Block title
Block content

Sure-i Fatiha

İçerikler

 1. "Şu garib ve acip mahluklar kimlerdir? Nereden geliyorlar? Nereye gidiyorlar?" diye ahvallerini anlamak üzere hilkat hükûmeti, fenn-i hikmeti karşılarına çıkardı." cümlesini özellikle hilkat hükumeti kavramını izah eder misiniz?

 2. Risale-i Nur'da Kur'anın dört esası Tevhid, Nübüvvet, Haşir, Adalet ve İbadet olarak geçiyor. Adalet ve İbadet ayrı ayrı şeyler ise neden birlikte söylenmiş olabilir?

 3. "Dünyadaki işimiz de, o saadet-i ebediye yollarını temin etmekle re’sü’l-malımız olan istidatlarımızı nemalandırmaktır." cümlesini izah eder misiniz?

 4. "Kur'an müşahhas olduğu halde, efrat sahibi olan külli gibi tarif edilir." cümlesini misal verip izah edebilir misiniz?

 5. "Sarahaten veya işareten veya remzen..." Ayetlerdeki işaret ve ima aynı manada mı, yoksa az da olsa fark var mıdır?

 6. "...Çünkü resul olmasaydı, tebliğ ve tâlime memur olmazdı. Kezalik, hasrı ifade eden câr ve mecrûrun takdimi, tevhide îmadır..." cümlesini izah eder misiniz?

 7. "Hasrı ifade eden câr ve mecrûrun takdimi, tevhide îmadır." car ve mecrur neye takdim edilmiştir? İşaratü’l-icaz’da “kul” kelimesi besmeleden evvel mukadder denilmiştir, ama Emirdağ Lahikasında ise ahirinde denilmiş, farkı nedir?

 8. "İnna a'tayna ke'l-kevser" sadefi de, o makasıd-ı erbaa cevherlerini tazammun etmiştir... Kevser suresinde Kur'an'ın dört ana konusu var mıdır?

 9. "Ve keza اَلرَّحْمن nizam ve adalete işaret eder." Rahman isminin nizam ve adalete delalet eden vecihleri nelerdir?

 10. Besmele lafzında "de ki" eki geçmediği halde, neden tefsirlerde varmış gibi kullanılıyor?

 11. Car ve mecruru anlayabileceğimiz şekilde misal de vererek izah edebilir misiniz?

 12. Ve keza ELHAMDÜLİLLAH'taki LAM ihtisası ifade ettiğinden tevhide işarettir. Buradaki Lam tevhid'i nasıl ifade ediyor?

 13. "Besmeledeki car ve mecrura müteallik olarak mezkur olan fiiller, besmeleden sonra takdir edilir ki; hasrı ifade etmekle ihlas ve tevhidi tazammun etsin." cümlesini izah eder misiniz?

 14. "BİSMİLLAH güneş gibidir. Yani, güneş başkalarını gösterdiği gibi, kendini de gösterir, başka bir güneşe ihtiyaç bırakmaz, başkalarına yaptığı vazifeyi, kendisine de yapıyor; ikinci bir BESMELE daha lâzım değil." izah?

 15. "Cenab-ı Hakk'ın zâtî isimleri olduğu gibi, fiilî isimleri de vardır." cümlesini açıklar mısınız?

 16. "Evet بِسْمِاللهِ öyle müstakil bir nurdur ki, bu nur, hiçbir şeye bağlı değildir. Hattâ bu nurun câr ve mecrûru bile hiçbir şeye muhtaç değildir..." İzah eder misiniz?

 17. Ancak BE harfinden müstefad olan NESTAİN veya örfen malûm olan ETEYEMMENÜ veyahut mukadder olan KUL’ün istilzam ettiği İKRA fiillerinden birine mütealliktir.. Cümlesini izah eder misiniz?

 18. Besmelede kul, ikra, eteyemmenü, esteinü kelimeleri ile ne anlatılmak isteniyor, konuyla irtibatı nedir?

 19. Kur'an'ı açtığımızda karşımıza ilk olarak besmelinin çıkmasının hikmeti ne olabilir?

 20. Allah'ın fiilleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

 21. Allah'ın isimleri; Celal, Cemal ve Kemal olarak üçe mi ayrılıyor, yoksa Celali ve Cemali olarak ikiye mi ayrılıyor?

 22. Allah'ın rahmeti gazabını geçtiğine göre; hüzünlenmenin ne faydası var? Aksine insanın neşeli, mutlu olması gerekmez mi?

 23. Allah'ın subuti sıfatlarının tecellileri ve diğer isimler ile bağlantısı Risalelerde nasıl ele alınmış, merak ediyorum. Özet olarak ifade eder misiniz?

 24. Besmelenin, abdin kesbine ve işine yardımcı bir ruh olması ifadesini nasıl anlamalıyız?

 25. Havf ve reca dengemiz nasıl olmalı? Yüzde elli, yüzde elli mi olmalı? Reca, yani ümit yüzde doksan dokuz ve havf yüzde bir mi olmalı. Risaleler ışığında açıklar mısınız?

 26. İnsan sayısı adedince esmanın olması ne demektir? Çünkü hayvan da esmaya mazhardır; hayvan sayısınca da denilebilirdi. Neden sadece insan denilmiştir? Bu konuyla ilgili Külliyattan nerelere bakabilirim?

 27. İşârâtü'l-İ'câz, Sure-i Fatiha bölümünde, neden sürekli Rahman ismi nazara veriliyor?

