"Âlem-i emir" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Âlem hakkında yapılan değişik sınıflandırmalardan biri: Halk ve emir âlemi.

Emrin iki mânâsı var: “İş” ve “kumanda.” Âlem-i emir denilince daha çok emrin ikinci mânâsı üzerinde durulur.

Emir âlemi de halk âlemi de mahlûktur. Şu var ki halk âlemi, emir âlemiyle idare ediliyor. Emir âlemi, zamana ve mekâna bağlı değil. O halde, bu kâinatın görülen ciheti halk âleminden, onun idaresiyle alâkalı kanunlar manzumesi ise emir âlemindendir.

Yerçekimi kanunu emir âleminden, toprak ise halk âlemindendir. Güneş halk âleminden, cazibesi ise emir âlemindendir. Beden halk âleminden, ruh ise emir âlemindendir.

Üstad Hazretleri “mevcut ruhun” da “makûl kanunlar” gibi âlem-i emirden olduğunu beyan etmekle bu konudaki farklı düşüncelere açıklık getirir.

Yine, “kalb de bir arştır” demekle, arşın emir âlemine merkez olduğuna işaret eder. Bedenin idaresiyle alâkalı emirler nasıl kalbden çıkıyorsa, bütün âlemler de arştan idare ediliyorlar.

Bir yere gitmek istediğimizde, bu istek kalbimizden doğar. Akıl oraya nasıl gideceğimizi plânlamaya başlar ve ayaklar irademizin emrine uyarak istediğimiz yere doğru yol alırlar. İşte insandaki bu küçük misâlin, hayâlimizin alamayacağı kadar ulvîsi ve genişi, arş ile kâinat arasında vardır.

Bazı zâtlar emir âlemini, halk âleminde tasarruf eden melekler âlemi olarak tefsir etmişlerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Sorularlaİçtihad
Emir alemi için de mahluktur demişsiniz, fakat mec'ul demiyor muydunuz emir alemi için? Yani emir aleminin bir vücud-u harcisi var mıdır?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Mec'ul'un mahluk olmaması Kudret sıfatına konu olmaması ciheti iledir yoksa haşa meculiyet Allah'ın diğer sıfatlarından bağımsız bizatihi bir varlık telakkisi demek değildir. Alem-i emir İrade sıfatının bir arşı olması hasebi ile mahluk değil mec'uldür denilebilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
fakirullah

“Demek nasılki sıfat-ı iradeden ve âlem-i emirden gelen şuursuz kavanin, daima veya ağleben bâki kalıyor. Aynen onların bir nevi kardeşi ve onlar gibi sıfat-ı iradenin tecellisi ve âlem-i emirden gelen ruh, bekaya mazhar olmak daha ziyade kat'îdir, lâyıktır.” Sözler ( 518 )
“Melaike dahi muazzam bir ümmettir ki, onların amele kısmı "İrade" sıfatından gelen Şeriat-ı Tekviniyenin hamelesi, mümessili ve mütemessilleridirler. Müessir-i Hakikî olan Kudret-i Fâtıranın ve İrade-i Ezeliyenin emirlerine tâbi' bir nevi ibadullahtırlar.” Sözler ( 511 )
Ruh ve kanunlar alem-i emirden yaratılmışlar. Yani irade ve kudret sıfatından gelen emirlerin hamelesidirler. Alem-i emri direkt müşahede edemiyoruz yalnız şehadet alemindeki mahlukun tesbihatını şuurla fark ettiğimiz nisbette o emri fark edebiliyoruz. Alem-i şehadet melekut üzerine tenteneli bir perdedir.
Mesela bir çiçeğin tesbihatı: Allah’ın Halık, Alim, Kadir, Mücemmil, Mülevvin, Musavvir esmalarına ayna oluyor. Kalben hissettiğimiz bu mananın müekkeli olan, cisimleşmiş bir mahluk vardır ki o çiçeğin müekkel meleğidir. O melek “Kün” emrinin bir mertebesi olarak, esmaların bir mertebedeki tecellisiyle yaratılır. Emir alemi işte bu nevden emirlerin var olduğu, mahluk olarak melekutla izah edilebilen yani müekkel meleğin kayyumu olan mananın var olduğu alemdir. Şehadet aleminden, melekuta; melekuttan o manayı yoktan var eden emire geçiş yapabiliriz. Yani “esmaların şu mertebesine ayna olacak bir mahluk ol” gibi emirlerin var olduğu alemdir. Bu emirlerin hamelesi meleklerdir. Meleklerin tesbihatı da alem-i şehadette cisim mahluklarla (veya emrin nevine göre diğer alemlerdeki bir mahlukla) görünür. Allahu alem.. Cenabı Hak hakikatini müşahede ettirsin.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...