle kıyaslayanlar var, bu ifadenin geçtiği paragrafı açar mısınız?

 9. "Bir zaman kalbime geldi: Niçin Muhyiddin-i Arabî gibi harika zatlar Sahâbelere yetişemiyorlar?" Üstad Hazretleri dahi bu konuyu merak etmiş. Sahabe efendilerimizle alâkalı fazilet konusunu neden kolay kavrayamıyoruz?

 10. "Niçin Muhyiddin-i Arabî gibi harika zatlar sahâbelere yetişemiyorlar?" Muhyiddin-i Arabî hakkında bilgi verir misiniz, neden özellikle o misal verilmiş olabilir?

 11. Üstadımıza "سُبْحَانَرَبِّىَاْلاَعْلٰى" kelimesinin mânası nasıl inkişaf etmiş ki, bir tek namazın tamamında bu hâli yaşamak istiyor?

 12. "Keşke, birtek namaza bu kelime gibi muvaffak olsaydım, bir sene ibâdetten daha iyi idi." Cümlesini “Risale-i Nur mesleğinde zevk aranmaz.” kaidesine göre izah edebilir misiniz?

 13. "Evet, Kur’ân-ı Hakîmin envârıyla hâsıl olan o inkılâb-ı azîm-i içtimaîde..." paragrafı açar mısınız, ta ki sahabelerin hakikatlerden nasıl beslendiklerini ve onlara yetişilemeyeceğini anlayabilelim?

 14. "Bütün hissiyatları uyanık ve letâifleri hüşyar olan..." Sahabelerin mucizevi yetişme muhitlerini biraz daha tasvir etmeniz mümkün mü?

 15. "O infilâk ve inkılâptan sonra, git gide letâif uykuya ve havâs o hakaik noktasında gaflete düşüp,..." Buradaki "inkılap ve infilak" ne olabilir?

 16. Sahabeye yaklaşmanın yollarından biri de "Kuvvetli, tefekkürî bir ameliyat" olarak ifade ediliyor. Buradan Risale-i Nur davasını ve hakikatlerini anlayabilir miyiz, başka emsali var mıdır?

Yükleniyor...