"Zecr tokadı" meselesinde geri dönüş yok mu? Yani zecir tokadı yiyen hizmetten uzaklaştırılmış mı oluyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zecr: Kelime olarak menetme, engel olma, nehyetme, zorlama, zorla yaptırma, önleme, sıkma, kovma, çağırma ve sürme gibi birçok anlamlara geliyor.

Risale-i Nur'da bu kelimeye yüklenen mananın hangisi olduğunu Üstad Hazretlerinin şu ifadelerinden çıkarmak mümkündür:

“Evet bu risale, iki kısım olarak yazılmış. Birinci kısımda; has ve sadık Kur'an hizmetkârlarının sehiv ve hataları neticesinde yedikleri tenbihkârane şefkat tokatları, ikinci kısımda; zahirî dost ve kalbi muarız olanların bilerek verdikleri zarara mukabil, zecirkârane yedikleri tokatlarından bahsedilecekti."

"Fakat lüzumsuz bazıların hatırlarını rencide etmemek için, yüzer hâdisattan birinci kısmın yalnız on beş adedinden bahsedildi. Tâ ki, bu hizmet-i kudsiyede bulunanlar, ciddiyetlerinde, hizmetlerinde sebat etsinler."

"Bu hizmet-i kudsiyenin kerameti üç nevidir:"

"Birinci nevi: O hizmeti ihzar etmek ve hâdimlerini o hizmete sevk etmek cihetidir."

"İkinci kısım: Mânileri bertaraf etmek ve muzırların şerrini def edip onları tokatlamaktır. Bu iki kısmın hadiseleri çoktur, hem çok uzundur. Başka vakte tâliken, en hafif olan üçüncü bir kısımdan bahsedeceğiz."

"Üçüncü kısım şudur ki: Hizmette hâlisen çalışanlara fütur geldiği vakit şefkatli bir tokat yerler, intibaha gelerek yine o hizmete girerler. Bu kısmın hâdisâtı yüzden fazladır. Yalnız yirmi hadiseden on üç, on dördü şefkatli tokat yemişler, altı yedisi zecir tokatı görmüşler."(1)

Görüldüğü üzere, zecr tokadı daha ziyade din muhaliflerinin yemiş oldukları İlahi tokatlardır ki bu tokat ıslah etmekten ziyade ceza ve kahır niteliği taşımaktadır. Şefkat tokadı da zecir tokadı da bir veya bir kaç hataya göre gelen ilahi bir cezadır.

Şefkat tokatları hizmette samimi olup, tembellik eden veya bilerek - bilmeyerek hata işleyenlere gelir. Ama zecir tokadı hizmette samimi olmayan ve hizmete bilerek zarar vermeye çalışanlara gelir.

Şefkat tokatları insanları intibaha getirir ve uyandırır. Ama zecir tokadı insanı perişan eder. Dolayısıyla, bir tokadın şefkat tokadı mı yoksa zecir tokadı mı olduğunu anlamak isteyen, tokattan sonraki haline bakmalıdır:

Şayet hizmete tekrar aynı şevk ve heyecanla sarılıyorsa, o zaman bu tokat şefkat tokadıdır. Ama hizmetten uzaklaşmış ve manen perişan olmuş ise, bu zecir tokadıdır.

(1) bk. Lem'alar, Onuncu Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...