Block title
Block content

Besmelede kul, ikra, eteyemmenü, esteinü kelimeleri ile ne anlatılmak isteniyor, konuyla irtibatı nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet بِسْمِ اللهِ öyle müstakil bir nurdur ki, bu nur, hiçbir şeye bağlı değildir. Hattâ bu nurun câr ve mecrûru bile hiçbir şeye muhtaç değildir. Ancak ب harfinden müstefad olan  اَسْتَعِينُ veya örfen malûm olan اَتَيَمَّنُ veyahut mukadder olan  قُلْ ün istilzam ettiği  اِقْرَأْ fiillerinden birine mütealliktir."

(...)

"S -  بِسْمِ اللهِ ve  اَلْحَمْدُ ِللهِ gibi âyetlerde makasıd-ı erbaaya işaretler var mıdır?"

"C - Evet, قُلْ kelimesi, Kur’ân’ın çok yerlerinde mezkûr veya mukadderdir. Bu mezkûr ve mukadder olan قُلْ kelimelerine esas olmak üzere بِسْمِ اللهِ tan evvel قُلْ kelimesi mukadderdir. Yani, “Ya Muhammed! Bu cümleyi insanlara söyle ve tâlim et.” Demek besmelede İlâhî ve zımnî bir emir var. Binaenaleyh, şu mukadder olan قُلْ emri, risalet ve nübüvvete işarettir. Çünkü resul olmasaydı, tebliğ ve tâlime memur olmazdı. Kezalik, hasrı ifade eden câr ve mecrûrun takdimi, tevhide îmadır.
" (1)

“De ki” kelimesi cümlenin başında zımni ve mukadder olarak vardır; işte müfessirler bu zımni ve mukadder ifadeyi eserlerinde açık ve somut bir şekilde yazıyorlar. Üstad Hazretleri de aynı tarzı yukardaki ifadelerinde kullanıyor.

Allah her ayet ve kelamında zımni ve mukadder olarak Peygamber Efendimize (asv) hitap ve beyanda bulunmaktadır. Bu yüzden Peygamber Efendimizin (asv) ismi Kur’an da az geçmektedir.

 “Be”: Kelime başına getirilerek, Türkçedeki: "de, da, den, dan, ile, için" mânalarında kullanılır. "Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile" derken manası, “be” ile temin ediliyor. Yani “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile de ki,.. “ oluyor.

Yani takdiren ifade edilen “De ki” kelimesi bir emir kipi olup, Peygambere (asv) emri sadece Allah’ın verebileceği ifade ediliyor ki, bu halis bir tevhittir.

Besmelenin başındaki “Be” harfi su gibi akıp bütün ayet ve kelimelerin başında senin yardım ve bereketinle manasını zımni olarak ifade ediyor. Buna sarf ilminde "mukadder" deniliyor, yani dil ile ifade edilmese de zihin o manayı takdir edip anlıyor demektir. 

Besmele içinde tevhit, haşir, adalet ve nübüvvetin bulunduğu gramer kaideleri ile  izah ediliyor.

(1) bk. İşaratül-İcaz, Sure-i Fatiha

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...