Ahmet DOĞAN

Sitedeki Yazıları

 1. " ل burada ihtisas içindir. Hamdin Zât-ı Akdese has ve münhasır olduğunu ifade eder. Bu ل ’ın mütealliki olan ihtisas hazf olduktan sonra ona intikal etmiştir ki, ihlâs ve tevhidi ifade etsin." İzah eder misiniz; bu hangi “Lam”dır?

 2. "... Ehl-i kıraat ve erbab-ı kitabetin ittihaz ettikleri bir usuldür. Bundan anlaşılıyor ki, hem söyleyen, hem dinleyen ümmî olduklarına nazaran, bu tabirler, söyleyenden doğmuyor ve onun malı değildir; ancak, başka bir yerden ona geliyor." İzahı?

 3. "A’mâl-i mâliyenin kutbu, zekâttır." cümlesini izah eder misiniz?

 4. "Belki" ifâdesi hakkında bilgi verir misiniz?

 5. "Berzah" ile "kabir"; "saadet-i ebediye" ile "cennet" birbirinden ayrı menziller midir? Çünkü Üstad bunları ayrı ayrı kullanmış.

 6. "Besmele, zikredilen yerlerin her birisinde bu vecihlerden, bu makamlardan biri itibariyle zikredilmiş ve edilmektedir. Maahâza hangi surede tekerrür varsa, o surenin ruhuyla münasib olan bir vecih bizzât kasdedilmekle, öteki vecihlerin istitradî.." İzah?

 7. "Cenab-ı Hak Ganiyy-i Mutlaktır. Âlemde bu kadar dalâletleri ve pek çirkin fena şeylerin yaratılışında ne hikmet vardır?" Burada geçen “Ganiyy-i Mutlak”ın yerine “Hakim-i Mutlak” olması gerekmez miydi?

 8. "Cennetin meyveleri renkçe birdir." cümlesini izah eder misiniz; cennet meyveleri hangi renktir?

 9. "Cümleleri, atf ile birbiriyle bağlanmamış olması..." Buradaki "atıf ile bağlanma" meselesini misallerle izah eder misiniz?

 10. "Demek 'El-hakku ya’lû' bizzat demektir. Hem âkıbet muraddır; kayd-ı haysiyet maksuddur." İzah eder misiniz?

 11. "Demek, yirmi beş bin seneye karib bir daire-i muhîtanın içinde, rivayete binaen Şâm-ı Şerif kıt'ası bir çekirdek hükmünde..." cümlesindeki "yirmi beş bin seneye yakın vakitten", ifadesini nasıl anlamalıyız?

 12. "Eski Said’in siyasetle münasebettar, eski eserlerini görenlere faidesi var; fakat bir parça mahremcedir, lahikaya girmeli." Eski Said'in eserlerinden kasıt nedir ve bu eserler lahikalara girmiş mi?

 13. "Evet görmüyor musun 'KALE'deki 'Elif' hıffeti ifade ediyor. Aslı 'Vav' olsun, 'Ye' olsun, ne olursa olsun bize taalluk etmez." cümlesini açıklar mısınız?

 14. "Evet, Kur’ân-ı Azîmüşşan, o kıssa-i meşhureyi, gümüş iken, yed-i beyzâsına alarak altın şekline ifrağıyla öyle bir nakş-ı belâgate mazhar etmiştir ki,.." cümlesini açıklar mısınız?

 15. "Fesadın başkalara geçmemek üzere hortumun üzerine, bir damganın vurulmasıyla seni teşhir ve ilân etmek lâzımdır." Hortum kelimesinin kullanılmasının nedeni veya hikmeti ne olabilir?

 16. "Hasrı ifade eden câr ve mecrûrun takdimi, tevhide îmadır." Car ve mecrur neye takdim edilmiştir? İşaratü’l-İ’caz’da “kul” kelimesi besmeleden evvel mukadder denilmiştir, ama Emirdağ Lahikasında ise ahirinde denilmiş, farkı nedir?

 17. "İrade edilen 'enbiya, şüheda, suleha, ulema' rahmettirler." cümlesinin geçtiği yerde; Üstad sıddık yerine ulema koymuş gibi, konu hakkında bilgi verir misiniz?

 18. "İYYAKE’nin takdimi, ihlâsı vikaye etmek içindir. Ve zamir-i hitap da ibadetin sebep ve illetine işarettir. Çünkü hitaba incirar eden, geçen sıfatla muttasıf olan Zât, elbette ibadete müstehaktır." İzah eder misiniz?

 19. "Kafir", "fasık" ve "ehl-i dalalet" kimlerdir, açıklar mısınız?

 20. "Kainat", "masiva", "alem" ve "mahlukat" kavramlarının farklarını izah eder misiniz?

 21. "Layezal" ve "lemyezel" kavramlarını açıklar mısınız?

 22. "Mahlukat" ile "mevcudat" arasındaki fark nedir, hangisinin kapsamı daha geniştir?

 23. "Nizam" ile "intizam" kavramları arasında fark var mı?

 24. "Nur" ve "ziya" kelimelerinin risalelerdeki anlam farkı nedir?

 25. "Settar" ve "Satir" isimleri arasında fark var mıdır?

