Yedinci Mes'ele

İçerikler


 1. "Birinci mertebede âhireti Allah’tan soruyoruz. O da bütün gönderdiği elçileriyle ve fermanlarıyla ve bütün isimleriyle ve sıfatlarıyla, 'Evet, âhiret vardır ve sizi oraya sevk ediyorum.' ferman ediyor." izah eder misiniz?

 2. "Hiçbir saltanat yoktur ki, o saltanata itaat edenlere mükâfatı ve isyan edenlere mücâzâtı bulunmasın." cümlesini izah eder misiniz?

 3. "Rabbü'l-Âlemin ve Sultanü'd-Deyyân isimleri cevap veriyorlar." Bu iki isim ahirete nasıl bakıyor?

 4. "Her zihayatın hukuk-u hayatını kemal-i mizanla veren" ifadesini açar mısınız?

 5. "Ölümde en zâlimlerin ve en mazlumların bir tarzda gitmelerindeki âkıbetsiz bir dehşetli haksızlığa, adaletsizliğe ve hikmetsizliğe hiçbir vechile müsaade etmezler diye, Hakîm ve Hakem ve Adl ve Âdil isimleri bizim sualimize kat’î cevap veriyorlar." izah?

 6. "Havasların ve nebîlerin dualarının on adetten altı yedisi hilâf-ı âdet makbul olmasından kat’î anlaşılıyor ki..." İzah eder misiniz, hilaf-ı âdet ne demektir? “On adetten altı yedisi”, ifadesinde kastedilen hangi dualardır?

 7. Evet, her baharda bütün ağaçları ve otların köklerini aynen ihya ve nebatî ve hayvanî üç yüz bin nevi haşrin ve neşrin nümunelerini icad eden bir kudret... diye devam eden yeri açıklar mısınız?

 8. Yedinci Mesele'de geçen 300.000 nevî ile kastedilen nedir?

 9. "Evet, bir fende ve bir san’atta mütehassıs bir iki zâtın o fen ve o san’ata ait hükümleri ve fikirleri, onda ihtisası olmayan bin adamın, hattâ başka fenlerde âlim ve ehl-i ihtisas da olsalar, muhalif fikirlerini hükümden iskat ettikleri.." açar mısınız?

 10. "Hususi bir yere bakmayan ve İmân hakikatler gibi umum kâinata bakan nefiyler, inkârlar -zâtında muhâl olmamak şartıyla- ispat edilmez." Burada geçen "zatında muhal olmamak" ibaresini nasıl anlamalıyız, zatında muhaliyet nasıl olur?

 11. "Hususi bir yere bakmayan ve imanî hakikatler gibi umum kâinata bakan nefiyler, inkârlar -zâtında muhâl olmamak şartıyla- ispat edilmez..." ifadesini izah eder misiniz?

 12. Yedinci Mesele'de ispatın kolay, nefyin zor olmasından bahsettikten sonra, “Cenneti ve dar-ı saadeti ihbar ve isbat eden yalnız bir izini, sinema gibi keşfen bir gölgesini, bir tereşşuhunu göstermekle davayı kazanır.” deniliyor. İzah eder misiniz?

 13. "Hem nefsimizde, hem etrafımızda bir rahmet-i âmme ve bir hikmet-i şâmile ve bir inayet-i daime müşahede ediyoruz." İzah eder misiniz?

 14. "Nihayetsiz cemâl-i rahmet nihayetsiz bir çirkin merhametsizliğe inkılâp etmesi ve o hadsiz kemâl-i hikmet, hadsiz kusurlu abesiyete ve faidesiz israfata dönmesi ve o gayet şirin inâyet, gayet acı ihanetlere değişmesi..." izahı?

 15. "O gayet derecede haşmetli ve kuvvetli saltanat-ı sermediye sukut etmesi ve haşrin gelmemesiyle bütün haşmeti kaybolması..." Ne için haşrin gelmemesiyle bu dehşetli ve haşmetli saltanat-ı rububiyet sükut ediyor?

 16. Kışlada yatan ve duran muti askerler misalini vererken, Üstad diyor ki, “Ne vakit Hz. İsrafil (a.s.) borusuyla o kışlalarda ölüm ile yatanlar...” Buradaki, arz ve semavat kışlasında yatanlar kimlerdir?

 17. "Hem madem biz gözümüzle görüyoruz, öyle ihâtalı ve azametli bir hafîziyet hükmeder ki, zîhayat her şeyin ve her hâdisenin çok sûretlerini ve gördüğü fıtrî vazifesinin defterini..." Devamıyla izah eder misiniz?

 18. "Belki bekàya terakki ile ve devama tasaffi ile ve sermedî vazifeye istidadıyla girmek için halk olunduklarını gayet kuvvetli ispat eder." Bu üç gayeyi izah eder misiniz?

 19. "O Evveldir, Âhirdir, Zâhirdir ve Bâtındır." Hadid suresi 3. Ayetin tefsirinde; dört isim için ağaç ve küre-i arz nazara veriliyor. Bu orjinal bir yaklaşım mıdır? İnsan ya da hayvan misal verilemez miydi?

 20. "Ve'l-Bâtın ismine ayna olan o ağacın içindeki makinesi ise, öyle muntazam ve mükemmel ve mucizatlı bir fabrika, bir tezgâh..." Meyve'nin Yedinci Meselesi'nde "Bâtın" ismi ile ahiretin ne gibi bir bağlantısı vardır?

