Veysel Karani’nin münacatının mealini verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu Münacatın baş kısmından bir bölümü Üstad Hazretleri tercüme ederek Yirminci Mektub’da kaydetmiştir. Şu farkla ki, Veysel Karanî’nin “ben” diye başladığı münacatları Üstadımız “biz” şekline çevirmiş ve devamında kısa şerhler de yapmıştır. Sadece ilk münacatı misal verelim:

Aslı:

“İlahî sen benim Rabbimsin, ben ise senin bir kulunum.”

Üstadımızın şerhli tercümesi:

“Ya İlahenâ! Rabbimiz sensin. Çünkü biz abdiz. Nefsimizin terbiyesinden âciziz. Demek bizi terbiye eden sensin.”

Biz de önce bu güzel ve hikmetli tercümeyi aynen aktaracak, daha sonra aslını tercüme ederek takdim edeceğiz.

"Evet, bütün mevcudat, güya lisan-ı hal ile Veysel Karanî gibi şöyle münacat ederler, derler ki:

Yâ İlahenâ! Rabb’imiz sensin! Çünkü biz abdiz. Nefsimizin terbiyesinden âciziz. Demek bizi terbiye eden sensin.

Hem sensin Hâlık! Çünkü biz mahlukuz, yapılıyoruz.

Hem Rezzak sensin! Çünkü biz rızka muhtacız, elimiz yetişmiyor. Demek bizi yapan ve rızkımızı veren sensin.

Hem sensin Mâlik! Çünkü biz memlûküz. Bizden başkası bizde tasarruf ediyor. Demek mâlikimiz sensin.

Hem sen Aziz’sin, izzet ve azamet sahibisin! Biz zilletimize bakıyoruz, üstümüzde bir izzet cilveleri var. Demek senin izzetinin âyinesiyiz.

Hem sensin Ganiyy-i Mutlak! Çünkü biz fakiriz. Fakrımızın eline yetişmediği bir gına veriliyor. Demek gani sensin, veren sensin.

Hem sen Hayy-ı Bâki’sin! Çünkü biz ölüyoruz. Ölmemizde ve dirilmemizde, bir daimî hayat verici cilvesini görüyoruz.

Hem sen Bâki’sin! Çünkü biz, fena ve zevalimizde senin devam ve bekanı görüyoruz."

"Hem cevap veren, atiyye veren sensin! Çünkü biz umum mevcudat, kālî ve hâlî dillerimizle daimî bağırıp istiyoruz, niyaz edip yalvarıyoruz. Arzularımız yerlerine geliyor, maksudlarımız veriliyor. Demek bize cevap veren sensin. Ve hâkeza…"

"Bütün mevcudatın küllî ve cüz’î her birisi birer Veysel Karanî gibi bir münâcat-ı maneviye suretinde bir âyinedarlıkları var. Acz ve fakr ve kusurlarıyla, kudret ve kemal-i İlahîyi ilan ediyorlar." (Mektubat, Yirminci Mektup, İkinci Makam, Sekizinci Kelime)

Bu münacatın tercümesi:

"İlahî sen benim Rabbimsin, ben ise senin bir kulunum.

Sen Halık’sın, yaratıcısın, ben yaratılmış bir mahlûkum.

Sen Rezzaksın, rızık vericisin, ben merzukum, rızıklanıyorum.

Sen Maliksin, ben bir memluk ve köleyim.

Sen Aziz’sin, izzet sahibisin, ben zelilim, biçareyim.

Sen mutlak ve sonsuz bir zenginliğe sahipsin, ben her şeye muhtaç bir fakirim.

Sen zatî hayat sahibisin, ben ölümü tatmaya mahkûm bir canlıyım.

Sen Baki’sin, ben faniyim.

Sen Kerim’sin, ikram sahibisin; ben bayağı, fakir bir varlığım.

Sen ihsan sahibisin, ben günah işliyorum, kötü bir haldeyim.

Sen Ğafur’sun, affedicisin; ben günahkârım.

Sen Azi’sin, izzet ve azamet sahibisin; ben ise hakir, zavallı bir kulum.

Sen kuvvetlisin, ben ise zayıfım.

Sen ita eden, ihsan edensin; ben ise kapında bir dilenciyim.

Sen vadini yerine getiren, güven veren bir eminsin, ben korkulara maruz bir zavallıyım.

Cömert sensin, ben muhtaç ve çaresiz bir miskinim.

Dualara cevap veren sensin, ben ister ve yalvarırım.

Şifa veren sensin; ben hastalıklara maruzum."

"Benim günahlarımı affet. Hatalarımı bağışla. Hastalıklarıma şifa ver, ey bütün kemâl sıfatların sahibi ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah! Ey güzel isimlerinin sonsuz hazineleri her şeyin her ihtiyacını her zaman en mükemmel şekilde karşılayan Kâfî!"

"Ey varlıkları yaratıp onları en münasip organ ve duygularla donatan ve ihtiyaçlarını en güzel şekilde karşılayarak onları yaratılış gayelerine sevk eden Rab! Ey vaadini yerine getirmesinde şüphe olmayan ve bütün varlıkların ihtiyaçlarını kudret ve rahmetiyle gideren Vâfî! Ey rahmet ve merhameti her şeyi kuşatmakla birlikte imanlı ve ihlâslı kullarına çok özel ikram ve şefkati olan Rahîm! Ey maddi ve manevi her çeşit hastalığa şifâ veren Şâfî! Ey sayısız rahmet meyvelerini ve nimetlerini bütün canlıların önlerine seren ve iyiliği bol olan Kerîm! Ey maddi ve manevi dertleri gideren, afiyet ve sağlık veren Muâfî!"

"Benim bütün günahlarımı bağışla. Benim bütün dertlerime âfiyet ver. Beni ebediyen rızana mazhar et. Rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi."

“Onların duaları, 'Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun' sözleriyle sona erer.” (Yunus, 10/10).(Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf, Münacat)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...