Block title
Block content

İkinci Maksat, Üçüncü Nokta

İçerikler

 1. "Bir hikmeti dahi zerreleri nurlandırmaktır ve âlem-i uhreviye binasına lâyık zerreler olmak için hayattar ve mânidar olmaktır." Nurlanacak zerreler tüm zerreler midir, yoksa küre-i arzdakiler tek mi?

 2. "Tahavvülât-ı zerrâtın ve zîhayat cisimlerde zerrât harekâtının binler hikmetlerinden bir hikmeti dahi zerreleri nurlandırmaktır ve âlem-i uhreviye binasına lâyık zerreler olmak için hayattar ve mânidar olmaktır..." İzah eder misiniz?

 3. "İnsanın vücudundaki zerratı süze süze tasfiye ve taltif ederek ta dimağın ve kalbin en nazik ve latif yerinde makam vermesiyle bilinir ki,.." ifadelerini izah eder misiniz?

 4. "Sani-i Hakim, anasırı tahrik edip tavzif ederek onlara bir ücreti kemal hükmünde madeniyat derecesine çıkarmasıyla,.." Burada bahsi geçen unsurlar nedir? Bu unsurlar madeniyat derecesine nasıl çıkar?

 5. "Sual: Zerrâtın harekâtında şu hikmetin bulunması neyle bilinir? Elcevap: Evvelâ, bütün masnuatın bütün intizamatıyla ve hikmetleriyle sabit olan Sâniin hikmetiyle bilinir..." Burayı açar mısınız?

 6. "Zîhayat cisimlerin zerrâtı içinde, çekirdek ve tohumdaki gibi, bir kısım zerreler öyle mânevî bir nura, bir letâfete, bir meziyete mazhar oluyorlar ki sair zerrelere ve o koca ağaca bir ruh..." Burayı açıklar mısınız?

 7. "Hem madem her şeyin hakikatı, Cenab-ı Hakk’ın bir isminin tecellisine bakar, ona bağlıdır, ona âyinedir,.." cümlesini devamıyla açıklar mısınız?

 8. "Sâni'-i Hakîm her şey için o şeye münasib bir nokta-i kemal ve ona lâyık bir mertebe-i feyz-i vücud tayin edip ve o şeye, o nokta-i kemale sa'yedip gitmek için bir istidad..." vücudumuzda kemale ulaşan zerreler biz ölünce tekrar mı aşağı mertebeye iner?

 9. "Dünyada câmid, şuursuz, ve mühim vazifeler gören zerrât-ı arziyenin, elbette taşı, ağacı, her şeyi zîhayat ve zîşuur olan âhiretin bazı binalarında derc ve istimali mukteza-yı hikmettir..." Devamıyla izah eder misiniz?

 10. "Hem madem ruh, cisme hâkim olduğu gibi, câmid maddelerde dahi, kaderin yazdığı evâmir-i tekvîniye o maddelere hâkimdir. O maddeler, kaderin mânevî yazısına göre mevki ve nizam alabilirler." İzah eder misiniz?

 11. "Yumurtaların envaında ve nutfelerin aksamında ve çekirdeklerin esnafında ve tohumların ecnasında kaderin ayrı ayrı yazdığı evamir-i tekviniye cihetiyle ayrı ayrı makam ve nur sahibi oluyorlar." ifadesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...