Âhiret için; Allah’ın gönderdiği elçi, bütün isim ve sıfatlarıyla, "Evet, âhiret vardır ve sizi oraya sevk ediyorum." demesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın her bir ismi, ahiretin varlığını iktiza etmektedir. Allah’ın bütün isimleri kemali ve haşmeti ile ahirette tecelli edecektir.

Bu dünyadan Firavun zulmü ile Hazret-i Musa (as) da mazlumiyeti ile eşit bir şekilde gidiyorlar. Şayet ebedî bir hayat, mizan, hesap yeri olmazsa, Firavun gibi zalimlerin işlemiş oldukları zulümler yanlarına kâr kalacak, Hazret-i Musa (as) ve diğer mazlumların çektikleri eza ve cefalar, zulüm ve işkenceler boşa gitmiş olacak. Bu, Allah’ın Adl ismine aykırıdır. Mutlak adalet sahibi olan Allah, zulümden münezzehtir, her hak sahibinin hakkını alacağı bir mizan kurulacaktır.

Adil’, ‘müntakim’ gibi isimler, kâfirlerin cezalandırılmasını ister ama Halîm ve Rahman gibi isimler ise imtihanın bir muktezası olarak hemen ceza verilmesine müsaade etmez. Ahiret’te ise, isim ve sıfatlar bütünü ile tam tecellî edecek ve haşmetini ortaya tam olarak koyacaktır.

Adâlet ve hikmetin muktezasınca insanların iman ve ibadetinin mükâfata, isyan ve inkârının ise mücazata tâbi tutulması gerekiyor. Hâlbuki bu dünyada ne mücazat, ne de mükâfat görünmüyor. Demek ki bunların kemaliyle tecellî edeceği bir dâr-ı âhiret olacaktır.

Yine sonsuz bir cemal, kendisine âşık olmuş müştakların ebedî yok olup gitmelerini istemez. Bu yüzden, Allah’ın Cemil ismi, kendisine aşk ile bağlanmış olan âşıkların ebedî bir hayat sürmelerini iktiza eder. Bu da ahiret ve cennet şeklinde tezahür ediyor. Kendisine aşk ile bağlanmış âşıkları, zeval ve ölüm çukuruna atıp onları ebedî olarak yok etmek en büyük bir çirkinliktir. Allah çirkin iş ve abes iş yapmaktan münezzeh ve mukaddestir. Nasıl ışık ile karanlığın aynı mekânda aynı anda durması imkânsız bir şey ise, aynı şekilde hiçlik ve yokluk çirkinliği ile sonsuz güzelliğin cem olması mümkün değildir. Bu yüzden, Cemil ismi ahireti iktiza ediyor. Allah’ın sonsuz cemalini en güzel görüp en mükemmel bir şekilde ayna olan insandır. Öyle ise insan zeval ve fenadan mahfuzdur.

Aynı şekilde sonsuz kemal sahibi olan Allah’tan kusurlu ve noksan bir iş çıkmaz. İnsan manevî cihazatı sayesinde Allah’ın sonsuz kemaline en mükemmel bir seyirci ve en iyi bir ilancıdır. Böyle bir seyirci ve ilan ediciyi, yokluk ve hiçlik kuyusuna atmak, en büyük kusur, en büyük leke ve en büyük bir noksanlıktır ki, bu sonsuz kemal ile sonsuz mükemmellik ile asla bağdaşmaz.

Yine sonsuz bir rahmet, kendine sonsuz bir derecede muhtaç olan insanı yokluk ve hiçlik deryasına atıp boğdurmaz. Boğdursa, bu, sonsuz şefkat ve merhamet ile bağdaşmaz. Öyle ise Allah’ın sonsuz şefkat ve merhameti insanın ebedî bir şekilde yaşamasını ister ki, bu da ancak cennet hayatı ile mümkündür. Demek sonsuz şefkat, ahiretin varlığını ve ebedî bir cenneti vacip bir derecede iktiza ediyor.

Sonsuz Kerim ismi sonsuz ikram etmek ister. Sonsuz Rezzak ismi sonsuz rızık vermek ister ve hâkeze...

Diğer bütün isimleri de bu şekilde okuyabiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...