"Halbuki maksadının aksiyle Karye meselesi neticelendi, nüfuzu kırıldı." Buradaki "Karye meselesi" nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad'ımız bu hizmet-i imaniyenin üç kerametinden bahseder. Bunlardan birisi de şudur:

"Üçüncü kısım şudur ki: Hizmette halisen çalışanlara fütur geldiği vakit şefkatli bir tokat yerler, intibaha gelerek yine o hizmete girerler. Bu kısmın hadisatı yüzden fazladır. Yalnız yirmi hadiseden on üç, on dördü şefkatli tokat yemişler, altı yedisi zecir tokatı görmüşler." (Lem'alar, Onuncu Lem'a.)

Bunları da açıklamanın hikmetini şöyle izah eder:

"Vehme maruz, fütura düşen bazı dostlarıma kuvve-i maneviyeyi teyid edecek yedi emarenin delaletiyle, sırf hizmet-i Kur’ân’a ait bir ikram-ı Rabbânîyi ve bir himayet-i İlahiyeyi beyan etmeye mecburum ki, o zayıf damarlı bir kısım dostlarımı kurtarayım." (Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas.)

İşte bu esaslı hikmetten dolayı, keramet-i Kur'aniyenin bazı mühim numunelerini arada bir, hizmette gevşeklik gösteren kişileri kendine getirmek için zikreder. Bu hâtıraların işlendiği yer, Onuncu Lem'adır. Bununla beraber, Mektubat'ta da yedi kişinin tokatlarından bahseder. Bunların dördü menfi niyetle bu yanlışları yaptıkları için zecr tokadını, üçü ise samimi oldukları hâlde yaptıkları ihmalden şefkat tokadını yediklerinden bahsedilir. İşte bunlardan birisinin şefkat tokadı:

kincisi: Beş seneden beri mert ve ciddi ve cesur bir dostum, ehl-i dünyanın ve yeni gelen bir amirin hüsn-ü zannını ve teveccühünü kazanmak için, komşum iken, düşünmeyerek, ihtiyarsız, birkaç ay benimle görüşmedi. Hatta bayramda ve Ramazan’da uğramadı. Hâlbuki maksadının aksiyle karye meselesi neticelendi, nüfuzu kırıldı." (bk. age.)

Bu hadiseyle alakalı bir bilgi ve hatıraya rastlayamadık. Burada Üstad'ımızın söz konusu ağabeyimizin ismini tasrih etmemesi ve hadiseyi genişçe izah etmemesi, bu ağabeyimizin rencide edilmemesi içindir.

Bizler de aynı hassasiyeti muhafaza edip, isim arayışından ziyade, hadisenin ne olabileceği hususunda müzakerelerimiz oldu. Neticede -tahkiki olmamakla birlikte- şöyle bir tahmini neticeye varıldı:

Burada bahsedilen Karye Meselesi bir seçimi akla getirmektedir. Yani bulunduğu karyede belediye başkanlığı veya oranın mahallî idareciliğinin seçimi olduğu ağır basmaktadır. Üstad'a uğramamak ve selam vermemekle karye seçimlerinde oy toplayıp nüfuz elde etmeyi ümid eden bu zat, maksadının aksiyle tokat yiyerek seçimi kaybetmiş ve nüfuzu kırılmıştır, diye düşünüyoruz...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...