Block title
Block content

Sure-i Fatiha

İçerikler

 1. "Şu garib ve acip mahluklar kimlerdir? Nereden geliyorlar? Nereye gidiyorlar?" diye ahvallerini anlamak üzere hilkat hükûmeti, fenn-i hikmeti karşılarına çıkardı." cümlesini özellikle hilkat hükumeti kavramını izah eder misiniz?

 2. Risale-i Nur'da Kur'anın dört esası Tevhid, Nübüvvet, Haşir, Adalet ve İbadet olarak geçiyor. Adalet ve İbadet ayrı ayrı şeyler ise neden birlikte söylenmiş olabilir?

 3. "Sarahaten veya işareten veya remzen..." Ayetlerdeki işaret ve ima aynı manada mı, yoksa az da olsa fark var mıdır?

 4. "Dünyadaki işimiz de, o saadet-i ebediye yollarını temin etmekle re’sü’l-malımız olan istidatlarımızı nemalandırmaktır." cümlesini izah eder misiniz?

 5. "Kur'an müşahhas olduğu halde, efrat sahibi olan külli gibi tarif edilir." cümlesini misal verip izah edebilir misiniz?

 6. Besmele lafzında "de ki" eki geçmediği halde, neden tefsirlerde varmış gibi kullanılıyor?

 7. Car ve mecruru anlayabileceğimiz şekilde misal de vererek izah edebilir misiniz?

 8. "...Çünkü resul olmasaydı, tebliğ ve tâlime memur olmazdı. Kezalik, hasrı ifade eden câr ve mecrûrun takdimi, tevhide îmadır..." cümlesini izah eder misiniz?

 9. "Ve keza اَلرَّحْمن nizam ve adalete işaret eder." Rahman isminin nizam ve adalete delalet eden vecihleri nelerdir?

 10. "Hasrı ifade eden câr ve mecrûrun takdimi, tevhide îmadır." Burada car ve mecrur neye takdim edilmiştir? İşaratü’l-icaz’da “kul” kelimesi besmeleden evvel mukadder denilmiştir, ama Emirdağ Lahikasında ise ahirinde denilmiş, farkı nedir?

 11. Ve keza ELHAMDÜLİLLAH'taki LAM ihtisası ifade ettiğinden tevhide işarettir. Buradaki Lam tevhid'i nasıl ifade ediyor?

 12. "İnna a'tayna ke'l-kevser" sadefi de, o makasıd-ı erbaa cevherlerini tazammun etmiştir... Kevser suresinde Kur'an'ın dört ana konusu var mıdır?

 13. Kur'an'ı açtığımızda karşımıza ilk olarak besmelinin çıkmasının hikmeti ne olabilir?

 14. "BİSMİLLAH güneş gibidir. Yani, güneş başkalarını gösterdiği gibi, kendini de gösterir, başka bir güneşe ihtiyaç bırakmaz, başkalarına yaptığı vazifeyi, kendisine de yapıyor; ikinci bir BESMELE daha lâzım değil." izah?

 15. Besmelede kul, ikra, eteyemmenü, esteinü kelimeleri ile ne anlatılmak isteniyor, konuyla irtibatı nedir?

 16. "Evet بِسْمِ اللهِ öyle müstakil bir nurdur ki, bu nur, hiçbir şeye bağlı değildir. Hattâ bu nurun câr ve mecrûru bile hiçbir şeye muhtaç değildir. Ancak ب harfinden müstefad olan اَسْتَعِينُ veya örfen malûm olan اَتَيَمَّنُ veyahut mukadder olan قُلْ ün istilzam ettiği اِقْرَأْ fiillerinden birine mütealliktir." Açıklar mısınız?

 17. Ancak BE harfinden müstefad olan NESTAİN veya örfen malûm olan ETEYEMMENÜ veyahut mukadder olan KUL’ün istilzam ettiği İKRA fiillerinden birine mütealliktir.. Cümlesini izah eder misiniz?

 18. "Cenab-ı Hakk'ın zâtî isimleri olduğu gibi, fiilî isimleri de vardır." cümlesini açıklar mısınız?

 19. "Besmeledeki car ve mecrura müteallik olarak mezkur olan fiiller, besmeleden sonra takdir edilir ki; hasrı ifade etmekle ihlas ve tevhidi tazammun etsin." cümlesini izah eder misiniz?

 20. Risale-i Nur'da, Allah'ın isimlerinin nihayetsiz olduğuna dair bir bilgi var mı, Esma-i hüsna sınırlı sayıda mıdır?

 21. İnsan sayısı adedince esmanın olması ne demektir? Çünkü hayvan da esmaya mazhardır; hayvan sayısınca da denilebilirdi. Neden sadece insan denilmiştir? Bu konuyla ilgili Külliyattan nerelere bakabilirim?

 22. Allah'ın fiilleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

 23. Allah'ın subuti sıfatlarının tecellileri ve diğer isimler ile bağlantısı Risalelerde nasıl ele alınmış, merak ediyorum. Özet olarak ifade eder misiniz?

 24. Besmelenin, abdin kesbine ve işine yardımcı bir ruh olması ifadesini nasıl anlamalıyız?

 25. Allah'ın rahmeti gazabını geçtiğine göre; hüzünlenmenin ne faydası var? Aksine insanın neşeli, mutlu olması gerekmez mi?

 26. İşârâtü'l-İ'câz, Sure-i Fatiha bölümünde, neden sürekli Rahman ismi nazara veriliyor?

 27. Havf ve reca dengemiz nasıl olmalı? Yüzde elli, yüzde elli mi olmalı? Reca, yani ümit yüzde doksan dokuz ve havf yüzde bir mi olmalı. Risaleler ışığında açıklar mısınız?

