"Halbuki maksadının aksiyle Karye meselesi neticelendi, nüfuzu kırıldı." Buradaki “Karye meselesi” nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımız bu hizmet-i imaniyenin üç kerametinden bahseder. Bunlardan birisi de şudur:

"Üçüncü kısım şudur ki: Hizmette hâlisen çalışanlara fütur geldiği vakit şefkatli bir tokat yerler, intibaha gelerek yine o hizmete girerler. Bu kısmın hâdisâtı yüzden fazladır. Yalnız yirmi hadiseden on üç, on dördü şefkatli tokat yemişler, altı yedisi zecir tokatı görmüşler."(1)

Bunları da açıklamanın hikmetini şöyle izah eder:

"Vehme maruz, fütura düşen bazı dostlarıma kuvve-i mâneviyeyi teyid edecek yedi emârenin delâletiyle, sırf hizmet-i Kur’ân’a ait bir ikram-ı Rabbânîyi ve bir himayet-i İlâhiyeyi beyan etmeye mecburum ki, o zayıf damarlı bir kısım dostlarımı kurtarayım."(2)

İşte bu esaslı hikmetten dolayı, keramet-i Kur'aniyenin bazı mühim numunelerini arada bir, hizmette gevşeklik gösteren kişileri kendine getirmek için zikreder. Bu hâtıraların işlendiği yer, Onuncu Lem'adır. Bununla beraber, Mektubat'ta da yedi kişinin tokatlarından bahseder. Bunların dördü menfi niyetle bu yanlışları yaptıkları için zecr tokadını, üçü ise samimi oldukları halde yaptıkları ihmalden şefkat tokadını yediklerinden bahsedilir. İşte bunlardan birisinin şefkat tokadı:

kincisi: Beş seneden beri mert ve ciddî ve cesur bir dostum, ehl-i dünyanın ve yeni gelen bir âmirin hüsn-ü zannını ve teveccühünü kazanmak için, komşum iken, düşünmeyerek, ihtiyarsız, birkaç ay benimle görüşmedi. Hattâ bayramda ve Ramazan’da uğramadı. Halbuki maksadının aksiyle karye meselesi neticelendi, nüfuzu kırıldı."(3)

Bu hâdiseyle alâkalı bir bilgi ve hatıraya rastlayamadık. Burada Üstadımızın söz konusu ağabeyimizin ismini tasrih etmemesi ve hâdiseyi genişçe izah etmemesi, bu ağabeyimizin rencide edilmemesi içindir.

Bizler de aynı hassasiyeti muhafaza edip, isim arayışından ziyade, hâdisenin ne olabileceği hususunda müzakerelerimiz oldu. Neticede -tahkiki olmamakla birlikte- şöyle bir tahminî neticeye varıldı:

Burada bahsedilen Karye Meselesi bir seçimi akla getirmektedir. Yani bulunduğu karyede belediye başkanlığı veya oranın mahallî idareciliğinin seçimi olduğu ağır basmaktadır. Üstada uğramamak ve selam vermemekle karye seçimlerinde oy toplayıp nüfuz elde etmeyi ümid eden bu zât, maksadının aksiyle tokat yiyerek seçimi kaybetmiş ve nüfuzu kırılmıştır, diye düşünüyoruz...

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Onuncu Lem'a.
(2) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektub, Dördüncü Mebhas.
(3) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...