 21. "وَالظَّاهِرُ ismine mazhar olan o ağacın suret-i cismâniyesi ise... Hafîziyet içinde azamet-i kudret ve kemâl-i hikmet ve cemâl-i rahmeti gözlere gösterir." Zahir isminin Hafiz ismi ile bağlantısı nasıldır?

 22. Zâhir ismine mazhar olan ağaç için; "Tenasüplü ve san'atlı ve süslü bir hulle... Yetmiş renkli bir hûri elbisesi..." benzetmesini açar mısınız? Bir de bu kısmın Asa-yı Musa adlı esere konmasının hikmeti ne olabilir?

 23. Mesela bir ağaçta, ismi Zahir ile Batın, Hafız ismine ne şekilde işaret ediyor?

 24. Rezzakiyet hakikatinin kainatı ihata etmesi, ne demektir?

 25. "Semâvât ve arzın Hâlık-ı Zülcelâlinin bir saat-i ekberi olan bu dünyanın saniyelerini sayan günler ve dakikalarını hesap eden seneler ve saatlerini gösteren asırlar ve günlerini bildiren devirler birbirine benzer, birbirini ispat eder." İzahı nasıldır?

 26. "•Ve kâinat sarayının en mükerrem misafiri,  •Ve o saraydaki sair sekenelerde tasarrufa mezun en faal memuru,.." cümlelerini izah eder misiniz?

 27. İnsanın Kâinattaki Tasarrufu Ne Şekildedir?

 28. İnsanın; "ism-i azamı taşıyan ayetü'l-kürsisi" ifadesini konu bağlamında açıklar mısınız?

 29. “Saniyelerin hareketini gören, sair çarkların hareketlerini tasdik etmeye mecbur olur…” Burayı açar mısınız; devirlerden sonra ahiretin gelmesi mi anlatılmak isteniyor?

 30. "Böyle yirmi küllî hakikatlerle Cenâb-ı Hakkın Hak ismine bağlanan..." cümlesini izah eder misiniz?

 31. "Hem madem gözümüzle görüyoruz ve aklımızla anlıyoruz ki; insan şu kâinat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi, ve hakikat-ı Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâm cihetiyle çekirdek-i aslîsi, ve kâinat Kur'ân'ının âyet-i kübrası,.." İzah?

 32. "Ve önüne iki acip yol açılan, bir yolda zîhayatın en bedbahtı ve diğerinde en bahtiyarı..." Üstad Hazretleri insanın önünde iki yol olduğunu sair Risalelerde de sık sık zikrediyor. Bu iki yol konusunu biraz açıklar mısınız, neden üçüncü seçenek yok?

 33. İnsan için; "Hitabat-ı Sübhaniyesine ve konuşmalarına en anlayışlı bir muhatab-ı hassı" denildiğinde, Rabbimizin Sübhan ismi burda neden kullanılmış olabilir ve neden en anlayışlıdır?

 34. İnsanın "Çok hârika bir mu’cize-i kudret-i Samedâniye" olmasını açar mısınız?

 35. On Birinci Şuâ, Yedinci Mes'elede insanın tarifi yapılırken kullanılan "kâinatı içine alan" ifadesini açar mısınız?

 36. "O istidat ve arzuları besleyen kâinatın pek çok rabıtalarını ve hakikatlerini bütün bütün israf etmek öyle bir haksızlıktır ve imkân haricinde ve zâlimâne bir çirkinliktir." cümlesini devamıyla birlikte izah eder misiniz?

 37. "Sinek kanadı kadar israf etmeyen bir hikmet" ne demektir?

 38. "Ve Hafîz ismiyle cüz'î-küllî kayıd altına alınan her amelinden muhasebe ve sorguya çekilecek." İzah eder misiniz, cevap ve hayırlarımızdan da mı sorguya çekileceğiz?

 39. "Yoksa, sineğin sesini işitip hakk-ı hayatını vermekle fiilen cevap verdiği halde, gök gürültüsü kuvvetinde bekàya ait hadsiz hukuk-u insaniyenin, mezkûr yirmi hakikatler lisanlarıyla edilen ve Arşı ve ferşi çınlatan dualarını işitmemek,.." izahı?

 40. "Ve biz âhiret salonlarında ve dairelerinde gezdiğimizi birbirimize mutabık olarak sizin kumandanlarınız ile görüştüğümüz zaman..." şeklinde devam eden cümleleri açıklar mısınız?

 41. "Ve bizim ve ruhanilerin vücutlarına ve ubudiyetlerine delâlet eden hadsiz emâre ve deliller var." cümlesini izah eder misiniz?

 42. "Eski zaman peygamberleri ümmetlerine Kur’ân gibi izahat vermediklerinin sebebi..." deniyor. Halbuki ahirete iman, Allah'a iman vs. esaslarına eski zaman insanlarının da ihtiyacı yok muydu? Sonuçta o zamanda da felsefe vardı, gaflet vardı?

 43. "Kur'ân dahi, kırk nevi i'câz ile o zâtın bir mucizesi olup, onun doğru ve Resulullah olduğunu ispat ederek, ikisi beraber, biri âlem-i şehadet lisanı diğeri âlem-i gayb lisanı bütün semâvî fermanların ve kâinat hakikatlerinin tasdikleri içinde..." İzah?

Yükleniyor...