"Asabiyet-i cahiliye, birbirine tesanüt edip yardım eden gaflet, dalâlet, riyâ ve zulmetten mürekkep bir mâcundur. Bunun için milliyetçiler, milliyeti mâbud ittihaz ediyorlar." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İ'lem eyyühe'l-aziz! Asabiyet-i cahiliye, birbirine tesanüt edip yardım eden gaflet, dalâlet, riyâ ve zulmetten mürekkep bir mâcundur. Bunun için milliyetçiler, milliyeti mâbud ittihaz ediyorlar."(1)

Menfi milliyetçilik ve ırkçılık gaflet, sapkınlık, gösteriş ve fikir karanlığının harmanlanmasından ve yoğrulmasından ortaya çıkan, tehlikeli ve zararlı bir hastalıktır. Allah’ı unutan, küfür ve inkar karanlığında debelenen, hayatı gösteriş ve nümayiş ile geçen, ruhu ve kalbi zifiri bir karanlık içinde olan adam elbette kendini oyalayacak bir oyuncak ve meşguliyet arayacaktır ki, felsefe ve milliyetçilik bunlardan bazılarıdır.

“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır. (2)

“Hey’et-i içtimaiye-i İslâmiye, büyük bir ordudur. Kabail ve tavaife inkısam etmiş. Fakat binbir birler adedince cihet-i vahdetleri var. Hâlıkları bir, Rezzakları bir, Peygamberleri bir, kıbleleri bir, kitapları bir, vatanları bir, bir bir bir... binler kadar bir bir... İşte bu kadar bir birler, uhuvveti, muhabbeti, vahdeti iktiza ediyorlar. Demek kabail ve tavaife inkisam, şu âyetin ilân ettiği gibi, tearüf içindir, teavün içindir... tenakür için değil, tahassum için değildir!..”(2)

Ayette ve ayetin tefsiri hükmünde olan Risale-i Nurlarda üç önemli hakikat göze çarpıyor.

Birisi: İnsanları milletlere ve kavimlere bölüp dillerini ve renklerini farklı kılan Allah’tır. Irkçıların yabani bir nazarla baktıkları diğer kavimleri var eden ve onları farklı kılan fail Allah’tır. Demek ırkçılıkta zımni olarak Allah’a karşı bir düşmanlık ve husumet vardır. Zira fiili beğenmemek zımni olarak faili beğenmemek demektir. "Irkçılık eşittir Allah düşmanlığı" desek mübalağa etmiş olmayız.

İkincisi: Kavimlerin ve milletlerin farklı ve muhtelif kılınması, biribirlerini inkar edip biribirlerini düşman olarak görmesi için değil, biribirlerini tanımak ve biribirleri ile yardımlaşmak içindir. Ayette en göze çarpan husus, tearüf ve teavündür, yani tanışma ve yardımlaşmadır.

Üstad'ın ordu misali çok manidardır. Şayet ordu taburlara, bölüklere, takımlara ayrılmamış olsa idi ordunun görev ve vazife tanımlamaları imkansız ve karmaşık olacaktı. Bir asker kısımlara ayrılmamış ordu içinde nerde nasıl duracağını hangi vazifeyi yapacağını bilemezdi. Demek taburlar biribirlerini tanımak ve yardımlaşmak için bölünmüşler, yoksa bir tabur başka bir taburu inkar edip kavga etsin, düşman görsün diye değildir. Irkçıların durumu ordunun taburlara ve bölüklere ayrılmasına kızan ve öfkelenen bir ahmağın durumu gibidir.

Üçüncüsü: Kavimlerin farklılık ifade eden yönlerinin, birliği ifade eden yönlerinin yanında çok önemsiz ve basit bir detay gibi durmasıdır. Hakikaten kavimlerin farklılıkları, birliklerinin yanında çok adi ve basit kalıyor. Yani kavimler arasındaki birlik bağları farklılık bağlarından çok fazladır. Biz neden çoğu aza tabi kılıp biribirimizle düşman olalım. Böyle bir cehalet ve zulüm nedendir, anlaşılması pek güç gerçekten.

Üstad Hazretleri bu birlik bağlarını ne güzel sıralamış “Hâlıkları bir, Rezzakları bir, Peygamberleri bir, kıbleleri bir, kitapları bir, vatanları bir, bir bir bir... binler kadar bir bir...” Bu kadar birlik noktaları varken ayrılık noktaları öne çıkarıp bunu da düşmanlık aracı haline getirenler ne kadar zalim alçaktırlar, anlaşılır.

İşte ırkçılığın bu zararlı yönlerini nazara aldığımız zaman, menfi milliyetçilin ne kadar dehşetli bir hastalık ve denli zulümatlı bir karanlık olduğu anlaşılır.

Dipnotlar:

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Zeylü'l-Hubâb

(2) bk. Hucurat Sûresi, 49/13

(3) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...