Ahmet DOĞAN

Sitedeki Yazıları

 1. " ل burada ihtisas içindir. Hamdin Zât-ı Akdese has ve münhasır olduğunu ifade eder. Bu ل ’ın mütealliki olan ihtisas hazf olduktan sonra ona intikal etmiştir ki, ihlâs ve tevhidi ifade etsin." İzah eder misiniz; bu hangi “Lam”dır?

 2. "Belki" ifâdesi hakkında bilgi verir misiniz?

 3. "Berzah" ile "kabir"; "saadet-i ebediye" ile "cennet" birbirinden ayrı menziller midir? Çünkü Üstad bunları ayrı ayrı kullanmış.

 4. "Cenab-ı Hak Ganiyy-i Mutlaktır. Âlemde bu kadar dalâletleri ve pek çirkin fena şeylerin yaratılışında ne hikmet vardır?" Burada geçen “Ganiyy-i Mutlak”ın yerine “Hakim-i Mutlak” olması gerekmez miydi?

 5. "Cennetin meyveleri renkçe birdir." cümlesini izah eder misiniz; cennet meyveleri hangi renktir?

 6. "Demek 'El-hakku ya’lû' bizzat demektir. Hem âkıbet muraddır; kayd-ı haysiyet maksuddur." İzah eder misiniz?

 7. "Demek, yirmi beş bin seneye karib bir daire-i muhîtanın içinde, rivayete binaen Şâm-ı Şerif kıt'ası bir çekirdek hükmünde..." cümlesindeki "yirmi beş bin seneye yakın vakitten", ifadesini nasıl anlamalıyız?

 8. "Eski Said’in siyasetle münasebettar, eski eserlerini görenlere faidesi var; fakat bir parça mahremcedir, lahikaya girmeli." Eski Said'in eserlerinden kasıt nedir ve bu eserler lahikalara girmiş mi?

 9. "Evet görmüyor musun 'KALE'deki 'Elif' hıffeti ifade ediyor. Aslı 'Vav' olsun, 'Ye' olsun, ne olursa olsun bize taalluk etmez." cümlesini açıklar mısınız?

 10. "Fesadın başkalara geçmemek üzere hortumun üzerine, bir damganın vurulmasıyla seni teşhir ve ilân etmek lâzımdır." Hortum kelimesinin kullanılmasının nedeni veya hikmeti ne olabilir?

 11. "Hasrı ifade eden câr ve mecrûrun takdimi, tevhide îmadır." Car ve mecrur neye takdim edilmiştir? İşaratü’l-İ’caz’da “kul” kelimesi besmeleden evvel mukadder denilmiştir, ama Emirdağ Lahikasında ise ahirinde denilmiş, farkı nedir?

 12. "İrade edilen 'enbiya, şüheda, suleha, ulema' rahmettirler." cümlesinin geçtiği yerde; Üstad sıddık yerine ulema koymuş gibi, konu hakkında bilgi verir misiniz?

 13. "İYYAKE’nin takdimi, ihlâsı vikaye etmek içindir. Ve zamir-i hitap da ibadetin sebep ve illetine işarettir. Çünkü hitaba incirar eden, geçen sıfatla muttasıf olan Zât, elbette ibadete müstehaktır." İzah eder misiniz?

 14. "Kafir", "fasık" ve "ehl-i dalalet" kimlerdir, açıklar mısınız?

 15. "Kainat", "masiva", "alem" ve "mahlukat" kavramlarının farklarını izah eder misiniz?

 16. "Layezal" ve "lemyezel" kavramlarını açıklar mısınız?

 17. "Mahlukat" ile "mevcudat" arasındaki fark nedir, hangisinin kapsamı daha geniştir?

 18. "Nizam" ile "intizam" kavramları arasında fark var mı?

 19. "Nur" ve "ziya" kelimelerinin risalelerdeki anlam farkı nedir?

 20. "Settar" ve "Satir" isimleri arasında fark var mıdır?

 21. "Tarîk veya Sebil kelimelerine Sırat kelimesinin tercihi, mesleklerinin etrafı mahdut ve işlek bir cadde olduğuna ve o caddeye girenlerin bir daha çıkmamalarına işarettir." Burayı izah eder misiniz?

 22. "Vehim ve hevâ-yı nefsin akıl ve vicdanlarına galebesiyle, bâtıl bir itikada tâbi olarak nifaka düşen bir kısım Nasârâdır." cümlesini izah eder misiniz? Burada "bir kısım" denilmesi doğru mu?

