Üstad, İmam-ı Gazzalî için, "Beni Hz. Ali'ye bağlayan yegâne üstadım" diyor. Bunun manası nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Diyorlar: 'Said yanında başka kitapları bulundurmuyor; demek onları beğenmiyor. Ve İmam-ı Gazâlî'yi (r.a.) de tam beğenmiyor ki, eserlerini yanına getirmiyor."

"İşte bu acip, mânâsız sözlerle bir bulantı veriyorlar. Bu nevi hileleri yapan, perde altında ehl-i zındıkadır; fakat, safdil hocaları ve bazı sofuları vasıta yapıyorlar."

"Buna karşı deriz ki: Hâşâ, yüz defa hâşâ! Risale-i Nur ve şakirtlerinin bir üstadı olan Hüccetü'l-İslâm İmam-ı Gazalî ve beni Hazret-i Ali ile bağlayan yegâne üstadımı beğenmemek değil, belki bütün kuvvetleriyle onların takip ettiği mesleği ehl-i dalâletin hücumundan kurtarmak ve muhafaza etmektir."(1)

Büyük zatlar ve evliyalar, manevî âlemde haydırlar/diridirler. Onlar sadece günah ve beden noktasından ölürler. Hatta bazı evliyalar aynen hayatta gibi, öldükten sonra da manevî tasarrufları devam ediyor.

"Ruhu nuraniyet kazanmış evliyaların tasarrufları öldükten sonra da devam eder." prensibi Ehl-i sünnetçe de kabul görmüş bir prensiptir. Bu zatlar aynı hayatta gibi, talebelerinin üzerinde tasarruf ve terbiyeleri devam eder.

Bu hususta meşhur olmuş üç evliya zat vardır; Şeyh Hayati-i Harranî Hazretleri, Maruf-u Kerhi Hazretleri ve AbdulKadir Geylanî Hazretleri... Bu üç zatın manevî tasarrufları, hayatta oldukları gibi aynen devam ediyor, diye ehli kalb ittifak etmişlerdir.

Farklı meşrebten olan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, Nakşi mesleğini Kadiriliğin hâkim olduğu Bağdad’a getirdiği vakit, ilk dönemler muvaffak olamamıştır. Bunun sırrı ise, manevî âlemde tasarrufu devam eden Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin müsaade etmemesidir. Bunu fark edince Şah-ı Nakşibend ve İmam-ı Rabbanî'den iltimas ister. Bu iki zat manevî âlemde Abdülkadir Geylanî Hazretlerinden müsaade alınca, ondan sonra Bağdat’ta Hazret-i Mevlana'ya büyük bir teveccüh olur.

Bütün bunlar gösteriyor ki, İmam-ı Gazzali gibi büyük âlim ve evliyalar, manevî tasarrufları ile mühim işleri görebiliyorlar. Kendinden sonra gelecek müceddidlerin terbiyesi ve manevî inkişafı ile ciddi alakadardırlar. İşte Üstad Hazretleri bu ifadelerinde bu alakadarlığa işaret ediyor. Demek İmam-ı Gazzalî Hazretleri manevî âlemde Üstad Hazretlerini İmam Ali (ra)’a bağlayıp ona rehberlik yapmış.

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, 114. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...