Bediüzzaman Said Nursi; ebced ve cifr hesabını nasıl öğrenmiş?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ebced ve cifr hesabını bilmek, iki şık olarak düşünülebilir: Birincisi, harflerin rakam değerlerini bazı Arapça dilbilgisi kaideleri ve ebced hesabıyla alakalı bazı hususatlarını da nazara alarak hesaplamak işidir ki, bu malumat nevinden olup bir derece umumidir.

İkincisi, elfaz-ı kudsiyenin hususan Kur'an-ı Hakim'in işari, remzi manalarını ebced ve cifirle muvafakatı ve mutabakatı zımnında istinbat ve istihrac etmektir. Bu ise kudsi bir deha ve yüksek bir velayet sahibine verilen bir mevhibedir ve çok hususidir.

Buna göre Üstad Hazretlerinin yukarıda bahsedilen malumat nevinden ebced ilmini taallümü kanaatimizce kesbi olup bu ilimle alakalı zatların yazdığı telifattan elde etmiş olabilir. Muhyiddin-i Arabî'nin telifatı bu cümleden sayılabilir.

Mevhibe cihetinde masdar ise, On Sekizinci Lem'anın başı ve

"Zâten Üveysî bir surette doğrudan doğruya hakikat dersimi Gavs-ı A'zam'dan (K.S.) ve Zeynelâbidîn (R.A.) ve Hasan Hüseyin (R.A.) vasıtasıyla İmam-ı Ali'den (R.A.) almışım."(1)

ifadeleri nazara alındığında Hz. Ali (r.a.)'dır diyebiliriz.

(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, 37. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...