 23. "Yirmi iki sene hisse-i erzakiyemin bakiyesi olan on lirayı..." Üsta'da devlet tarafından bir ödenek mi verilmiş?

 24. "مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ denilmektense مِنْ ثَمَرَاتِهَا denilmiş olsaydı, daha muhtasar ve daha güzel olurdu." İzahı nasıldır, âyet için böyle konuşmak doğru mu?

 25. "وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّداً بِمَقَالَتِى وَلٰكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِى بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ" Arabî ibare kime aittir ve mânâsı nedir?

 26. Arşı taşıyan melekler arasında, bildiğimiz dört büyük melek de var mıdır? Ayrıca bunlar gibi büyük melekler var mıdır, varsa görevleri nelerdir?

 27. Bakara Sûresindeki "zamirin ism-i zahire tercihi" ile ilgili manalar, Muhammed Sûresi ikinci ayetle nasıl örtüşebilir, orada hem ism-i zahir hem de "ala" tercih edilmiş. Buradaki makam farkı nedir?

 28. Bazı ağabeyler, umumi derslerde izah olmaması, düz okunması, hatta dönerli okumanın bile daha çok istifadeye medar olacağını ifade ediyorlar. Bu tarz ise her kesime hitap etmiyor, nasıl yorumlanabilir?

 29. Bediüzzaman Hazretleri "semanın yeşil perdesi" diye bir tabir kullanıyor; açıklar mısınız?

 30. Bediüzzaman Said Nursi; ebced ve cifr hesabını nasıl öğrenmiş?

 31. Bediüzzamanın, eli delik olan İslam Deccali için "3 milyon TL harcamış" diye bir ifadesi var mıdır?

 32. Ene için neden "Bir elif, bir nokta'dır." denilmiş?

 33. Kızıl İ'caz'da "Bismillahtaki BE konuşma içindir, yardım istemek için değildir." deniyor. İşaratü'l-İ'caz'daki "ب harfinden müstefad olan اَسْتَعِينُ" ile vech-i tevfiki nasıldır?

 34. Kur'an'ın gayri müslimler hakkındaki ifadelerinde bazen yumuşak, bazen de sert ifadeler vardır. Risalelerde bu konuda bir açıklama var mıdır?

 35. Lisede medresede kalan bir çocuk üniversitede ülfet oluyor. Üniversitede medresede kalmıyor deniliyor. Bir çocuğun lise okurken medresede kalmasını tavsiye eder misiniz?

 36. Madem insanlardaki duygulara (öfke, sevgi ve hatta akıl gibi) fıtri sınır konulmamış. Duygular bizde yaratılıştan stabil bir durumda ve irademizin tefrit, ifrat ve vasat olmasında rol oynuyor. Nasıl birisinin aklı benim aklımdan üstün olabiliyor?

 37. Nur medreselerinde kalan müdebbirin vasıfları ve yapması gerekenler nelerdir, uyması gereken düsturlar hakkında bilgi verir misiniz?

 38. Nur medreselerinde Risale-i Nur okuma saati var da Kur'an-ı Kerim okuma saati neden yok?

 39. On Üçüncü Lem'ada, büyük günahları işlemenin, iman zaafından kaynaklanmadığı ifade edilmektedir. Ama bir taraftan da asrın en büyük hastalığının zaaf-ı iman olduğu ifade edilmektedir. Bunu nasıl telif edebiliriz?

 40. Risale-i Nur okuduktan sonra, nurlu alemden dünyaya dönünce, âdeta gaflete giriyorum, ne önerirsiniz?

 41. Risaleleri okuma türlerinden bahseder misiniz? Düz, lügatli, atıflı, toplama, mesele araştırma hakkında bilgi verir misiniz? En verimli okuma, çalışma yöntemi ne olabilir, siz neler yapıyordunuz?

 42. Şafii ve Settar isimlerinin ahiretteki tecellisi nasıl olacak?

 43. Tıp fakültesinde son sınıf öğrencisiyim, ama mesleğimi icra etmek istemiyor ve vaktimi iman hakikatleri ile geçirmek istiyorum. Bu konuda ne önerirsiniz?

 44. Üstad'ın Lügatlı Risaleler Hakkındaki Görüşü Nedir?

Yükleniyor...