 28. Üstadımızın "Kadir-i Zülcelal" ve "Sani-i Zülcelal" ifadelerini sürekli kullanmasının nedeni ne olabilir?

 29. Kainatta Allah'ın isimlerinin veya isminin tezahür etmediği olaylar ve anlar var mıdır? Zalim bir adamın zulmünü yaparken (cinayet işlemek, malı gasp etmek, yalan söylemek) Allah´ın isimleri tezahür eder mi?

 30. İşaretü'l-İ'caz'da, fiili isimlerin gayr olduğu ve kudretin kainatta icadi taalluku ve nisbetinden doğup merci ve mizanları kudret olduğu ifade edilmiş. Peki; bu fiili isimlerin cilvesi olan ef´al-i ilahiye ezeli midir, hadis midir?

 31. Allah'ın isimleri; Celal, Cemal ve Kemal olarak üçe mi ayrılıyor, yoksa Celali ve Cemali olarak ikiye mi ayrılıyor?

 32. Subut-i Sıfatlar, Eş'ari ve Maturidilere göre neden farklılık arzediyor? Şafiiler neden Tekvin sıfatını dahil etmemişler, Üstadın bakışı nasıldır?

 33. " اَلرَّحِيمِ de, fiilî olan sıfat-ı gayriyeye imadır." cümlesini izah eder misiniz?

 34. Allah'ın tenzihi sıfatı olan vücud, Allah'ın zatıdır demek ya da zatı olduğunu düşünmek doğru mudur? Risalelerde bu konuda bir açıklama var mıdır?

 35. Basar, Semi gibi sıfatlar neden ehli sünnet alimlerince "ne zatından ayrı ne de gayrı "olarak adlandırmışlar? Zira semi diye ismi şerifi zaten var. Neden bunu ayrıca sıfatlarının arasında zikrediyoruz?

 36. "Rahmân büyük nimetlere, Rahîm küçük nimetlere delâlet ettikleri cihetle, Rahîm’in, Rahmân’dan sonra zikri, yukarıdan aşağıya inmek mânâsına olan sanatüt-tedellî kaidesine dahildir.." İzah?

 37. "Esma-i Hüsna, Allah’ın gayri ve fiili olan sıfatlarına denir." Esma-i hüsna Allah'ın güzel isimleri olarak biliyorum; isim ve sıfat birbirinden ayrı mıdır, aynı mıdır? Cevşen'de geçenler Allah'ın ismi midir, sıfatı mıdır?..

 38. "Cenab-ı Hakk’ın ismi, zat-ı akdesine ayn olduğu cihetle lâfza-i celal, sıfat-ı ayniyeye işarettir. اَلرَّحِيمِ de, fiilî olan sıfat-ı gayriyeye imadır. اَلرَّحْمٰنِ dahi, ne ayn ne gayr olan sıfat-ı seb’aya remizdir..." devamıyla izah eder misiniz?

 39. اَلرَّحْمٰنِ dahi, ne ayn ne gayr olan sıfat-ı seb’aya remizdir. Zira Rahman “Rezzak” manasınadır. Rızık, bekaya sebeptir. Beka, tekerrür-ü vücuttan ibarettir. Vücut ise, birincisi mümeyyize, ikincisi muhassısa, üçüncüsü müessire olmak üzere “ilim, irade, kudret” sıfatlarını istilzam eder..." Devamıyla izah eder misiniz?

 40. Sıfat-ı Ayniye, Sıfat-ı Gayriye Ne Demektir?

 41. Bediüzzaman, "Allah'ın eli" ifadesinin geçtiği ayeti nasıl açıklamıştır?

 42. "Meselâ 'yed'in mana-yı mecazîsi insanlara me'nus olmadığından, mana-yı hakikînin şekliyle, lafzıyla gösterilmesi zarureti vardır." cümlesini izah eder misiniz?

 43. "Gizli ve küçük nimetleri insanlara göstermek ve insanları onların vücuduna ikaz etmek, daha lâyık ve daha lâzımdır. Bu itibarla, şu meselemizde tedellî değil, terakki vardır." izah eder misiniz?

 44. "Mebde ve mehaz itibarıyla rikkatül-kalb manasını ifade eden bu iki sıfatın Cenab-ı Hak hakkında kullanılması caiz değildir. Eğer mana-yı hakikatlerinin lazımı ve neticesi olan in'am ve ihsan kastedilirse, mecazda ne hikmet vardır?" cevabıyla izahı?

 45. "Hamdin en meşhur mânâsı, sıfât-ı kemâliyeyi izhar etmektir." cümlesini izah eder misiniz?

 46. "Neş’e-i ûlâ ile neş’e-i ûlâda beka, neş’e-i uhrâ ile neş’e-i uhrâda beka..." ifadesiyle anlatılmak istenen nedir?

 47. Eğer insan, maddî ve mânevî herbir uzvunu Allah'ın emrettiği yere sarf etmekle hamdin şubelerinden olan şükr-ü örfîyi îfa ve şeriate imtisal ederse, insanın cevherinde vedîa bırakılan... İzahı nasıldır?

 48. "Şükr-i örfi" ne demektir?

 49. "Şu 'Elhamdülillah' cümlesi, herbiri niam-ı esasiyeden birine işaret olmak üzere, Kur'anın dört suresinde tekerrür etmiştir. O nimetler de; neş'e-i ûlâ ile neş'e-i ûlâda beka, neş'e-i uhra ile neş'e-i uhrada beka nimetlerinden ibarettir." İzah eder misiniz, buradaki sûreler hangileri?

 50. Şükr-ü örfi ile namazın benzerliği nedir; namazın en kapsamlı ve külli bir şükür olmasını nasıl anlamalıyız?

Yükleniyor...