"Dünyadaki tahavvülât-ı zerrât dahi, gayet âli hikmetler için kaderin çizdiği hudut üzerine kudretin verdiği evâmir-i tekvîniyeye göre hassas bir mizan-ı ilmî ile cevelân ediyorlar." Detaylı ve mukayeseli izahını yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yirmi Dördüncü Mektup'ta şöyle bir izah mevcuttur.

“Meselâ: Nasılki bir sahifenin tab’ına medâr olan matbaa hurufatına bir vaziyet ve bir tertib verilir ve bir sahifenin tab’ına medâr olur ve o sahife ise sûretini ve hüviyetini, basılan müteaddid yapraklara verip ve ma’nalarını çok akıllara neşrettikten sonra o matbaa hurufatının vaziyeti ve tertibi de değiştirilir. Çünkü daha ona lüzum kalmadı, hem başka sahifelerin tab’ı lâzım geliyor. İşte aynen bunun gibi, şu mevcûdât-ı arziye husûsan nebatiye, kalem-i kader-i İlâhî onlara bir tertib, bir vaziyet verir; bahar sahifesinde kudret onları îcad eder ve güzel ma’nalarını ifade ederek, sûretleri ve hüviyetleri âlem-i misâl gibi âlem-i Gaybın defterine geçtikleri için, hikmet iktiza ediyor ki; o vaziyet değişsin, tâ yeni gelecek diğer bahar sahifesi yazılsın, onlar dahi ma’nalarını ifade etsinler.”(1)

Yani toprakta, bitkilerde, hayvanlarda ve insanlarda vazife yapan zerreler; halden hale, tavırdan tavıra, suretten surete geçerken, gayet yüksek hikmetler için kaderin çizdiği hudut üzerine, kudretin verdiği evâmir-i tekvîniyeye göre hassas ilmî ölçüler ile hareket ediyorlar.

Bir karbon (C) atomunun havadan karbondioksit (CO2) olarak fotosentez işlemi ile bitkiye (örnek, mısır yaprağına), bitkiden (sebze veya meyve vasıtasıyla) glukoz (C6H12O6) olarak bir insana geçtiğini, ardından hücrede çeşitli aşamalardan sonra enerji üretiminden (ATP) sonra tekrar karbondioksit (CO2) olarak, akciğerlerden havaya salıverildiğini düşünelim. Aynı karbon bu sefer domates yaprağında fotosentez ile çalıştığını ve domates içinde A vitamini olarak (C20H30O) bir başka insan vücuduna girdiğini düşünelim…

Yani zerreler, gayet yüksek hikmetler için kaderin çizdiği hudut üzerine kudretin verdiği evâmir-i tekvîniyeye göre hassas ilmî ölçüler ile hareket ediyorlar ve memur-u ilahi olarak çalışıyorlar.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektup, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...