 26. "Takvâ ile seyyiattan temizlenir temizlenmez, hemen onun ardında imanla tezyin edilmiş ve süslendirilmiştir." Önce iman sonra takva olması gerekmez mi?

 27. "Tarîk veya Sebil kelimelerine Sırat kelimesinin tercihi, mesleklerinin etrafı mahdut ve işlek bir cadde olduğuna ve o caddeye girenlerin bir daha çıkmamalarına işarettir." Burayı izah eder misiniz?

 28. "Tenkir bazen tahkiri, bazen tâzimi ifade eder." Tahkiri ifade etmesine misal verir misiniz?

 29. "Ve keza ذٰلِكَ’nin ل vasıtasıyla ifade ettiği bu’d, Kur’ân’ın kemâline delâlet eden ulüvv-ü rütbesine işarettir." İzah eder misiniz?

 30. "Ve keza, istiğrâkı ifade eden لاَ Kur’ân’ın her köşesinde rekz ve her yerinde zikredilen deliller, burhanlar, hücuma gelen şek ve şüpheleri def ile Kur’ân’ın o gibi lekelerden münezzeh olduğunu ilân eder." İzah eder misiniz?

 31. "Vehim ve hevâ-yı nefsin akıl ve vicdanlarına galebesiyle, bâtıl bir itikada tâbi olarak nifaka düşen bir kısım Nasârâdır." cümlesini izah eder misiniz? Burada "bir kısım" denilmesi doğru mu?

 32. "Yirmi iki sene hisse-i erzakiyemin bakiyesi olan on lirayı..." Üsta'da devlet tarafından bir ödenek mi verilmiş?

 33. "اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ hal iktizasına göre îcaz ise de aynı mânâyı ifade eden اَلْمُؤْمِنُونَ kelimesine nazaran itnabdır (uzundur). Evet, اَلْ harfi, اَلَّذِينَ ile مُؤْمِنُونَ kelimesi يُؤْمِنُونَ fiiliyle tebdil edilmiştir." İzah?

 34. "مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ denilmektense مِنْ ثَمَرَاتِهَا denilmiş olsaydı, daha muhtasar ve daha güzel olurdu." İzahı nasıldır, âyet için böyle konuşmak doğru mu?

 35. "وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّداً بِمَقَالَتِى وَلٰكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِى بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ" Arabî ibare kime aittir ve mânâsı nedir?

 36. Arşı taşıyan melekler arasında, bildiğimiz dört büyük melek de var mıdır? Ayrıca bunlar gibi büyük melekler var mıdır, varsa görevleri nelerdir?

 37. Bakara Sûresindeki "zamirin ism-i zahire tercihi" ile ilgili manalar, Muhammed Sûresi ikinci ayetle nasıl örtüşebilir, orada hem ism-i zahir hem de "ala" tercih edilmiş. Buradaki makam farkı nedir?

 38. Bazı ağabeyler, umumi derslerde izah olmaması, düz okunması, hatta dönerli okumanın bile daha çok istifadeye medar olacağını ifade ediyorlar. Bu tarz ise her kesime hitap etmiyor, nasıl yorumlanabilir?

 39. Bediüzzaman Hazretleri "semanın yeşil perdesi" diye bir tabir kullanıyor; açıklar mısınız?

 40. Bediüzzaman Said Nursi; ebced ve cifr hesabını nasıl öğrenmiş?

 41. Bediüzzamanın, eli delik olan İslam Deccali için "3 milyon TL harcamış" diye bir ifadesi var mıdır?

 42. Beyanındaki beraatin mu’cizeliğinin bir vechi olan isbat bölümünde; Yasin Sûresindeki "Çürümüş kemikleri kim diriltecek?" sualine verilen cevabı izah eder misiniz?

 43. Ene için neden "Bir elif, bir nokta'dır." denilmiş?

 44. İşaratü'l-İ'caz'ın başında, "Elif lam mim, üç harfiyle üç hükme işarettir" deniyor. İkinci hükme olan işareti açıklar mısınız?

 45. Kızıl İ'caz'da "Bismillahtaki BE konuşma içindir, yardım istemek için değildir." deniyor. İşaratü'l-İ'caz'daki "ب harfinden müstefad olan اَسْتَعِينُ" ile vech-i tevfiki nasıldır?

 46. Kur'an'ın gayri müslimler hakkındaki ifadelerinde bazen yumuşak, bazen de sert ifadeler vardır. Risalelerde bu konuda bir açıklama var mıdır?

 47. Kur'an'ın istikbale dair verdiği gaybî haberlere misal olarak nazara verilen ayetleri açıklar mısınız?

 48. Kur'an'ın lafzındaki camiyete örnek olarak Enbiya Sûresinin 30. âyeti verilmiş; açıklar mısınız?

 49. Kur'an'ın lafzındaki camiyete örnek olarak Yasin Sûresinin 38. âyeti verilmiş; açıklar mısınız?

 50. Kur'an'ın manasındaki belağata misal olarak “Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O, Azîz- Hakîmdir.” ayeti misal olarak veriliyor; bu ayette nasıl bir belağat vardır?

Yükleniyor...