 28. İşaretü'l-İ'caz'da, fiili isimlerin gayr olduğu ve kudretin kainatta icadi taalluku ve nisbetinden doğup merci ve mizanları kudret olduğu ifade edilmiş. Peki; bu fiili isimlerin cilvesi olan ef´al-i ilahiye ezeli midir, hadis midir?

 29. Kainatta Allah'ın isimlerinin veya isminin tezahür etmediği olaylar ve anlar var mıdır? Zalim bir adamın zulmünü yaparken (cinayet işlemek, malı gasp etmek, yalan söylemek) Allah´ın isimleri tezahür eder mi?

 30. Risale-i Nur'da, Allah'ın isimlerinin nihayetsiz olduğuna dair bir bilgi var mı, Esma-i hüsna sınırlı sayıda mıdır?

 31. Üstadımızın "Kadir-i Zülcelal" ve "Sani-i Zülcelal" ifadelerini sürekli kullanmasının nedeni ne olabilir?

 32. " اَلرَّحِيمِ de, fiilî olan sıfat-ı gayriyeye imadır." cümlesini izah eder misiniz?

 33. "Cenab-ı Hakk’ın ismi, zat-ı akdesine ayn olduğu cihetle lâfza-i celal, sıfat-ı ayniyeye işarettir. اَلرَّحِيمِ de, fiilî olan sıfat-ı gayriyeye imadır. اَلرَّحْمٰنِ dahi, ne ayn ne gayr olan sıfat-ı seb’aya remizdir..." devamıyla izah eder misiniz?

 34. "Esma-i Hüsna, Allah’ın gayri ve fiili olan sıfatlarına denir." Esma-i hüsna Allah'ın güzel isimleri olarak biliyorum; isim ve sıfat birbirinden ayrı mıdır, aynı mıdır? Cevşen'de geçenler Allah'ın ismi midir, sıfatı mıdır?..

 35. "Rahmân büyük nimetlere, Rahîm küçük nimetlere delâlet ettikleri cihetle, Rahîm’in, Rahmân’dan sonra zikri, yukarıdan aşağıya inmek mânâsına olan sanatüt-tedellî kaidesine dahildir.." İzah?

 36. "اَلرَّحْمٰنِ dahi, ne ayn ne gayr olan sıfat-ı seb’aya remizdir. Zira Rahman “Rezzak” manasınadır. Rızık, bekaya sebeptir. Beka, tekerrür-ü vücuttan ibarettir. Vücut ise, birincisi mümeyyize, ikincisi muhassısa, üçüncüsü müessire olmak üzere..." izah?

 37. Allah'ın tenzihi sıfatı olan vücud, Allah'ın zatıdır demek ya da zatı olduğunu düşünmek doğru mudur? Risalelerde bu konuda bir açıklama var mıdır?

 38. Basar, Semi gibi sıfatlar neden ehli sünnet alimlerince "ne zatından ayrı ne de gayrı "olarak adlandırmışlar? Zira semi diye ismi şerifi zaten var. Neden bunu ayrıca sıfatlarının arasında zikrediyoruz?

 39. Sıfat-ı Ayniye, Sıfat-ı Gayriye Ne Demektir?

 40. Subut-i Sıfatlar, Eş'ari ve Maturidilere göre neden farklılık arzediyor? Şafiiler neden Tekvin sıfatını dahil etmemişler, Üstadın bakışı nasıldır?

 41. "Gizli ve küçük nimetleri insanlara göstermek ve insanları onların vücuduna ikaz etmek, daha lâyık ve daha lâzımdır. Bu itibarla, şu meselemizde tedellî değil, terakki vardır." izah eder misiniz?

 42. "Mebde ve mehaz itibarıyla rikkatül-kalb manasını ifade eden bu iki sıfatın Cenab-ı Hak hakkında kullanılması caiz değildir. Eğer mana-yı hakikatlerinin lazımı ve neticesi olan in'am ve ihsan kastedilirse, mecazda ne hikmet vardır?" cevabıyla izahı?

 43. "Meselâ 'yed'in mana-yı mecazîsi insanlara me'nus olmadığından, mana-yı hakikînin şekliyle, lafzıyla gösterilmesi zarureti vardır." cümlesini izah eder misiniz?

 44. Bediüzzaman, "Allah'ın eli" ifadesinin geçtiği ayeti nasıl açıklamıştır?

 45. "Eğer insan maddi ve manevi her uzvunu Allah'ın emrettiği yere sarf etmekle hamdin şubelerinden olan şükrü örfiyi ifa ve şeriata imtsal edrse, insanın cevherinde vedia bırakılan o örneklerin her birisi kendi alemine bir pencere olur." devamıyla izah?

 46. "Hamdin en meşhur mânâsı, sıfât-ı kemâliyeyi izhar etmektir." cümlesini izah eder misiniz?

 47. "Neş’e-i ûlâ ile neş’e-i ûlâda beka, neş’e-i uhrâ ile neş’e-i uhrâda beka..." ifadesiyle anlatılmak istenen nedir?

 48. "Şu 'Elhamdülillah' cümlesi, herbiri niam-ı esasiyeden birine işaret olmak üzere, Kur'anın dört suresinde tekerrür etmiştir. O nimetler de; neş'e-i ûlâ ile neş'e-i ûlâda beka, neş'e-i uhra ile neş'e-i uhrada beka nimetlerinden ibarettir." İzah?

 49. "Şükr-i örfi" ne demektir?

 50. Eğer insan, maddî ve mânevî herbir uzvunu Allah'ın emrettiği yere sarf etmekle hamdin şubelerinden olan şükr-ü örfîyi îfa ve şeriate imtisal ederse, insanın cevherinde vedîa bırakılan... İzahı nasıldır?

Yükleniyor...